تلفیق پردازش تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه‌ای برای اکتشاف منابع معدنی: مطالعه موردی در ناحیه ده سلم، شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی استاد مشهد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

      محدوده ده سلم در 300 کیلومتری جنوب- جنوب غربی بیرجند در شرق ایران گرفته شده است. این منطقه بخشی از مجموعه ماگماتیسم ترشیاری بلوک است که میزبان کانی سازی های پورفیری و اپیترمال شده است. محدودیت های زمین شناسی شامل سنگهای رسوبی و ضگرگون شده کرتاسه و واحدهای آتش افشانی ائوسن است که مورد نفوذ توده های مونزونیتی تا دیوریتی با سن ائوسن تا الیگوسن قرار گرفته است. پردازش تصویر ماهواره لندست 8 کانی های کائولینیت ، سرسیت ، کوارتز ، کلریت آهندار ، کلریت منیزیمدار و اپیدوت را بارز کرده است. ناهنجاریهای زمینشیمیایی از عناصر مس ، سرب ، روی و آرسنیک در کل آبراهههای منطقه مشاهده می شود. آثار کانی سازی نیز در برخی مناطق وجود دارد. اطلاعات کامل اطلاعات را شناسایی می کند 7 محدوده امیدبخش در واحدهای آذربایجان ترشیاری و 2 محدودیت در واحد آهکی کرتاسه شد.
 

