تاثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تکتونیک و زمین شناسی مهندسی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

2 استادیار گروه تکتونیک و زمین شناسی مهندسی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده

    بمنظور بررسی اثر آهک و سیمان بر اساس ویژگی های تورمی رس سولفاته سه گروه نمونه با ترکیبات مختلف از رس سولفاته و آهک ، رس سولفاته و سیمان ، رس سولفاته و آهک و سیمان تولید و میزان تورم ، فشار تورم ، حد روانی و خمیر آن قبلی قبل و بعد از اضافه کردن افزودنیهای مقایسه شده است. اضافه کردن 3 ، 5 و 7 درصد آهک باعث افزایش فشار و فشار تورم و حدروانی و خمیر خاک شده است. دلیل این افزایش کانی میلهایشکل و متورمشونده اوترینگایت است. اضافه کردن 3 ، 5 و 7 مورد سیمان به دلیل ایجاد ژلهای سیمانی باعث کاهش و فشار تورم ، حد روانی و حد خمیری خاک شده است. اضافه کردن همزمان آهک و سیمان با درصدهای فوق العاده به خاک مذکور هرچند باعث می شود که خمیر خاکی شود اما در صورت فشار و فشار تورم وجود دارد. استفاده از ویژگی های خاص تورمی رسایسولفاته و یا رسایی در معرض هجوم سولفات با آهک امکان پذیر نبودن و استفاده از سیمان برای ارائه دو روش مناسب است.

کلیدواژه‌ها


رحمانیان دوین. س.، رضایی. ف.، 1393، استفاده از آهک برای اصلاح خاک‌های فروریزشی منطقه سمنان، مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 4، شماره 12.
طاهرخانی، ح.، سلامی، ح.، 1392، مقایسه تثبیت‌کننده‌های آهک، سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس، مجله مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره 2، ص 274-263.
عبدی. م.، آذرفر. پ.، 1382، تأثیر کلرید سدیم بر مقاومت فشاری و خواص خمیری کائولینیت تثبیت شده با آهک، ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 305-312.
هاشمی طباطبایی. س.، آقایی­آرایی. ع.، 1387، مقایسه تأثیر آهک زنده و شکفته بر ویژگی­های ژئوتکنیکی خاک اصلاح شده، نشریه علوم زمین، سال هفدهم، شماره 67، ص14-21.
Abu Seif. E.S.S., 2015, Efficiency of Quicklime in Reducing the Swelling Potential of Pulverized Expansive Shale, Northern Jeddah, Saudi Arabia, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol:74, p: 637-650.
ASTM, 1996, One-Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive Soils, Designation: D4546-96.
ASTM, 1998, Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils, Designation: D4318.
ASTM, 2004, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort, Designation: D698
Buhler. R.L., Cerato. A.B., 1999, Stabilization of Oklahama Expansive Soils Using Lime and Class C Fly Ash, Problematic Soils and Rocks and In Situ Characterization, GSP, No:162, p: 1-10.
Celik. E., Nalbantoglu. Z., 2013, Effects of Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBS) on the Swelling Properties of  Lime-Stabilized Sulfate-Bearing Soils, Engineering Geology, Vol:163, p: 20–25.
Hunter. D., 1988, Lime Induced Heave in Sulfate-Bearing Clay Soils, Journal of Geotechnical Engineering, Vol:114, No:2, p: 150-167.
Khattab. S.A.A., Al-Mukhtar. M., Fleureau. J.M., 2007, Long-Term Stability Characteristics of a Lime-Treated Plastic Soil, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol:19, No:4, p: 358-366.
Kinuthia. J.M., Wild. S., 2001, Effects of Some Metal Sulphates on the Strength and Swelling Properties of  Lime-Stabilised Kaolinite, International Journal of pavement Engineering, Vol:2, No:2, p: 103-120.
Kumar. A., Walia. B.S,. Bajaj. A., 2007, Influence of Fly Ash, Lime, and Polyester Fibers on Compaction and Strength Properties of Expansive Soil, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol:19, No:3, p: 242-248.
Mutaz. E., Dafalla. M.A., 2014, Chemical Analysis and X-ray Diffraction Assessment of Stabilized Expansive Soils, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol:73, p: 1063-1072.
Ouhadi. V.R., Yong. R.N., 2008, Ettringite Formation and Behavior in Clayey Soils, Applied Clay Science, Vol: 42, No:1-2, p: 258-265.
Rajasekaran. G., 2005, Sulphate Attack and Ettringite Formation in the Lime and Cement Stabilized Marine Clays, Ocean Engineering, Vol: 32, p: 1133-1159.
Sridharan. A., Rao. A.S., Sivapullaiah. P.V., 1986, Swelling Pressure of Clays, Geotechnical Testing Journal, Vol:9, p: 24-33.
Wild. S., Kinuthia. J.M.,  Jones. G.I., Higgins. D.D., 1999, Suppression of Swelling Associated with Ettringite Formation in Lime Stabilized Sulphate Bearing Clay Soils by Partial Substitution of Lime with Ground Granulated Blast Furnace Slag, Engineering Geology, Vol:51, No:4, p: 257-277.
Yazici. V., 2004, Stabilization of  Expansive Clays Using Granulated Blast Furnace Slag (GBFS), GBFS-Lime Combinations and GBFS Cement, Master of Science Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, http://www.etd.lib.metu.edu.tr/upload/12604946/index.pdf
Zaimoglu. A.S., Tan. O., Akbulut. K.R., 2015, Optimization of Consistency Limits and Plasticity Index of Fine-grained Soils Modified with Polypropylene Fibers and Additive Materials, KSCE Journal of Civil Engineering, p: 1-8.