بررسی آنومالی های جریان حرارتی در ساختار گنبدهای نمکی جهانی، کنارسیاه و خوراب با استفاده از تصاویر سنجندههای OLI و TIRS ماهواره لندست8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعه گنبدهای نمکی به خاطر ویژگی های منحصر به فرد نمک از ورزش تکتونیکی و سنگ شناسی و برهم می کند که قدرت بین جریان حرکتی و حرارت را از نظر شایعات دیگر دارد. هدف از این تحقیق مطالعه دمای سطح گنبدهای نمکی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 ، جهت تحلیل و بررسی گنبدهای نمکی از ساخت و حرارت وجود ندارد. نتایج نشان داد که جریان حرارتی در یک جهت جغرافیایی مشترک در هر سه گنبد نمکی وجود دارد. مقایسه نیمرخ توپوگرافی توده های گنبد نمکی و میزان جریان حرارتی نشان دهنده یک ارتباط معکوس بین ارتفاع و میزان حرارت در آن ها وجود دارد. کاهش بالابرها در نتیجه افزایش ارتفاع گنبد نمکی و غلبه بر وزن وزن باعث تقویت نیروی باران در صورت شکل گیری یک جریان نمکی گرمتر از حاشیه گنبد در جهت شیب توپوگرافی شده است. نشانگر نتایج به طور مستقیم بین جهت شیب توپوگرافی و میزان جریان حرارتی ونسبت معکوس بین عامل ارتفاع و درجه حرارت در هر سه گنبد نمکی مورد مطالعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


آرین. م.، قرشی، م.، پورکرمانی. م.، احمدنیا. ع.، 1384، تأثیر ساختاری سامانه­های گسلی تراگذر کره بس در کمربند چین خورده و رانده زاگرس،  فصلنامه علوم زمین، دوره 15، شماره 57، ص 126-133
بمانی، م. و مجتهد زاده، س.ح. و کوهساری،ا.ح. 1395، تعیین پتانسیل کانی سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از  RSوGIS ، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 20، ص 63-76
پورکاسب. ه.، دمیری. ک.، رنگزن. ک.، سعیدی. س.، 1392، بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی، مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره 1، جلد 5، ص 83- 90
ثروتی. م.، حمدی. ب.، یزدجردی. ک.، ادیب پور. م.، 1389، بررسی مورفولوژی گنبد نمکی جهانی در جنوب غرب فیروزآباد، فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره7 ، 15-32.
رجبی. م.، طرزم. ع.، 1388، تکنوتیک نمکی و آثار ژئومورفولوژی آن در آذربایجان: مطالعه موردی گنبد های نمکی جنوب شمال تبریز، جغرافیا و توسعه، شماره 16، ص 47-70
رنگزن. ک.، زراسوندی. ع. ر.، عبدالخانی. ع.، مجردی. ب.، 1393، مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و غبار استان خوزستان، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز ، شماره 14، ص 38-45 .
زمردیان. م.، 1383، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ دوم، مشهد. ص.268.
شایان. س.، زارع. غ.، 1390، گنبد های نمکی ایران، مجله آموزش جغرافیا،دوره بیست و پنجم، شماره3، ص 18-26.
صحابی فرد. د.، یساقی. ع.، گودرزی. م.، 1394،تحلیل ساختاری پاره­گسل­های جنوبی پهنه گسل عرضی کره­بس در جنوب فیروزآباد، کمربند چین رانده زاگرس، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و چهارم،  شماره 95،ص  181-190.
فیضی زاده، ب و دیده بان، خ. 1395، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8و الگوریتم پنجره مجزا مطالعه موردی: حوضه آبریز مهاباد، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره 25، شماره  98، ص 171-181.
علوی پناه. س. ک.،1387، سنجش از  دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات تهران، چاپ دوم، 552ص.
کرم پور، م، و ملکزاده، آ.، 1395، تلفیق تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای اکتشاف منابع معدنی: طمالعه موردی در ناحیه ده سلیم، شرق ایران، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 6، شماره 20، ص 15-28.
مهرابی. ع.، استانپور. م.، رادفر. ش.، وزیری. م.، درخشانی، ر.،1394، شناسایی‌خطواره‌های‌گسلی‌کمربند ‌چین‌خورده-‌راندگی زاگرس بر‌پایه‌ تفسیر تصاویر ماهواره‌ای ‌و ‌تعیین ‌ارتباط‌آنها‌ با موقعیت ‌گنبدهای نمکی رخنمون‌یافته سری هرمز‌ با‌ استفاده ‌از ‌تحلیل‌های‌GIS، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و چهارم، شماره  ،95 ص17تا 23.
Ala, M. A., 1974, Salt diapirism in southern Iran. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., vol: 58, No: 9,  p: 1758-1770.
Bahroudi, A. and Talbot, C. J., 2003, configuration of the Basement beneath the Zagros basin, Journal of Petroleum Geology, vol: 26, p: 257-282.
