مقایسه مدلهای عددی و تحلیلی در شبیه سازی حوضه آبگیر سیستم چندچاهی درآبخوانهای محدود و کاربرد آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده

در بسیاری از مناطق ایران و جهان آب مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی و توسط چاههای پمپاژ تأمین می شود. پیامد طبیعی پمپاژ بی رویه و دراز مدت، کاهش ذخیره آب زیرزمینی است. عدم شناخت از شرایط مرزی محدود کننده آبخوان ممکن است به برآورد نادرست بیلان منابع آب و تعادل نا پایدار این منابع منجر شود. در این مقاله ابتدا مدل های عددی و تحلیلی حوضه آبگیر (زون گیرش) سیستم چند چاهی درآبخوان های محدود شبه جزیره ای و مستطیلی شکل با هم مقایسه و دقت مدلهای عددی ارزیابی شده است. سپس به ذکر نمونه‌ هایی از کابرد حوضه آبگیر در به تله انداختن ابر آلودگی با استفاده از مدل‌های فوق پرداخته شده و در نهایت تبادل آب سطحی و زیرزمینی در آبخوان محدود شبه جزیره‌ای با تعیین حوضه آبگیر چاه با استفاده از مدل‌های تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدلسازی حوضه آبگیر در بازه زمانی طولانی مدت نقش بی بدلیلی در مدیریت مصرف، محاسبه بیلان آب و حفظ تعادل و توسعه پایدار منابع آب سطحی و زیرزمینی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سامانی نوذر، زارعی دودجی سمیه (1393) تعیین زون گیرش سیستم چند چاهی در آبخوان های  محبوس گوه ای به روش تحلیلی و کاربرد های آن، زمین شناسی کاربردی پیشرفته، 55-51: 13
Asadi-Aghbolaghi. M., Rakhshandehroo. G.R., and Kompani-Zare. M., 2013, Ananalytical approach to capture zone delineation for a well near a stream with a leaky layer, Hydrol, Sci. J. 58 (8), 1813–1823.
Asadi-Aghbolaghi. M., Rakhshandehroo. G.R., and Kompani-Zare. M., 2011, Analytical solutions for the capture zone of a pumping well near a stream, Hydrogeology J. DOI 10.1007/s10040-011-0741-2.
Bair. E.S., and Lahm. T.D., 1996, Variation in capture zone geometry of a partially penetrating pumping well in an unconfined aquifer, Ground Water, 34 (5), 842–852.
Barrash, W. and Dougherth. M. E. (1997), Modeling axially symmetric and nonsymmetric flow to a well with MODFLOW and an application to Goggar2 well test, Boise, Idaho, https://doi.org/101111/j. 1745-6584. 1977. Tb00125x
Christ. J.A., and Goltz. M.N., 2002, Hydraulic containment: analytical and semianalyticalmodels for capture zone curve delineation, J.Hydrol, 262, 224–244.
Faybishenko. B., Javandel. A.I., and Witherspoon. P.A., 1992, Hydrodynamics of the capture zone of a partially penetrating pumping well in an unconfined aquifer. Water Resour. Res. 1995, 31, 859– 866.
Fienen. M.N., Lou. J., and Kitanidis. P.K., 2005, Semi-analytical homogeneous anisotropic capture, J. Hydrol, 312, 39–50.
Harbaugh. A.W., Banta. E.R., Hill. M.C., and McDonald. M.G., MODFLOW-2000. The US Geological Survey modular ground-water model-user guide to modularization concepts and the ground water flow process. US Geol. Survey: Open File Report 00-92-2000.
Intaraprasong. T., and Zhan. H., 2007, Capture zone between two streams, J Hydrol, 338:297–307.
Javandel. I., and Tsang. CF., 1986, Capture zone type curves: a tool for aquifer cleanup, Ground Water, 24 (5):616–625.
Konikow. L.F., and Leake. S.A., 2014, Depletion and Capture: Revisiting the Source of Water Derived from Wells, Groundwater, 52, 100-111.
Pollock. D.W. 1994, User’s Guide for MODPATH/MODPATH-PLOT. Version 3: a particle tracking post-processing package for MODFLOW, the US Geol. Survey, Open- File Report 94-464.
Rock. G., and Kupfersberger. H., 2002, Numerical delineation of transient capture zones, Journal of Hydrology, 269, 134–149.
Samani, N. Kompani-zare, M and Barry DA., MODFLOW equipped with a new method for the accurate simulation of axisymmetric flow, Advances in Water Resources 27 (2004) 31–45
Samani. N., and Zarei-Doudeji. S., 2012, Capture zone of a multi-well system in confined and unconfined wedge-shaped aquifers, Adv. Water Resour, 39 (2012), 71–84.
Shan. C., 1999, Analytical solution for the capture zone of two arbitrarily located wells, J. Hydrol, 222 (1–4), 123–128.
Todd. DK., and Mays. L.W., 2005, Groundwater Hydrology. Third Edition, John Wiley & Sons Inc.
Zarei-Doudeji. S., and Samani. N., 2014, Capture zone of a multi-well system in bounded peninsula-shaped aquifers, J. Contam. Hydrol, 164,114–124.
Zarei-Doudeji. S., and Samani. N. 2018, Capture zone of a multi-well system in bounded rectangular-shaped aquifers: Modeling and application, Iran. J. Sci. Technol. Trans. Sci. DOI 10.1007/s40995-016-0046-3.