بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی کارست زاگرس و مقایسه آن با مناطق آهکی ایران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید چمران

3 استادیار و عضو بخش زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده

  
این مطالعه در چند تاقدیس در محدوده زاگرس وایران مرکزی است تا به معنای تأثیر اصلی آن بر ویژگی های کارایی انجام شده باشد. مطالعات در تاقدیس کینو ، به عنوان معرف زاگرس ، از سیماهای کارستی مانند پولیه ، آبفروچاله ، کارن ، و غیره را نشان می دهد. به نظر شما فرورفتگی دریاچه شط تمی از نوع فرسایشی وجود داشته و به عنوان یک پولیه هیدرولوژیکی در دوران مدرن عمل کرده است. چشم انداز کارست در ارتفاع بالا در تاقدیس کینو بسیار جهت دار است به طوری که مانند یک تپه بادی است که شما می توانید از زاویه ای معین شده است مشاهده کنید. در گذشته بیش از کنترل کننده های پرمافراست (لایه منجمد دائمی) ممکن است در اینجا وجود داشته باشد زیرا شب ها به دلیل برخی دیگر از مشاهده در شمال کانادا در آنها وجود دارد. ممکن است که در طول دوره سردرد کواترنر وجود داشته باشد (و یا حتی بعضاً کلاهک یخی ساخته شده است). مطالعات ژئومورفولوژی تفاوت های بین المللی شیمیایی در کوههای شتر ، ایران مرکزی و زاگرس را نشان نمی دهد .دراینجا هیچ نوع ویژگی پیشرفته کارشناسی ارشد مورفولوژیکی مانند پولیه و فروغاله وجود ندارد و سایر سیماهای معمولی (کارگاه های شیاری ، رانل کارن ، و غیره) ) توسط سیماهای لانه زنبوری ، کارن میکرواسپیتزو سیماهای مشابه جایزه گذاری شده است. خلوص سنگ آهک در کوههای شتری مشابه زاگرس است و بهمین جهت اصلی برای اختلاف در مورفولوژیکی است که می تواند به نوع و مقدار بارش ، لایه لایه سنگ غیر کربناته و ضخامت طبقات کربنات نسبت داد.
 

کلیدواژه‌ها


چیت­سازان، م.، کریمی­وردنجانی، ح.، 1392، بررسی توسعه کارست در مناطق بیایانی با استفاده از ایزوتوپ های پایدار، کنفرانس کاربرد ایزوتوپ­ها، دانشگاه فردوسی مشهد.
کریمی وردنجانی، ح.، 1394، هیدروژئولوژی و ژئومورفولوژی کارست، انتشارات ارم شیراز.
Ford, D.C., Williams P.W., 2007, Karst Hydrogeology and Geomorphology, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.
Kranjc, A., 2010, Arid Karst or Karst in Arid Countries, 2nd Symposium on Living with Landscapes.
White, W.B., 1988, Geomorphology and hydrology of karst terrains, Oxford University press.
Youping, T., Jie., Linhua, S., Haosheng, B., 2004, The role of aerial algae in the formation of the landscape of the Yunnan Stone Forest, Yunnan Province, China, Science in China Ser. D Earth Sciences 2004 Vol.47 No: 9 846—864.