تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اموزشی زمین شناسی دانشگاه پیام نور بیرجند

3 دانشکده علوم زمین دانشگاه اهواز

4 گروه حوضه های رسوبی ونفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

منطقه مطالعاتی این پژوهش در نزدیکی شهر تفت، واقع در 35 کیلومتری غرب و جنوب‌غرب شهر یزد، و در استان یزد واقع شده است. سیستم گسلی تفت مشتمل بر سه پهنه گسلی اصلی، تفت-هامانه، زردشتی و میل‌سفید می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش مربع‌شمار الگوی گسلش این منطقه به لحاظ هندسه فرکتالی و چگالی فرکتالی مورد بررسی قرار گرفت. پهنه گسلی میل‌سفید و تفت–هامانه شباهت ساختاری زیادی دارند. پهنه گسلی زردشتی با بعد فرکتالی زیاد دارای گستره سطحی زیاد و بلوغ کمتر، و پهنه گسلی میل‌سفید دارای انشعابات کمتر و بالغ است. پهنه گسلی تفت-هامانه بالغ و رشد نسبی گسل بطور هم اندازه می‌باشد. پهنه گسلی زردشتی در حال رشد بوده و در مراحل نابالغ بسر می‌برد. قرارگیری پهنه گسلی زردشتی در مجاورت ایران مرکزی و مقادیر بعد و چگالی فرکتالی محاسبه شده آن، موید رشد و وجود انشعابات متعدد برای این پهنه گسلی است، به نظر می‌رسد که تغییرشکل در حال مهاجرت به سمت لبه جنوب‌شرق منطقه مطالعاتی در مجاورت ایران مرکزی می‌تواند ناشی از عملکرد آن باشد. این شرایط ژئودینامیکی به لحاظ کاربردی بسیار اهمیت داشته و ضروری است که در تحلیل‌های سایزموتکتونیکی، ساختاری و تقسیم‌بندی استرین منطقه تفت مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آرامشیان، و. 1395، تعیین الگوی گسلش در منطقه تفت بر مبنای تحلیل فرکتال، جنوب­غرب یزد. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم­زمین دانشگاه شهید بهشتی.
آقاشاهی اردستانی، س.، 1385، لرزه زمین ساخت و توان لرزه ایی گسل زاهدان و ار آن بر گستره شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ادیب، ا.، افضل، پ.، و زارع، م.، 1395، پهنه بندی شرق استان یزد بر اساس زلزله ها و گسل های کواترنری با استفاده از مدلسازی فرکتالی، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 22، ص 78-88.
چرچی، ع.، خطیب، م.م.، مظفرخواه، م. و برجسته، آ.، 1390، استفاده از تحلیل فرکتالی برای تعیین پویایی تکتونیک شمال منطقه لالی در شمال­شرق خوزستان، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 1، ص 37-47.
سامانی، ب.، چرچی، ع.، 1394، تحلیل الگوی مکانی گسلش و رومرکز رخدادهای لرزه ای با استفاده از روش فرای (مطالعه موردی در استان یزد)، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 18، ص 54-59.
شهریاری، س. و خطیب، م. م.، 1376، تحلیل فرکتالی سیستم گسلی نهبندان، فصلنامه علوم­زمین، سال ششم، شماره 23-24، ص 32 تا 39.
محمدی نیا، ع و خلج، م.1396، ارائه مدل تکتونیکی در ژنز پلوتوولکانیک ها و افیولیتها و آمیزه های رنگین مرتبط با زون ارومیه-دختر در حد فاصل کاشان-نائین-بافت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
نقشه اطلس راههای ایران 1380، انتشارات گیتاشناسی.
حاج ملا علی، ع. 1379، نقشه زمین شناسی 000 100 : 1  یزد ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عندلیبی، ص. 1368، نقشه زمین شناسی 000 250 : 1  چارگوش یزد ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
علوی نایینی، م. 1372، نقشه زمین شناسی 000 100 : 1  خضرآباد ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
سلیمی، ص. 1368، نقشه زمین شناسی 000 250 : 1  چارگوش آباده، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نقشه گسل های فعال ایران ، حسامی، خ. جمالی، ف. طبسی، ه. پژوهشکده زلزله شناسی ، چاپ 1382 .
ندائی، م. 1378، آنالیز فرکتالی سیستم گسلی کازرون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
Afzal, P., Fadakar Alghalandis, Y., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N. and Asadi Haroni, H., 2012, Application of power spectrum-volume fractal method for detecting hypogene, supergene enrichment, leached and barren zones in Kahang Cu porphyry deposit, Central Iran, Journal of Geochemical Exploration, 112, 131-138.
Afzal, P., Fadakar Alghalandis, Y., khakzad, A., Moarefvand, P. and Rashidnejad Omran, N., 2011, Delineation of mineralization zones in porphyry Cu deposits by fractal concentration-volume modeling, Journal of Geochemical Exploration, 108, 220-232.
Cello, G., and Malamud, B.D., 2006, Fractal analysis for natural hazards, Geological Society, Special Publication, 261, 171.
Cheng, Q. 1999. Spatial and scaling modelling for geochemical anomaly separation, Journal of Geochemical Exploration 65, 175-194.
Davis, J.C., 2002, Statistics and data analysis in Geology. John Wiley & Sons Inc., New York. 
