بررسی‌های سنگ زمین‌شیمیایی، کانی‌شناسی، دگرسانی و مطالعه میانبارهای سیال در سامانه رگه‌ای طلا مس‌دار کودکان محدوده اکتشافی کودکان، خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده

سامانه رگهای طلا-مس دار کودکان در استان خراسان جنوبی منطقه اکتشافی کودکان (برگه 1: 50000) غرب معدن قلعه زری و محدوده روستای کودکان و در پهنه ساخت لوت شمالی قرار دارند در این محدوده ، کانهزایی عمدتا به صورت رگهای است که توسط ساختارهای گسلی با روند شمال باختر-جنوب خاور ، کنترل می شود. مجموعه فوق سنگهای آتشفشانی با ماهیت اسیدی تا حدواسط با جنس سنگشناسی آندزیت ، تراکی آندزیت و ریولیت ، به سن ائوسن-نئوژن میزبانی میشوند زونهای دگرسانی شامل: آرژیلیک متوسط ​​تا پیشرفته ، سیلیسی ، سریسی-پیریت ، کوارتز- اکسید اهن- کربنات و پروپلیتیک است. کانیشناسی رگه ها شامل کوارتز-سریسیت- پیریت-کانیهای رسی می شوند. با توجه به بررسی میانه های سیال موجود در کوارتز ، در انومالی غرب معدن قلعه زری ، کانه زایی در دامنه 109-429 (عمدتا 300-100) درجه سانتیگراد و شوری 17/9 - 2 / .0 درصد وزنی معادل NaCl تشکیل شده است. مجموع بررسی های صورت گرفته در منطقه بیانگر حضور کانی سازی اپیترمال سولفیدی می شود متوسط ​​تا پایین در انومالی غرب معدن قلعه زری باشد. همچنین شواهد کانیشناسی- دانش آموزان می توانند به کانی سازی همراه با توده های نفوذی در منطقه آنومالی شماره دو اشاره کنند. چنین ارتباطی می تواند به کشف کانی سازی های مشابه در این پهنه ساخت کمک شایانی کند.
 

