مدل سازی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از شیرابه زباله های جامد شهری با استفاده از کد عددی MODPATH: مطالعه موردی در آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک، خوزستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه

2 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زباله های جامد شهری در اکثر شهرهای ایران در مناطق آزاد بدون پوشش مناسب رها می شوند. تجمع زباله های جامد در مناطق آزاد باعث ایجاد شورآبه در طول باران می شود که ممکن است به آب های زیرزمینی نفوذ و آن را آلوده کند. نزدیکی محل دفن زباله به آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک و عدم رعایت استانداردهای لازم در انتخاب محل نگرانی های مربوط به نشت از محل دفن زباله به آبخوان را افزایش داده است. این مطالعه با هدف تخمین و پیش بینی سرنوشت آلودگی رخ داده در سایت زباله های جامد شهری اندیمشک ، با استفاده از کد های عددی MODFLOW و MODPATH موجود در نرم افزار GMS انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که زباله‌دانی اندیمشک پتانسیل آلودگی چاه‌های بهره‌برداری مجاورش را در شرایط فعلی و آتی دارد. کاهش پمپاژ از چاه‌ های بهره‌برداری موجود در آبخوان ، به عنوان یک سناریوی مدیریتی تا حدودی خطر آلودگی چاه های مجاور به محل دفن زباله را کاهش می‌دهد. نتایج حاصله از داده‌های هیدروشیمی دقت نتایج ردیابی ذرات با مدلMODPATH را تایید کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بانژاد،ح.، محب‌زاده،ح.، قبادی،م، ح.،  حیدری،م.1392، شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی،مطالعه موردی:آبخوان دشت نهاوند،نشریه دانش آب و خاک،جلد 23 ، شماره2،ص43-57.
علیجانی، ف. عطایی زاده، س. استاد هاشمی، ز. میررازیی، ل. تولابی شیخی، غ. (1390). بدترین محل پسماندهای شهری ایران،شبیه سازی زباله دانی اندیمشک بر کیفیت آب های زیرزمینی با MT3D. همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، کرج، شرکت سازه کویر.
مصلحی بهارانچی، ای. صفوی، ح، ر. 1389. تخمین ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی در شرایط عدم قطعیت، مطالعه موردی: آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه فردوسی مشهد.
نظری، ر. جودوی، ع. 1393. مدل‌سازی کاربردی جریان و انتقال آلاینده در آبخوان. انتشارات نشر آفتاب عالمتاب، مشهد.
Anderson, M. P., Woessner, W. W., & Tromp, T. K. (1997). Applied groundwater modeling: simulation of flow and advective transport. Pure and Applied Geophysics, 149(3), 634-634
Berberian, M. (1995). Master “blind” thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics.  Tectonophysics, 241(3-4), 193197199 -195224.
Chofqi, A., Younsi, A., Lhadi, E. K., Mania, J., Mudry, J., & Veron, A. (2004). Environmental impact of an urban landfill on a coastal aquifer (El Jadida, Morocco). Journal of African earth sciences, 39(3), 509-516.
El-Salam, M. M. A., & Abu-Zuid, G. I. (2015). Impact of landfill leachate on the groundwater quality: A case study in Egypt. Journal of advanced research, 6(4), 579-586.
El Yaouti, F., El Mandour, A., Khattach, D., & Kaufmann, O. (2008). Modelling groundwater flow and advective contaminant transport in the Bou-Areg unconfined aquifer (NE Morocco). Journal of Hydro-environment Research, 2(3), 192-209.
Fatta D., Papadopoulos A., &Loizidou, M. )1999). A study on the landfill leachate and its impact on the groundwater quality of the greater area. Environ Geochem Health, 21 (2), 175-190.
Flugel, W. A., & Michl, C. (1995). Using MODFLOW/MODPATH combined with GIS analysis for groundwater modelling in the alluvial aquifer of the river Sieg, Germany. IAHS Publications-Series of Proceedings and Reports-Intern Assoc Hydrological Sciences, 227, 117-124.
Han, D., Tong, X., Currell, M. J., Cao, G., Jin, M., & Tong, C. (2014). Evaluation of the impact of an uncontrolled landfill on surrounding groundwater quality, Zhoukou, China. Journal of Geochemical Exploration, 136, 24-39.
Lee, J. Y., Cheon, J. Y., Kwon, H. P., Yoon, H. S., Lee, S. S., Kim, J. H., ... & Kim, C. G. (2006). Attenuation of landfill leachate at two uncontrolled landfills. Environmental geology, 51(4), 581-593.
Pollock, D. W. (1994). User's Guide for MODPATH/MODPATH-PLOT, Version 3: A Particle Tracking Post-processing Package for MODFLOW, the US: Geological Survey Finite-difference Ground-water Flow Model (pp. 94-464). US Department of Interior.
Rayne, T. W., Bradbury, K. R., & Muldoon, M. A. (2001). Delineation of capture zones for municipal wells in fractured dolomite, Sturgeon Bay, Wisconsin, USA. Hydrogeology Journal, 9(5), 432-450.
Saarela, J. (2003). Pilot investigations of surface parts of three closed landfills and factors affecting them. Environmental monitoring and assessment, 84(1), 183-192.
Stocklin, J. (1968). Structural history and tectonics of Iran: a review. AAPG Bulletin, 52(7), 1229-1258.