Barzegar, F., 1994, Basement fault mapping of E-Zagros foreland belt, southwest Iran, based on spaceborne remotely sensed data. Proceeding of the tenth thematic conference on geologic remote sensing, exploration, environment and engineering.
Baskent, E. Z., Keles, S., 2005. Spatial forest planning: A review, Ecological modelling vol: 188, p: 145–173.
Becker, F., Li, Z.-L.,1995. Surface temperature and emissivity at various scales: Definition, measurement and related problems, Remote Sens. Vol: 12, p: 225-253
Berberian, M., 1995, Master blind thrust fault hidden under the Zagros fold: active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics, vol: 241, p: 193-224.
Coleman-Sadd, S. P., 1978. Fold development in Zagros simply folded belt, southwest Iran: Am. Assoc. Petrol Geol. Bull., vol. 62, p. 984-1003.
Diersch, H.J.G, Kolditz .O, 1998, Coupled groundwater flow and transport: thermohaline and 3D convection systems. Adv Water Resour, vol: 21, p: 401–425.
Elder, JW. 1967, Transient convection in a porous medium. J Fluid Mech, vol: 27(3), p: 609–623.
Evans, D.G, Nunn JA., 1989, Free thermohaline convection in sediments surrounding a salt column. J Geophys Res,vol: 94, p:413– 422.
Farhoudi, G., Faghih, A., Mosleh, H., Keshavarz, T., Heyhat, M. R. and Rahnama-Rad, J., 2008, Using GIS/RS techniques to interpret different aspects of salt domes in southern Iran. Geophysical Research Abstracts, vol: 10,p: 652-661.
Geiger S, Driesner T, Heinrich CA, Mattha SK., 2006, Multiphase thermohaline convection in the Earth’s crust: II. Benchmarking and application of a finite element-finite volume solution technique with a NaCl–H2O equation of state, Transp Porous Media, Vol: 63,p:435–461.
Goudie,A.S., 2004.(ed), Encyclopedia of Geomorphology, Vol: 2, Routldge.
Hanor JS, Bailey JE.1983, Use of hydraulic head and hydraulic gradient to characterize geopressured sediments and the direction of fluid migration in the Louisiana Gulf Coast.Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions Vol. 33, P: 115-122
Harrison J. V., 1931, Salt domes in Persia", Journal of institute of petroleum technology, vol: 17 p: 300-320.
Hessami, Kh., Koyi, H. A., Talbot, C. J.,  2001, The significance of strike-slip faulting in the basement of the Zagros fold and thrust belt, Journal of Petroleum Geology, vol: 24,p: 5-28.
Hart BS, Flemings PB, 2012, Porosity and pressure: role of compaction disequilibrium in the development of geopressures in a Gulf Coast Pleistocene basin. Geology, vol: 23 p: 45–48.
Hughes JD, Sanford WE.2004, SUTRA - MS: a version of SUTRA modified to simulate heat and multiple-solute transport. US Geol Surv Open-File Rep, p: 1207, 152.
Jackson, M. P. A., Talbot, C. J., 1994, Advances in salt tectonics. In: Continental Deformation, (Ed. By P. L. Hancock) Pergamon PressLtd. Oxford, p: 173-176.
Jamshidzadeh Z, Frank T, Ghasemzadeh H, Tavangari Barzi M, Jeffrey S. Hanor, 2015, Dispersive thermohaline convection near salt domes: a case at Napoleonville Dome, southeast Louisiana, USA. Hydrogeology Journal Issue, vol: 5, p: 983–998.
Jaros, J., 1981, The Zagros Mountains, its development and analysis of tectonic styles. Vìst. Ústø. Úst. Geol., vol: 56, No: 2,  p: 113-120.
Kent, P.E.1958, Recent studies of south Persian salt plugs. Am Assoc Petroleum Geol Bull 422, p: 2951–2972
Kent, P.E.1970, The salt plugs of the Persian Gulf region. Trans Leicester lit phil Soc, Vol: 44, p: 56–88.
Kent, P. E.1979, The emergent hormoz salt structures of southern Iran. Journal of petroleum geology, vol: 2, 2, p:17-144.
Lathrop, G.R., and Bognar, J.A., 1998. Applying GIS and landscape ecological principles to evaluate land conservation alternatives, Landscape and urban planning, vol: 41, p: 27-41.
Langevin, C.D., Dausman A.M, Sukop M.C., 2010, Solute and heat transport model of the Henry and Hilleke laboratory experiment. Ground Water, vol: 48, No:5, p: 757–770.
Lees, GM., 1927, Salzgletscher in Persien. Mitt geol Ges Wien, vol: 22, p: 29–34.
Liu, I.Shih, Rolci. A, I.Shih Liu1, Rolci .A. Cipolatti, Mauro A. Rincon, Luiz A. Palermo, 2014, Successive linear approximation for large deformations – Instability of salt migration. J Elast, vol: 114, p: 19–39.