کلیدواژه‌ها


ارجمندزاده. ر.، 1390، مطالعات کانی­سازی، ژئوشیمی، سن­سنجی و تعیین جایگاه تکتونوماگمایی توده­های نفوذی در اندیس معدنی ده سلم و چاه شلجمی، بلوک لوت، شرق ایران، رساله دکتری (Ph.D) زمین­شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، 369 صفحه.
اکرمی. الف.، نادری میقان. ن.، 1384، نقشه 1:100000 ده سلم، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
برآبادی. ر.، مظاهری. س.ا.، کریم­پور. م.ح.، 1394، زمین­شناسی، دگرسانی، کانی­سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در منطقه اکتشافی سیمرغ، جنوب غربی نهبندان، خراسان جنوبی،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شماره 4 (23)، ص 625-638.
سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1371، نقشه زمین­شناسی 1:250000 ده سلم (چاه وک).
عبدی. م.، کریم­پور. م. ح.، 1391، زمین­شناسی، دگرسانی، کانه­زایی، پتروژنز، سن­سنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد اکتشافی منطقه کوه شاه، جنوب غربی بیرجند، مجله زمین­شناسی اقتصادی، شماره 1 (4)، ص 77-107.
کریم­پور. م. ح.، ملکزاده شفارودی. الف.، فارمر. ل.، استرن. چ.، 1391، پتروژنز گرانیتوئیدها، سن سنجی زیرکن به روشU-Pb ، ژئوشیمی ایزوتوپ­های  Sr- Nd و رخداد مهم کانی­سازی ترشیاری در بلوک لوت، شرق ایران، مجله زمین­شناسی اقتصادی، شماره 1 (4)، ص 1-27.
ملکزاده شفارودی. الف.، 1388، زمین­شناسی، کانی­سازی، آلتراسیون، ژئوشیمی، میکروترمومتری، مطالعات ایزوتوپی و تعیین منشاء کانی­سازی مناطق اکتشافی ماهرآباد و خوپیک، استان خراسان جنوبی، رساله دکتری (Ph.D) زمین­شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، 600 صفحه.
ملکزاده شفارودی. م.، کریم­پور. م.ح.، 1391، زمین­شناسی، کانی­سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 6، ص 63-73.
مهرابی. ب.، طالع فاضل. الف.، نخبه­الفقهایی. ع.، 1390، کانه‌زایی پلی‌متال سرب- روی، مس و آنتیموان نوع انتشاری، رگه­چه‌ای و رگه‌ای در محدوده معدنی گله‌چاه- شوراب، مجموعه ماگمایی شرق ایران، زمین­شناسی اقتصادی، شماره 1 (3)، ص 61-77.
میرزایی راینی. ر.، احمدی. الف.، میرنژاد. ح.، 1391 الف، بررسیهای کانی­شناسی و شاره­های درگیر در کانسار چندفلزی ماهور، شرق بلوک لوت، شرق ایران، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شماره 2 (20)، ص 307-318.
میرزایی راینی. ر.، احمدی. الف.، میرنژاد. ح.، 1391 ب، منشاء سیالات کانه­ساز با استفاده از مطالعه ریزکاوش الکترونی و ایزوتوپ­های پایدار گوگرد در کانسار چندفلزی ماهور (شرق بلوک لوت، ایران مرکزی)، مجله پترولوژی، شماره 10 (3)، ص 1-12.
میری بیدختی. ر.، کریم­پور. م.ح.، مظاهری. س.ا.، 1393 الف، پترولوژی و مطالعه جایگاه تکتونوماگمایی توده­های گرانیتوئیدی ماهور، جنوب غرب نهبندان، مجله پترولوژی، شماره 19 (5)، ص 123-138.
میری بیدختی. ر.، کریم­پور. م.ح.، مظاهری. س.ا.، 1393 ب، مطالعات دورسنجی، زمین­­شناسی، دگرسانی، کانی­­سازی و ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی مس- طلا بالازرد، غرب نهبندان،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شماره 3 (22)، ص 459-470.
نخبه‌الفقهایی. ع.، بهزادی. م.، خاکزاد. ا.، یزدی. م.، 1388، ژئوشیمی،کانه‌زاییوژنزکانسارآنتیموانچوپانواقعدرخراسانجنوبی، مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 1، ص 76-86.
نخعی. م.، مظاهری. س.الف.، فارمر. ل.، استرن. چ.، کریم­پور. م.ح.، زرین­کوب. م.ح.، حیدریان شهری. م.ر.، 1393، پتروژنز و سن­سنجی زیرکن- اورانیوم- سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن­دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران)، مجله زمین­شناسی اقتصادی، شماره 2 (6)، ص 393-409.
Arjmandzadeh. R., Karimpour. M. H., Mazaheri. S.A., Santos. J.F., Medina. J.M., Homam. S.M., 2011, Sr-Nd isotope geochemistry and petrogenesis of the Chah-Shaljami granitoids (Lut block, eastern Iran), Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 41, p. 283-296.
Clark. R.N., Swayze. G.A., Gallagher. A., King. T.V.V., Calvin. W.N., 1993, The U.S. Geological Survey, Digital Spectral Library, Version 1:0.2 to 3 μm, United States Geological Survey, Open File Report 93-592. 1326 pp.
Karimpour. M.H., Zaw. K., Huston. D.L., 2005, S-C-O isotopes, fluid inclusion microthermometry, and the genesis of ore bearing fluids at Qaleh-Zari Fe-oxide Cu-Au-Ag mine, Iran, Journal of Sciences Islamic Republic of Iran, Vol. 16, No. 2, p. 153-169.
Karimpour. M.H., Large. R.R., Razmara. M.F., Pattrick. R.A.D., 2006, Bi sulfosalt mineral series and their paragenetic associations in the  specularite-rich Cu-Ag-Au deposit, Qaleh-Zari mine, Iran, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, Vol. 13, No. 2, p. 417-432.
Kruse. F.A., Lefkoff. A.B., Boardman. J.B., Heidebreicht. H.K.B., Shapiro. A.T., Barloon. P.J., Goetz. A.F.H., 1993, The Spectral Image Processing System (SIPS)-interactive visualization and analysis of imaging spectrometer data, Remote Sensing of Environment, Vol. 44, p. 145-163.
Lotfi. M., 1982, Geological and geochemical investigation on the volcanogenic Cu-Pb-Zn-Sb ore mineralization in the Shurab- Gale chah and North West of Khur, Ph.D thesis, University of Hamburg, 152 p.
Malekzadeh Shafaroudi. A., Karimpour. M.H., 2013, Hydrothermal alteration mapping in northern Khur, Iran, using ASTER image processing: a new insight to the type of copper mineralization in the area, Acta Geologica Sinica, Vol. 87, No. 3, p. 830-842.
Malekzadeh. A., Karimpour. M.H., 2015, Mineralogic, fluid inclusion, and sulfur isotope evidence for the genesis of Sechangi lead-zinc(-copper) deposit, eastern Iran, Journal of African Earth Sciences, Vol. 107, p. 1-14.
Sabins. F.F., 1999, Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, Vol. 14, p. 157-183.