خطر گسیختگی سطحی در محدوده شهر پردیس، استان تهران: لزوم رعایت حریم گسل در توسعه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

یکی از مهمترین خطرات زمین لرزه خطر گسیختگی سطحی گسلها در هنگام زمین لرزه است که تنها راهکار مقابله با آن رعایت حریم گسل است. رعایت حریم گسل در شهرهای جدید و همچنین بخشهایی در حال توسعه در مجاورت کلان شهرها لازم نیست که انجام شود. بررسی صحرایی و دورسنجی در محدوده شهر جدید پردیس ، نشانگر وجود چند گل مهم و فعال در سطح شهر است که ساخت و ساز بر روی آنها صورت گرفته است. در این بین گسل پردیس به طول 30 کیلومتر و جنبش راندگی با مولفه راستالغز چپگرد در نیمه جنوبی شهر از ویژه اعمال مجاز است. با توجه به عدم اطلاع دقیق از میزان جابجایی گسلها در حین زمین لرزه و حداقل مقادیر تخریب شده ، حداقل حرارت به ویژه در بخش فرودیواره ای برای گسل های پردیس ، فردوس و هسا به ترتیب 40 ، 21 و 28 متر محاسبه شده است. شناسایی کامل گسلها در محدوده شهر پردیس نیازمند مطالعات بیشتر و برداشت های زیرزمینی است.
 

کلیدواژه‌ها


احتشامی معین آبادی، م.، 1394، تاثیر گسل­های عرضی در هندسه، پایانه‌ها و فعالیت گسل طالقان براساس شواهد ریخت‌زمینساختی و مغناطیس هوایی، یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی، جلد 17، ص 1-15.
امیرعلیمی، م.، خطیب، م.، حسامی آذر، خ.، هیهات، م.ر.، 1393، ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران- خاور ایران، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، جلد 1، شماره 12، ص41-52.
بربریان م.، قریشی م.، شجاع طاهری ج.، طالبیان م.، ١٣٧٨، بررسی نوزمینساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه-گسلش در گستره مشهد-نیشابور، سازمان زمین شناسی کشور، گزارش شماره ٧٢.
بربریان، م.، قریشی، م.، ارژنگ روش، ب.، مهاجر اشجعی، ا.، 1364، پژوهش وبررسی ژرف نوع زمین ساخت ، لرزه زمین ساخت و خطرزمین لرزه ـ گسلش در گستره تهران و پیرامون (پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین : بخش پنجم )، سازمان زمین شناسی کشور، گزارش شمارة ‌56، 316 ص.
خرمی، ف.، حسامی، خ.، نانکلی، ح.ر.، توکلی، ف.، 1390، بررسی زمین ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمی GPS، فصلنامه علوم زمین، جلد 21 شماره 82، ص 223-230.
سلیمانی، س.، فقهی، خ.، شبانیان، ا.، 1381، بررسی‌های دیرینه لرزه شناسی مقدماتی بر روی گسل مشا در دره مشا. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، گزارش شماره 3-2003-81، 96 ص.
شرکت عمران شهر جدید پردیس 1393، شهر جدید پردیس. (http://pardis-ntoir.gov.ir/?id=6119).
علیمردان، س.، سلیمانی، ش.، قرشی، م.، قاسمی، م.ر.، اویسی، ب.، احمدزاده، ا.، 1393، زمینساخت جنبا و گسلش جوان در محدوده شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران، فصلنامه علوم زمین، جلد 24 شماره 94، ص 227-234.
وحدتی دانشمند، ف.، 1376، نقشه زمین شناسی 1:100000 شرق تهران. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
هروی، س.آ.، نظری، ح.، شهیدی، ع.، طالبیان، م.، 1392، هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز، فصلنامه علوم زمین، جلد22، شماره 88، ص 175-186.
Abbassi. M.R., Farbod.Y., 2009, Faulting and folding in quaternary deposits of Tehran’s piedmont (Iran), Journal of Asian Earth Sciences, Vol: 34, p: 522–531.
Alavi. M., 1996, Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran, Journal of Geodynamics, Vol: 21, p: 1–33.
Allen. M., Ghassemi. M.R., Shahrabi. M., Qorashi. M., 2003, Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran, Journal of Structural Geology, Vol: 25, p: 659–672.
Ashtari. M., Hatzfeld. D., Kamalian. N., 2005, Microseismicity in the region of Tehran, Tectonophysics,Vol: 395, p: 193–208.
