کاربرد مدل‌سازی به روش شاخص همپوشانی در شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معدن، دانشکده فنی ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده

منطقه رامند بخشی از نوار ماگمایی ارومیه- دختر (زون ساختاری ایران مرکزی) است که از نظر جغرافیایی در جنوب غربی شهرستان بویینزهرا و جنوب دانسفهان قرار دارد. این منطقه دارای سنگهای آذربایجان اسیدی با ترکیب ریولیت و ریوداسیت است. آثار دگرسانانی رس و تعدیل رگه های سیلیسی در سنگهای آتشفشانی مشاهده میگردند. در این مطالعه با استفاده از روش شاخص همپوشانی و تلفیق داده های مکانیکی ، نقشه پیش داوری از وضعیت پتانسیل های معدنی (منشاء گرمابی) بد آمده است. لایه مورد استفاده شامل اطلاعات زمین شناسی ، زمین ساخت ، تصاویر ماهواره محافظت شده و می توان از سنجش ژئومغناطیسیهستند که پس از پردازش مقدماتی داده ها و تولید نقشه های تولید پربندی (لایه های نشانگر) ، پرونده های شبکه های معدنی با معیارهای شاخص ، ادعا می شود و برای اطمینان از اکتشاف در منطقه آماده شده است. . بدین ترتیب آثار دگرسانی و کانه زایی با استفاده از توان معدنی ذخایر گرمابی به صورت پیش نمایش داوری معرفی شده است که این امر ، فاز اکتشافات مقدماتی را تسریع و جنبه کاربردی این تحقیق را اثبات نمود. در این نقشه نواحی مستادی وجود دارد که از اولویت پیجویی ذخایر فلزی در عمق رخساره های دگرسانی استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها


اقلیمی. ب.، مصوری. ف.،  مهرپرتو. م.، 1378، نقشه زمین‌شناسی 1:100000 دانسفهان(خیارج) ، برگه شماره 5961، سازمان زمین‌شناسی ایران.
بمانی. م.، مجتهدزاده. س.ح.، کوهساری، ا.ح.، 1395، تعیین پتانسیل کانی‌سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از RS و GIS، مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 6، شماره 20، ص63-76.
حسنی ‌پاک. ع.ا.، 1389، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، 615ص.
زمردیان. ح.، حاجب حسینیه. ح.، 1387، ژئوفیزیک کاربردی، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، 689 ص.
سن سلیمانی. ع.، اسدی هارونی. ه.، طباطبایی. س.ح.، ثمری. ح.، 1389، پتانسیل‌یابی مواد معدنی در ورقه یکصد هزارم کهک با استفاده از روش منطق فازی، پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر.
عباسی. ث.، یساقی. ع.، 1390، استفاده از تصاویر لندست و داده‌های زمین مغناطیسی در شناسایی خطواره‌های گسلی و تحلیل خاستگاه آنها در ناحیه لرستان، زاگرس چین خورده، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، سال سوم، شماره اول، ص 19- 33.
فدوی. پ.، مهرنیا. س.ر.، 1393، استفاده از داده‌های گرانی و مغناطیسی هوابرد برای تشخیص سامانه‌های گسلی- لرزه‌زای پنهان در جنوب تهران (منطقه ایوانکی)، سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران، ایران.
کریم‌پور. م.ح.، حیدریان. م. ر.، ملک‌زاده. ا.، 1390، اکتشاف ذخایر معدنی: مدل‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ماهواره‌ای و ژئوفیزیکی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ چهارم، 632 ص.
مسعودی. ف.، 1369، مطالعه چینه‌شناختی، پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی جنوب بوئین‌زهرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 207ص.
مهرنیا. س.ر.، 1394، معرفی نسبت باندی M-ratio و کاربرد آن در تشخیص دگرسانی‌های گرمابی (مطالعه موردی منطقه رامند در جنوب استان قزوین) ، نوزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، ص 350- 355.
مهرنیا. س.ر.، 1391، نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تغییرات بافتی سامانه های اپی ترمال، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 5، ص 99- 89.
توکل، ر.، مهرنیا. س.ر.، نظافتی، ن.، شیخ ذکریایی، ج.، 1392، توزیع ژئوفرکتالی سیلیس و ارتباط آن با کانه زایی طلا در محدوده نیکویه (استان قزوین)، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 8، ص 46- 34.
Bonham Carter. G.F., 1998, Geographic information systems for geoscientists: modeling with GIS, Pergamon Press, Oxford, 398p.
Crosta. A.P., Moore. J., 1989, Enhancement of Landsat Thematic Mapper imagery for residual soil mapping in SW Minais Gerais State, Brazil; A Prospecting Case History in Greenstone Belt Terrain, Proceedings of the 7th International Conference Applied Geologic Remote Sensing, Environmental Research Institute of Michigan, Ann Arbor, USA, p:1173-1187.
Ezzati. A., Mehrnia. R., Ajayebi. K., 2014, Detection of Hydrothermal Potential Zones Using Remote Sensing Sattelite Data in Ramand Region, Qazvin Province, Iran, Journal of Tethys, Vol:2, No:2, p: 93-100.
Harris. J.R., Wilkinson. L., Heather. K., Fumerton. S., Bernier. M.A., Ager. J., Dahn. R., 2001, Application of GIS Processing Techniques for Producing Mineral Prospectivity Maps- A Case Study: Mesothermal Au in the Swayze Greenstone Belt, Ontario, Canada, Natural Resources Research, Vol:10, No:2, p:3-13.
Hosseinali. F., Alesheikh. A.A., 2008, Weighting Spatial Information in GIS for Copper Mining Exploration, American Journal of Applied Sciences, Vol:5, No:9, p:1187-1198.
Sabins. F.F., 2002, Remote sensing principle and interpretation, William H. Freeman & Company, New York, 494p.
Whitney. D.L., Evans. B.W., 2010,Abbreviations for names of rock-forming minerals,American Mineralogist, Vol: 95, No:1, p: 185–187.
Ziaii. M., Pouyan. A., Ziaei. M.,  2009,A Computational Optimized Extended Model for Mineral Potential Mapping Based on Wofe Method, American Journal of Applied Sciences, Vol:6, No:2, p: 200-203.