Jackson, P. and Sanderson, D. J. 1992, Scaling of fault displacements from the Badajoz-Cordoba shear zone, SW Spain, Tectonophysics, 210, 179-190.
Han, Z., Zhang, P., Wu, L., and Hou, J., 1998, Characters about the modern movement of north Qilian Shan block. In: Dep. of Geology, Peking University, Collection of international Conference on Geological Science in Peking University. Seismological press, Beijing.
Hassanpour, Sh. and Afzal, P., 2013, Application of concentration number (C-N) multifractal modelling for geochemical anomaly separation in Haftcheshmeh porphyry system, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences, 6, 957-970.
Kargaranbafghi, F., Neubauer, F., and Genser, J., 2011, Cenozoic kinematic evolution of southwestern central Iran, strain partitioning and accommodation of Arabia-Eurasia convergence. Tectonophysics, 502, 221-243.
King, G. C. P. and Yielding, G., 1983, The Evolution of a Thrust Fault System: Processes of Rupture Initiation, Propagation and Termination in the 1980 El Asnam (Algeria) Earthquake, Geophys. J. R. Astr. Soc., 77, pp. 915-933.
King, K. J. and Clark, M. R. 1984, The food of rig (Mustelus lenticulatus) and the relationship of feeding to reproduction and condition in Golden Bay .New Zealand, journal of Marine and Freshwater Research,18, 29-42.
Li, C., Ma, T. and Shi, J., 2003, Application of a fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background, Journal of Geochemical Exploration, 77, 167-175.
Mandelbrot, B. B. 1983, The fractal geometry of nature. W.H. Freeman and Company, New York. 498P.
Nagahama, Y., Yoshikuni, M., Yamashita, M. and Tanaka, M. 1994. 13 Regulation of Oocyte Maturation in Fishes. Fish Physiology, 13, 393-439.‏
Nouri, R., Jafari, M.R., Arian, M., Feizi, F., and Afzal, P., 2013, Correlation between Cu mineralization and major faults using multifractal modeling in Tarom 1: 100 000 sheet, NW Iran. Geologica Carpathica, 64, 409-416.
Okubo, P. G. and Aki, K. 1987, Fractal geometry in the San Andreas Fault System. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 92, 345-355.‏
Pollard, D.D. and P. Segall 1987, Theoretical displacements and stresses near fractures in rock: with applications to faults, joints, veins, dikes, and solution surfaces. In: Atkinson, B.K. (Ed.), Fracture Mechanics of Rock. Academic Press, London, p. 277-349.
Rodríguez Pascua, M.A., Pérez López, R., Prieto Ballesteros, O. and Kargel, J. S. 2003, Tectonic and fractal analysis of Connemara chaos area (Europa, Jupiter): Strike slip and compressional features in an expansive satellite, 34th Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 17-21, 2003, League City, Texas, abstract no.1331.
Scholz, C. H., and Aviles, C. A. 1986, The fractal geometry of faults and faulting. In: Earthquake Source Mechanics, eds. S. Das, J. Boatwright, and C. H. Scholz, Earthquake Source Mechanics, 155, AGU, Washington, D.C., 147-155.
Sukmono, S., Zen, M. T., Kadir, W. G. A., Hendrajaya, L., Santoso, D., and Dubois, J. 1996, Fractal geometry of the Sumatra active fault system and its geodynamical implications. Journal of Geodynamics, 22(1-2), 1-9.‏
Turcotte, D. L., 1986, Fractals and Fragmentation, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 91, 1921-1926.
Velde, B., Dubios, J., Touchard, G., and Badri, A., 1990, Fractal Analysis of Fractures in Rocks: The Cantor’s Dust Method”, Tectonophysics, 179, 345-352.
Vere-Jones, d. 1992, Statistical methods for the description and display of earthquake catalogs, In: Statistics in the Environmental and Earth Sciences, ed. A.T. Walden and P. Guttorp, Arnold, London, 220-246.
Voss, R. F., 1985, Random Fractal Forgeries, in Fundamental Algorithms for Computer Graphics, edited by R. A. Earnshaw, NATO ASI Series, F17, Springer-Verlag, Berlin, 805-835.
Walsh, J., Watterson, J., and Yielding, G. 1991, The importance of small-scale faulting in regional extension. Nature, 351, 391-393.
Xiao, F., Chen, J., Zhang, Zh., Zhou, Wang, Ch., Wu, G. and Agterberg, F.A., 2012, Singularity mapping and spatially weighted principal component analysis to identify geochemical anomalies associated with Ag and Pb-Zn polymetallic mineralization in Northwest Zhejiang, China, Journal of Geochemical Exploration, 122, 90-100.