McPherson, B.J.O.L, Garven. G., 1999, Hydrodynamics and overpressure mechanisms in the Sacramento basin, California. Am J Sci, vol: 299 p: 429–466.
Manchanda, M.L., Kudrat, M. and Tiwari, A.K., 2002. Soil survey and mapping using remote sensing, Tropical ecology, vol: 43, p: 61-74.
Nunn, J.A.1996, Buoyancy-driven propagation of isolated fluidfilled fractures: implications for fluid transport in Gulf of Mexico geopressured sediments. J Geophys Res, vol: 101, p: 2963–2970.
O'Brien, C. A. E., 1957. Salt diapirism in south Persia:  Geol. en Mijnb. n. s. 19, p. 357-376.
Rangzan, k., 1995, Morpho-Tectonic Study of Zagros Structural Belt of SW Iran Using Remote Sensing Techniques, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol.23, No. 4,p: 212-224.
Rajeshwari, A.1, Mani, N. D., 2014, Estimation of Land Surface Temperature, Of Dingdigul District Using Landsat 8 data, IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology e, p: 2319-1163.
Ranganathan, V, Hanor, J.S., 1988, Basin density-driven groundwater flow near salt domes. Chem Geol,vol: 74,p:173–188.
Ranganathan, V., 1992, Basin dewatering near salt domes and formation of brine plumes. J Geophys Res, vol: 97, p: 4667–4683.
Shaohua, Z, Qiming. Q, Yonghui, Y, Yujiu, X, Guoyu, Q,  2009, Comparison og two SplitWindow Mehtods for Retrieving Land Surface Temperature from MODIS Data , Journal of Earth Syst. Science, Vol.118, No.4, p: 345-353.
Sharhan .A.L., Nairn .A.E.M., 2003, Sedimentary basins and petroleum geology of the Middle East, Elsvier science b.v, p – 899.
Skokovic.D, Sobrino.J.A, Jimenez-Munoz.J.C, Soria.G, Julien.Y, Mattar.C, Jordi C., 2014, Calibration and Validation of Land Surface Temperature for Landsat 8 – TIRS Sensor, Land product Validation and Evolution, ESA/ESRIN Frascati (Italy), vol: 6, p: 28-30,.
Sobrino.J.A, Reillo.S, Cueca.J and Prata.A.J, Algorithms for Estimating Surface Temperature from ASTR-2 Data, http://earth.esa.int/pub/ESA_ DOC/gothenburg/101sobri.pdf.
Srivastava, S.K. and Gupta, R.D., 2003. Monitoring of changes in land use/ land cover using multi- sensor satellite data, Map India conference 2003, New Dehli, India.
Strcklin, J., 1974. Possible ancient margins in Iran, in Burke, C. A., and Drake, C. L., eds., The geology of continental margin: New York, Springer-Verlag, p. 873-887.
Talbot, C.J., 1979, Fold trains in a glacier of salt in southern Iran. J Struct Geol, vol: 1, p: 5–18
Talbot C. J., Medvedev S., Alavi M., Shabrivar H., Heidavi E, 2000, Salt Extrusion Rates at kuh-EJahani, Iran: June (1994) to November, (1997), Spec. Pub – Geol. Soc. Lond, vol: 174, p: 93-110.
Thapa, R. T., and Murayama, Y., 2008. Land evaluation for peri-urban agriculture using analytical hierarchical process and geographic information system techniques, Land use policy, vol: 25: p:  225–239.
Thorne, D, Langevin C.D, Sukopc M.C, 2006, Addition of simultaneous heat and solute transport and variable fluid viscosity to SEAWAT. J Comput Geosci, vol: 32, p: 1758–1768.
Twiss R. J., E. M .Moores, 1992, Structural Geology: New York, W.H. Freeman and Company, 532 p.
Voss .C.I, 1984, A finite-element simulation model for saturated– unsaturated, fluid-density-dependent ground-water flow with energy transport or chemically-reactive single-species solute transport. US Geol Surv Water Resour Invest Rep 84–4369, p: 409.
Waltham, T., 2008, Salt terrains of Iran. Geology Today, vol: 24, NO: 5, p: 188-194.
Warren J.k., 2010, Evaporites through time: Tectonic, climatic and eustatic controls in marine and nonmarine Deposits, Journal of Earth science reviews, vol: 98, p: 217-268.
Yassaghi, A., 2006, Integration of landsat imagery interpretation and geomagnetic data on verification of deep-seated transverse fault lineaments in SE Zagros, Iran, Int. J. of Remote Sensing, vol: 56, No: 12, p: 152-167.
Younes, A., 2003, On modeling the multidimensional coupled fluid flow and heat or mass transport in porous media. Int J Heat Mass Tran. Vol: 46, p: 367–379.
Zarei, M., Raeisi, E., 2010. Karst development and hydrogeology of Konarsiah salt diapir, south of Iran, Carbonates Evaporites, vol: 25, p: 217–229.