Axen. G.J., Lam. P.S., Grove. M., Stockli. D.F., Hassanzadeh. J., 2001, Exhumation of the West-Central Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence and collision-related tectonics, Geology, Vol: 29, No: 6, p: 559–562. doi:10.1130/0091-7613.
Batatian. D., 2002, Minimum Standards for Surface Fault Rupture Hazard Studies. Salt Lake County Geologic Hazards Ordinance, Appendix A, 11p.
Ben-Zvi-Assaraf. O., Orion. N., 2005, The development of system thinking skills in the context of earth system education, Journal of Research in Science Teaching, Vol: 42, No: 5, p: 518-560.
Berberian. M., 2005, The 2003 Bam Urban Earthquake: A Predictable Seismotectonic Pattern Along the Western Margin of the Rigid Lut Block, Southeast Iran, Earthquake Spectra, Vol: 21, No: S1, p: S35–S99.
Berberian. M., Yeats. R.S., 1999, Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian plateau, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol: 89, p: 120–139.
Berberian. M., Arshadi. S., 1976, On the Evidence of the Youngest Activity of the North Tabriz Fault and the Seismicity of Tabriz City), In: Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part II (ed. M. Berberian). GSI, Vol: 39, p: 397-418.
Bray. J.D., 2001, Developing Mitigation Measures for the Hazards Associated with Earthquake Surface Fault Rupture, in "A Workshop on Seismic Fault-Induced Failures – Possible Remedies for Damage to Urban Facilities", Research Project 2000 Grant-in-Aid for Scientific Research (No. 12355020), Japan Society for the Promotion of Science, University of Tokyo, Japan, p: 55-79.
Christenson. G.E., Batatian. L.D., Nelson. C.V., 2003, Guidelines for Evaluating Surface-Fault-Rupture Hazards in Utah, Miscellaneous Publication 03-6, Utah Geological Survey, 14p.
‌Culshaw. M.G., Price. S.J., 2010, The Contribution of Urban Geology to the Development, Regeneration and Conservation of Cities, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol: 70, No: 3, p: 333-376.
Dellenbach. J., 1964, Contribution a` l’e´tude ge´ologique de la re´gion situe´ea` l’est de Te´he´ran (Iran). Faculty of Science, University of Strasbourg (France), 117 p.
Ehteshami-Moinabadi. M., 2015, Modern faulting and surface rupture hazard in the qods and pardisan towns (Qom), 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering. IIEES.
Ehteshami-Moinabadi. M., Yassaghi, A., Amini, A., 2012, Mesozoic basin inversion in Central Alborz, evidence from the Taleqan-Gajereh-Lar Paleograben, Journal of Geopersia, Vol: 2, No: 2, p: 43–63.
Ghassemi. M.R., Fattahi. M., Landgraf. A., Ahmadi. M., Ballato. P., Tabatabaei. S.H., 2014, Kinematic links between the Eastern Mosha Fault and the North Tehran Fault, Alborz range, northern Iran, Tectonophysics, Vol: 622, p: 81–95.
Hessami. K., Pantosti. D., Tabassi. H., Shabanian. E., Abbassi. M. R., Feghhi. K., Solaymani. S., 2003, Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: preliminary results, Annals of Geophysics, Vol: 46, No: 5, p: 903-915.
Jackson. J.A., Priestley. K., Allen. M.B., Berberian. M., 2002, Active tectonics of the South Caspian Basin, Geophysical Journal Internatonal, Vol: 148, p: 214–245.
Kelson. K., Kang. K.H., Page. W.D., Lee, C.T., Cluff. L.S., 2001, Representative styles of deformation along the Chelungpu fault from the 1999 Chi-Chi (Taiwan) earthquake: Geomorphic characteristics and responses of man-made structures, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol: 91, p: 930-952.
Lettis. W., Bachhuber. J., Witter. R., Brankman. C., Randolph. C., Barka. A., Page. W., Kaya. A., 2002, Influence of releasing topovers on surface fault rupture and fault segmentation: examples from the 17 August 1999 İzmit Earthquake on the North Anatolian fault, Turkey, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol: 92, p:19–42.
Majidi-Niri. T., Nazari. H., Qarashi. M., Talebian. M., 2010, Paleoseimology study on Pishva fault (South Tehran), Iran, Geophysical Research Abstracts, Vol: 12, p: EGU2010-1511.
