تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی سازی طلا- مس و مطالعه سیالات درگیر در jog اتساعی شمال شرق کاشمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تنش ناحیهای در محیط شکنا در جیگ همپوشان کاشمر باعث رخداد شکستگیهای نوع ریدل شده است. مهاجرت و چرخش دوگانه
 محلول اکسیدان آهندار باعث دگرسانی در محل تلاقی شکستگی ها و مکانهای کمفشار و کانی سازی شده است. در چرخه اول ، محلول باعث گرایش های آرژیلیک پیشرفته ، سرسی و سیلیسی و کانی سازی رگهای کالکوپیریت ± پیریت ± گالن و احتمالاً مگنتیت ± طلا در عمق وجود دارد در حین چرخش دوم ، محل فوق العاده اکسیدان با شستشوی مجدد عناصر ، باعث اورپرینت نیرو گرفته است؟ اپیدوتی و کلریتی و کانی سازی اسپکیولاریت ± کالکوپیریت ± طلا شده است. مقدار مس و سرب در رگه های سولفیدی استفاده < 1 درصد و مقدار طلا در رگه های IOCGثانویه 5/1 نتیجه و مس ، سرب و روی> 1 درصد است. مطالعه سیالات درگیر دلالت بر سیستم H 2 O-NaCl-CaCl 2 ، دماهای متوسط ​​تا بالا (245 تا 530) و شوریهای متوسط ​​(15/14 تا 96/17) و نقش اصلی محل استقرار ماگمایی و کمپلکسهای کلریدی در حمل و نقل فلزات ، بدون رخداد جوشش دارد. استفاده از این مطالعه محلولهای اکسیدان آهندار باعث کانی سازی های اسکارن و IOCG مختلف در سرتاسر کمربند IOCG شمال گسل در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها


الماسی. ع.، 1393، کانی­سازی، پتروژنز و اکتشافات ژئوشیمیایی- ژئوفیزیکی محدوده اوچ پلنگ- سرسفیدال (شرق کاشمر)، رساله دکتری زمین­شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نشده.
انصاری­جعفری. ش.، رحیمی. ب.، قائمی. ف.، مظلومی­بجستانی. ع.، 1394، مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی­ها در کانسار طلای زرمهر، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 17، ص 1-10.
بهروزی. آ.، 1366، نقشه 1:100000 چهارگوش فیض­آباد برگه 7760، سازمان زمین­شناسی ایران.
حاجی. ع.، 1387، تحلیل ساختاری و فراکتالی سیستم­های شکستگی منطقه تکنار ایران مرکزی با استفاده از داده­های سنجش از دور و مطالعات صحرایی، رساله کارشناسی­ارشد دانشگاه علوم­پایه دامغان، 135 ص.
قربانی. م.ع.، محجل. م.، علیمحمدی. م.، 1390، تحلیل ساختاری پهنه برشی سیه­کمر و ارتباط با فابریک­های شکنا با کانه­زایی طلا (هیرد، جنوب بیرجند)، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 2، ص 140-152.
کریم­پور. م. ح.، 1384، کانی­سازی، دگرسانی، سنگ منشأ و موقعیت تکتونیکی ذخایر IOCG و مثال­هایی از ایران، یازدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه یزد، ص 184-189.
مظلومی­بجستانی. ع.، 1387، کانی­شناسی، ژئوشیمی و کانسار سازی طلا و تنگستن در منطقه کوه­زر تربت­حیدریه، رساله دکتری زمین­شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، 291 ص.
Boomeri. M., 1998, Petrography and Geochemistry of the Sangan Iron Skarn Deposit and Related Igneous Rocks, Northeastern Iran, Unpublished Ph.D thesis, Akita University, Japan, 226 p.
Bodnar. R. J., 1993, Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl, Geochemica et Cosmochimical Acta. Vol: 57, p: 684-685.
Brown. P. E., Lamb. W.M., 1989, P-V-T properties of fluids in the system H2O-CO2-NaCl: New graphical presentations and implications for fluid inclusion studies, Geochim. Acta, Vol: 53, p: 1209-1221.
Clark. A. H., Archibald D.A., Lee. A.W., Farrar E., Hodgson C.J., 1998, Laser probe 40Ar/39Ar ages of early- and late-stage alteration assemblages, Rosario Porphry copper-molybdenum deposit, Collahuasi District. I Region, Chile, Economic Geology, Vol: 93, p: 326-337.
Connolly. P., Cosgrove. j., 1999, Prediction of static and dynamic fluid pathways within and around dilational jogs, Imperial College of Science, London SW7 2BP, UK, Vol: 18, p: 88-102.
Harding. T. P., Lowell. J.D., 1979, Structural styles, their plate tectonic habitats, and hydrocarbon traps in petroleum provinces, AAPG bull, Vol: 63, p: 147-159.
Harris. L.B., 1987, a tectonic framework for the western Australian shield and its significance to gold mineralisation: a personal view. Department of Geology and Extension University of Western Australia, Vol: 11, p: 1-27.
Hitzman. M.W., Valenta. R.K., 2005, Uranium in iron oxide-copper-gold (IOCG) systems: ECONOMIC GEOLOGY, Vol: 100, p: 1657–1661.
Jackson. J., Haines. J., Holt. W., 1995, The accommodation of Arabia-Eurasia plate convergence in Iran, Journal of Geophysical Research, Vol: 100, No B8, p: 15205-15219.
Malekzadeh Shafaroudi. A., Karimpour. M.H., Golmohammadi. A., 2013, Zircon U–Pb geochronology and petrology of intrusive rocks in the C-North and Baghak districts, Sangan iron mine, NE Iran. Journal of Asian Earth Sciences, Vol: 64, p: 256-271.
Muller. R., Walter. R., 1983, Geology of the Precambrian-Paleozoic Taknar Inlier northwest of Kashmar, Khorasan Province northeast Iran, Report of Geodynamic Project (Geotraverse) in Iran, No. 51.
Seward. T.M., 1973, Thio complexes of gold and the transport of gold in hydrothermal solutions, Geochemical Acta, Vol: 37, p: 379-399.
Seward. T.M., 1991, The hydrothermal geochemistry of gold, in: Foster, R. P. (ed.), gold metallogeny and exploration, Blakie and Sons Ltd., 432 p.
Sheppherd. T.J., Rankin. A.H., Alderton. D.H.M. 1985, a Practical Guide to Fluid Inclusion Studies, Blackie and Son, 239 p.
Solomon. S., Ghebreab. W., 2006, Lineament Characrerization and their tectonics significance using Landsat TM data and field studies in the central highlands of Eritrea, Journal of African Earth Sciences, Vol: 57, p: 22-43.
Soltani. A., 2000, Geochemistry and geochronology of I-type granitod rocks in the northeastern central Iran plate, Ph.D. Thesis, University of Wollongong, Australia (unpubl), 300 p.
Tchalenko. J.S., Braud. J., 1974, Seismicity and structure of the Zagros (Iran): The main recent fault between 33o and 35o. Philos. Trans. R. Soc. London, Vol: 227, p: 1262.
Vearncombe. JR, Barley. ME, Eisenlohr. B.N., 1989, Structural controls on mesothermal gold mineralization: examples from the Archean terranes of southern Africa and Western Austra- lia. Economic Geology Monographs, Vol: 6, p: 124-134.
Wilkinson. J.J., 2001, Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits, Lithos, Vol: 55, p: 229-272.