بررسی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های دوگانه اهر- ورزقان در مردادماه 1391 و روند حاکم بر پس لرزه های ناشی از آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مرکز پردازش- شرکت عملیات اکتشاف نفت

چکیده

در 21 مردادماه 1391 در منطقه اهر – ورزقان در شمال شرقی ایران دو زمین‌لرزه با بزرگاهای تقریبی 5/6 و 3/6 در فاصله‌ زمانی 11 دقیقه از یکدیگر بوقوع پیوستند. علاوه بر خسارات و تلفات ناشی از این رویدادها، خاموشی نسبی لرزه‌ای منطقه‌ مذکور و حجم بالای پس لرزه‌ها شرایط را برای مطالعه در این منطقه فراهم می سازد. از این رو در این مطالعه، سازوکار جفت رویداد اصلی به همراه پس لرزه های با کیفیت داده بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پس‌لرزه ها از جنبه های مختلف از جمله توالی، بزرگا و غیره بررسی شده اند. در نهایت تحلیلی ژئودینامیکی – ژئوفیزیک بر نتایج ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده انطباق قابل قبولی با مطالعات قبلی و مشاهدات میدانی دارد. نتایج این قبیل مطالعات کاربرد گسترده‌ای در بررسی‌های زمین‌شناسی و ژئودینامیکی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


چرچی.ع.، خطیب.م.، مظفرخواه.م.، برجسته.آ.، 1390، استفاده از تحلیل فراکتالی برای تعیین پویایی تکتونیک شمال منطقه لالی در شمال شرق خوزستان،مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 1، شماره 1، صفحه: 37- 47.  
چرچی.ع.، سامانی.ب.، 1394، تعیین الگوی مکانی گسلش و رومرکز رخدادهای لرزه­ای با استفاده از روش فرای (مطالعه موردی در استان یزد)، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 5، شماره 18، صفحه: 54- 59.
Al-Heety.E.A., Eshwahdi.A, 2006, Seismicity of the Northwestern Region of Libya: An Example of Continental Seismicity, Seismological Research Letters, Vol: 77, p:691-696.
Berberian.M., 1976, Contribution to the Seismotectonics of Iran (part II): In Commemoration of the  50th Anniversary of the Pahlavi Dynasty, Ministry of Industry and Mines, Geological Survey of Iran, Tectonic and Seismotectonic Section.
Berberian.M., 1979, Evaluation of the instrumental and relocated epicentres of Iranian earthquakes, Geophysical Journal International, Vol:58,p:625-630.
Berberian.M., Yeats.R.S., 1999, Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau, Bulletin of the Seismological Society of America,Vol:89, p:120-139.
Cuvevas.A., Febrero.M., Fraiman.R, 2004, An anova test for functional data, Computational statistics and data analysis, Vol:47, p:111-122.
Gutenberg.B., Richter.C.F., 1956, Magnitude and energy of earthquakes, Annals of Geophysics, Vol: 9, p:1-15.
Jackson.J., Bouchon.M., Fielding.E., Funning.G., Ghorashi.M., Hatzfeld.D., Nazari.H., Parsons.B.,  Priestley.K., Talebian.M., 2006, Seismotectonic, rupture process, and earthquake-hazard aspects of the 2003 December 26 Bam, Iran, earthquake, Geophysical Journal International, Vol:166, p:1270-1292.
Jackson.J., Fitch.T.J., 1979, Seismotectonic implications of relocated aftershock sequences in Iran and Turkey, Geophysical Journal International, Vol:57, p:209-229.
Kardinsky-Cade.K., Barazangi.M., 1982, Seismotectonics of southern Iran: the Oman line, Tectonics, Vol:1, p:389-412.
Nowroozi.A.A., 1976, Seismotectonic provinces of Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol:66, p:1249-1276.
Şengor.A., Kidd.W., 1979, Post-collisional tectonics of the Turkish-Iranian plateau and a comparison with Tibet, Tectonophysics, Vol:55, p:361-376.
Sokos.E.N., Zaharadnik.J., 2008, ISOLA a Fortran code and a Matlab GUI to perform multiple-point source nversion of seismic data, Computers and Geosciences, Vol:34, p:967-977.