تعیین محدوده‌های در معرض نشست حاصل از وجود قنات‌های پنهان در محدوده دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تعضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضو هیات علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار و عضو هیات علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

     رشته قناتهای متعددی در شهر کرمان وجود دارد که به دلیل توسعه شهر و تغییر سیستم آبرسانی ، متروکه شده است. نشست زمین و ترکهای ایجاد شده در ساختمانها در برخی از نقاط شهر ، مشکلات ناشی از عدم شناخت دقیق مکان قناتها در زیر زمین را نشان می دهد. در این تحقیق ، شناسایی رشته قناتهای موجود در پردیزه افضلیپور دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور آغاز شده عکسهای هوایی در سه بازه زمانی 1333 ، 1343 و 1370 زمین مرجع حاصل شد و میله های قناتها بارزسازی شدند. سپس در نرم افزار Arcmap مسیر قناتها رسم شد و بر روی تصویر ماهوارهای فعلی دانشگاه منطق ساخته شد. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی پرده افیسلیپور دانشگاه شهید باهنر ، رشته قناتها در منطقه مورد مطالعه مشخص شده است که تعداد 20 ساختمان در رشته های قناتها واقع شده است. تعداد میله قناتها در منطقه مورد مطالعه 426 وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


برشان، م.، 1384، کرمان و قنات­ها، کنفرانس بین المللی قنات، جهاد دانشگاهی استان کرمان، ص 36-23.
حافظی مقدس، ن.، غفوری، م.، قزی، 1386، مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد، پنجمین همایش زمین­شناسی مهندسی و محیط­زیست، دانشگاه تربیت معلم، ص 536-531.
حجازی، ج.، توران­پور، ع.، 1394، کاربرد نرم­افزار ArcMap GIS در تعیین مکان سیستم­های حمل و نقل هوشمند در راه­های برون شهری، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 15، ص 20-27.
حسین­زاده، ر.، بیدخوری، ع.، 1392، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی و آموزش نرم‌افزار ArcGIS)، جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
نخعی، م.، امیری، و.، رحیمی شهربابکی، م.، 1392، ارزیابی پتانسیل آلودگی و آنالیز حساسیت آب زیرزمینی در آبخوان خاتون­آباد با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 8، ص 1-10.
هاشمی سهمی، ح.، هاشمی سهمی، م.، 1384، قنات نشست خاک و مشکلات ساختمان­سازی، کنفرانس بین­المللی قنات، جهاد دانشگاهی استان کرمان، ص 707-701.
صفاری، م.، 1384، قنات­های استان کرمان؛ فن­آوری گذشتگان، چالش آیندگان، کنفرانس بین­المللی قنات، جهاد دانشگاهی استان کرمان، ص 120-112.
عطاپور، ح.، طاهری، م.، رحمانی، ف.، 1389، زمین شیمی زیست­محیطی سنگ، خاک، آب و گیاه در محدوده ورقه 1:50000 کرمان با نگرشی بر زمین­شناسی پزشکی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت کرمان، 496 صفحه.
Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D., 2005, Geographic information systems and science, John Wiley and Sons Ltd., p: 537. 
Saeidian, A., 2013, Qanat traditional irrigation infrastructure system in iran, Elixir Sustain. Arc: 55 p: 12743-12747.