بررسی کیفیت آب مخزن سد مارون با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی آب، بهبهان، خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میبد

2 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد میبد

3 استاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجو دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

یکی از موضوعات مهم در سیستم مدیریت کیفیت منابع آب ، تشخیص پارامترهای آلاینده اصلی و بررسی منابع بیشتر کنترل کننده تغییر کیفیت آب موجود است. در این تحقیق از روش آماری آنالیز فاکتور اصلی (PCA ، تجزیه و تحلیل اصلی) برای شناسایی پارامترهای کیفی اصلی که نقش مهمتری را در تغییر کیفیت آب مخلوط سد مارون دارند ، استفاده می شود. نتایج حاصل از تحقیق ، چهار عامل بیشتر در کیفیت آب مخلوط سد مارون معرفی شده است که شامل منابع طبیعی و بیولوژیکی میباشند. اصلی ترین عامل با بیشترین بار عاملی مربوط به پارامتر فیزیکی و شیمیایی تغییر کیفیت آب است که شامل پارامترهای کلسیم ، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، کلرید ، TDS و SSP می شود که از نظر طبیعت منطقه است و در صورت استفاده از سازنده گچساران نشان می دهد ، که سازنده اصلی است. تشکیل شده منطقه مورد مطالعه وجود دارد. بار عاملی در رابطه با فعالیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی است که مقدار DO ، BOD و COD را تحت تأثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


راثی نظامی. س. نظریها. م. باغوند. الف. مریدی. ع.، 1392، بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه با استفاده از آنالیز آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده های کیفی، مجله تحقیقات نظام سلامت، شماره 8، ص 1292-1280.
زلکی بدیلی. ن. سالاری. م. صیاد. غ.ع. حمادی. ک.، 1390، بررسی روند تغییرات فراسنج­های کیفی آب رود مارون در حوضه آبخیز سد مارون، مجله مهندسی منابع آب، سال 6، ص 37-50.
صداقت. م.، 1378، زمین و منابع آب (آب های زیزمینی)، انتشارات دانشگاه پیام نور.
میرزایی. م. ریاحی بختیاری. ع. سلمان ماهینی. ع.ر. غلامعلی­فرد. م.، 1392، آنالیز کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه­های استان مازندران با استفاده از روش­های چندمتغیره آماری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره 108، ص 41-52.
نوری. ر. فرخ نیا. الف. مرید. س. ریاحی مدوار. ح.، 1388، تأثیر پیش­پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش­بینی جریان ماهانه با آنالیز موًلفه­های اصلی و موجک، فصلنامه آب و فاضلاب، دوره 20، شماره 1، ص 13-22.
Davis. S.N., Dewiest. R.J.M., 1975, Ground water and wells, Fourth Edition, Johnson division Upon INC, USA.
Fetter. C.W., 1990, Applied Hydrogeology, Second edition, University of Wisconsin.
Gangopadhyay. S., Gupta. A., Nachabe. M.H., 2001, Evaluation of ground water monitoring network by principal component analysis, Ground Water; Vol: 39, No: 2, p: 181-91.
Helena. B., Pardo. R., Vega. M., Barrado. E., Fernandez. J.M., Fernandez. L., 2000, Temporal evolution of groundwater composition in an alluvial aquifer (Pisuerga River, Spain) by principal component analysis, Water Research, Vol: 34 No: 3 p: 807-16.
Manly. B.F., 1986, Multivariate Statistical Methods: A Primer. London, UK: Chapman and Hall.
Monjerezi. M., Vogt. R. D., Aagaard. P., Saka. J. D., 2011, Hydro-geochemical processes in an area with saline groundwater in lower Shire River valley, Malawi: an integrated application of hierarchical cluster and principal component analyses. Applied Geochemistry, Vol: 26, No: 8, p: 1399-1413.
Morales. M.M., Marti. P., Llopis. A., Campos. L., Sagrado. S., 1999, An environmental study by factor analysis of surface seawaters in the Gulf of Valencia (Western Mediterranean), Analytica Chimica Acta, Vol: 394, No: 1, p: 109-17.
Ouyang. Y., 2005, Evaluation of river water quality monitoring stations by principal component analysis. Water Res, Vol: 39 No: 12 p: 35- 2621.
Philip. B.B., Hanadi. S.R., Charles. J.N., 1994, Groundwater contamination- transport and remediation, Prentice Hall PTR, New Jersey, 541 p.
Shrestha. S., Kazama. F., 2007, Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin, Japan. Environmental Modelling & Software, Vol: 22, No: 4, p: 75-464.
Simeonov. V., Stratis. J.A., Samara. C., Zachariadis. G., Voutsa. D., Anthemidis. A., 2003, Assessment of the surface water quality in Northern Greece. Water Res, Vol:  37, No: 17, p: 24- 4119.
Todd. D.K., 1980, Ground water hydrology, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc., 636 p.