Nestle. C., Lem. G., 2010, Manual for preparation of geotechnical report, Department of Public Works, Los Angeles County, 70 p.
Nott. J.F., 2003, The urban geology of Darwin, Australia, Quaternary International, Vol: 103, p: 83-90.
Pi. R., Vilà. M., 2013, The 1:5000 Urban Geological Map of Catalonia, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol: 164, No: 4, p: 525-534.
PNSN (Pacific Northwest Seismic Network), 2014- Surface Rupture. (http://pnsn.org/outreach/earthquakehazards/surface-rupture).
Ritz. J.F., Nazari. H., Balescu. S., Lamothe. M., Salamati. R., Ghassemi. A., Shafei. A., Ghorashi. M., Saidi. A., 2012, Paleoearthquakes of the past 30,000 years along the North Tehran Fault (Iran), Journal of Geophysical Research, Vol: 117, p: B06305.
Ritz. J.F., Balescu. S., Soleymani. S., Abbassi. M.R., Nazari. H., Feghhi. K., Shabanian. E., Tabassi. H., Farbod. Y., Lamothe. M., Michelot. J.L., Massault. M., Che'ry. J., Vernant. P., 2003, Determining the Long-term Slip Rate Along the Mosha Fault, Central Alborz, Iran: Implications in Terms of Seismic Activity, SEE4 Meeting, Tehran.
Santanach. P., Casas. J., Gratacós. O., Sàbat. F., Liesa. M., Muñoz. J., Sàbat. F., 2011, Variscan and Alpine structure of the hills of Barcelona: geology in an urban area, Journal of Iberian Geology, North America, Vol: 37, No: 2, p: 121-136.
Tchalenko. J.S., Berberian. M., Iranmanesh. H., Bailly. M., Arsovsky. M., 1974, Tectonic framework of the Tehran Region, Geological Survey of Iran Report No 29, p: 7-22.
Vernant. P., Nilforoushan. F., Chery. J., Bayer. R., Djamour. Y., Masson. F., Nankali. H., Ritz. J.-F., Sedighi. M., Tavakoli. F., 2004, Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data, Earth and Planetry Science Letters, Vol: 223, p: 177–185.
Wells. D.L., Coppersmith. K.J., 1994, New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement, Bulletin of the seismological Society of America, Vol: 84, No: 4, p: 974-1002.
Xu. X., Wen. X., Yu. G., Chen. G., Klinger. Y., Hubbard. J., Shaw. J., 2009, Coseismic reverse- and oblique-slip surface faulting generated by the 2008 Mw 7.9 Wenchuan earthquake, China, Geology, Vol: 37, p: 515–518.
Xu. X., Yu. G., Ma. W., Klinger. Y., Tapponnier. P., 2008, Rupture behavior and deformation localization of the Kunlunshan earthquake (Mw 7.8) and their tectonic implications, Science in China Series D: Earth Sciences, Vol: 51, p: 1361–1374.
Xu. X., Yu. G., Ma. W., Ran. Y., Chen. G., Han. Z., Zhang. L., 2002, Evidence and methods for determining the safety distance from the potential earthquake surface rupture on active fault, Seismological Geology, Vol: 24, p: 470–483.
Yousefi. E., Friedberg. J.L., 1977, Aeromagnetic map of Iran, Tehran Quadrangle (1:250000). Geological Survey of Iran.
Zanchi. A., Zanchetta. S., Berra. F., Mattei. M., Garzanti. E., Molyneux. S., Nawab. A., Sabouri. J., 2009, The Eo-Cimmerian (Late? Triassic) orogeny in North Iran, In: Brunet, M.F., Wilmsen, M. and Granath, J.W. (eds) South Caspian to Central Iran Basins, The Geological Society, London, Special Publications, Vol: 312, p: 31–55.
Zanchi. A., Berra. F., Mattei. M., Ghassemi. M.R., Sabouri. J., 2006, Inversion tectonics in central Alborz, Iran, Journal of Structural Geology, Vol: 28, p: 2023 – 2037.
Zhou. Q., Xu. X., Yu. G., Chen. X., He. H., Yin. G., 2010, Width Distribution of the Surface Ruptures Associated with the Wenchuan Earthquake: Implication for the Setback Zone of the Seismogenic Faults in Postquake Reconstruction,  Bulletin of the Seismological Society of America, Vol: 100, No: 5B, p: 2660–2668.