مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تراکم دینامیکی یکی از روش های دینامیکی بهسازی خاکهای سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین بر سطح خاک میزان تراکم و درنتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این موضوع از طریق انتقال انرژی بوسیله امواج صورت می پذیرد که موجب تغییر مکان ذرات و افزایش تراکم می شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش‌های میدانی گردید سپس با استفاده از نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی تراکم دینامیکی خاک گردید. به منظور انجام مدلسازی تحقیق حاضر از نرم-افزار FLAC استفاده گردید. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق حاضر ابتدا منطقه آبادان به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب و پس از آزمایش‌های میدانی مشخصات مکانیکی خاک استخراج و سپس با تعریف الگوهای آزمایش اقدام به مدلسازی گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می‌دهد برای کلیه شرایط مدلسازی با افزایش ارتفاع سقوط‎ و همچنین افزایش وزن کوبه عمق تأثیر افزایش یافته است همچنین حداکثر تنش تماسی در سطح خاک در محل تماس با کوبه رخ داد و این پارامتر با عمق خاک به شدت کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پیشرو. ف.، بختیاری.م.، شهنی­کرم زاده.ن، 1396. بررسی آزمایشگاهی شاخص­های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت­دانه غیریکنواخت: با تأکید بر دانه­بندی، فاکتور شکل و تراکم، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته.شماره 24، ص57 54-64.
Al-Layla, M. T., & Al-Saffar, Q. N. (2014). Improving The Engineering Properties of The Gypseous Soil Using Dynamic Compaction Method. Al-Rafidain Engineering Journal, 22(2).
 
Chow,Y.K., Yong, D. M., Yong, K. Y., Lee, S. L.(1990).“Monitoring of dynamic compaction by deceleration measurements”, Computers and Geotechnics, Vol.90, No.3, PP.189-209.
FLAC's Manual.(2014).” Itasca Consulting Group, Inc. Thresher Square East, 708 South Third Street, Suite 310, Minneapolis, Minnesota 55415 USA.   
Gu, Q., Lee, F.H. (2002). Ground response to dynamiccompaction of dry sand. Geotechnique, Vol 52, No7,481-493.
Hamidi, B., Nikraz, H., & Varaksin, S. (2010). Correlations between CPT and PMT at a Dynamic Compaction Project. In Proceedings of 2nd International Symposium on Cone Penetration Testing, U.S.A.
Hamidi, B., Varaksin, S. & Nikraz, H.(2010). “Predicting Soil Parameters by Modelling Dynamic Compaction Induced Subsidence’, 6th Australasian Congress on Applied Mechanics (ACAM6), Perth, Australia, 12-15 December. paper 1150.
Mayne, P.W., Jones, J.S., Dumas, J.C. (1984). “Ground response to dynamic compaction”. Geotechnical
Engineering, Vol. 110, No. 6, pp. 757-774.
Oshima,A,. Takada,N.(1994), Effect of ram momentum on compaction by tamping, XIII ICSMFE, New Delhi.
Pan, J.L., Selby, A.R. (2002). Simulation of dynamic compaction of loose granular soils. Advances in Engineering Software 33, 631-640.
Poran,C.J., Rodriguez,J.A. (1992). Finite Element Analysis of Impact Behavior of Sand. Soils and Foundations, Vol 23, No 4, 68-80.