کلیدواژه‌ها


اشراقی. ح.، راستاد، ا.، امامی، م. ه. و عسکری، ع.، 1387، کانه زایی طلای هیرد: نمونه­ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی­های گرانیتوییدی کاهیده در ایران )جنوب بیرجند(، فصلنامه علوم زمین، شماره69 ، ص 19-2.
آقانباتی. ع.، 1383، زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
امرایی. س.،1391، زمین­شیمی، سنگ­شناسی، کانی ­شناسی، مطالعه میانبارهای سیال و آلتراسیون­ها در محدوده اکتشافی برگه 1:50000 کودکان )خراسان جنوبی) جهت اکتشاف طلا و مس، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
بلوریان. غ.، 1389، شرح نقشه زمین­شناسی 1:100000  کودکان ، سازمان­زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حسنی­پاک. ع.ا.، 1387، اصول اکتشافات  زمین­شیمیایی، انتشارات دانشگاه تهران.
دیمه­ور. م., 1374. بررسی زمین­شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس قلعه­زری بیرجند، دانشگاه تربیت مدرس
کریم­پور،م.، 1385 مطالعات زمین­شناسی، ژئوشیمی، پترولوژی و ژئوفیزیک در منطقه کانی­سازی طلا- قلع هیرد خراسان جنوبی.
توکل. ر.، مهرنیا.ر.، نظافتی.ن.، شیخ ذکریایی.ج.، 1392، توزیع ژئوفرکتالی سیلیس و ارتباط آن باکانه­زایی طلا در محدوده نیکویه (منطقه طارم، استان قزوین)، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، دوره ، شماره8.
لطیفی ساعی. ف.، میرنژاد.ح.، علی­پور اصل.م.، نیرومند.ش.، 1393، بررسی کانی سازی طلا در سامانه رگه ای دره زار در منطقه پاریز )استان کرمان( باتاکید بر مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ های گوگرد، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 1، شماره 14، صفحه 1-82.
عزمی. ح.، 1379، گزارش برگه 1:100000 کودکان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
Albinson. T., Norman. D. I., and Chomiak. B., 2001, Controls on formation of low-sulfidation epithermal deposits in Mexico: Constrain from fluid inclusion and stable isotope data: Society of Economic geologist, Special Publication 8, p: 1-32.
Benning. L.G., Seward. T.M., 1996,  Hydrosulfide complexing of Au (I) in hydrothermal solutions from 150 to 400oC and 500 to 1500 bars: Geochimica et Cosmochimica Acta, vol: 60, p: 1849–1871.
Dong, G., Morrison, G.W. and Jaireth, S., 1995- Quartz textures in epithermal veins, Queensland-Classification, origin, and implication: Economic Geology, vol: 90, p: 1841–1856.
De Ronde. C.E.J., Blattner, P., 1988,  Hydrothermal alteration, stable isotopes, and fluid inclusions of the Golden Cross epithermal goldsilver deposit, Waihi, New Zealand: Economic Geology, vol: 83, p: 895-917.
Guilbert, J.M. and Park, Jr.C.F., 1986, The geology of Ore deposits, w.h. Freeman, pp 799-830, ISBN 0-7167-1456-6.
Irvin. T.N. Baragar , W.R.A., 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks, Can .J.Earth Sci: p.523-548.
 Henley. R.W., 1985, The geothermal framework of epithermal deposits:Reviews in Economic Geology, vol: 2, p: 1-24.
Henley. R.W. , Ellis. A.J., 1983,  Geothermal systems ancient and modern: A geochemical review: Earth Science Reviews, vol: 19, p:1-50
Hedenquist. J.W., 1987, Mineralization associated with volcanic-related hydrothermal systems in the circum-Pacific Basin: Circum-Pacific Energy and Mineral Resources Conference, Singapore, Transactions, p: 513-524.
Hedenquist. J.W., Arribas. A., Gonzalez-Urien. E., 2000, Exploration for epithermal gold deposits: Reviews in Economic Geology, vol: 13, p: 245-277.
Hedenquist. J.W., Arribas. A., 1998, Evolution of an intrusion-centered hydrothermal system: far southeast Lepanto porphyry and epithermal Cu–Au deposits, Philippines. Econ. Geology, vol: 93, p:  373–404.
Lattanzi. P., 1991,  Applications of fluid inclusions in the study and exploration of mineral deposits. Eur. J. Mineral. 3, p: 689–697.
Naden. J., Killias. S.P., Darbyshire.D.P.F., 2005, Active geothermal system with entrained seawater as modern analogs for transitional volcanic-hosted massive sulfide and continental magmato-hydrothermal mineralization: the example of Milos Island, Greece. Geology , vol:33, p: 541–544.
Pearce, J.A., Lippart, S., Roberts, S., 1984. Characteristic and tectonic setting of Supra-subduction zone ophiolites. Geol. Soc. Spec. Publ. London., 16: 77-96.
Pearce, J.A., Harrison, N.B.W. and Tindle, A.G., 1984, Trace element discrimination diagram for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of petrology25, 956-983.
 Peccerillo, A., A and Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and petrology 58, 63-81.
Simmons. S. F., Simpson. M. P., Mauk, J., 2000, The mineral products of boiling in the Golden Cross epithermal deposit: New Zealand Minerals and Mining Conference Proceedings, p: 209-216.
Simpson. M. P., Mauk. J., Simmons. S. F., 2001, Hydrothermal alteration and paleohydrology of the Golden Cross epithermal deposit, Waihi, New Zealand: Economic Geology, vol: 96, p: 773-796.
Simmons. S.F., Gemmell. B., Sawkins, F.J., 1988, The Santo Nino silverlead zinc vein, Fresnillo district, Zacatecas, Mexico: Part II. Physical and chemical nature of ore-forming solutions: Economic Geology, vol: 83, p: 1619–1641.
Simmons. S.F., Christensen. B. W., 1994- Origins of calcite in a boiling geothermal system: American Journal of Science, vol:294, p:361-400.
-Shepherd. T.J., Ranbin. A.H., Alderton. D.H.M., 1985, A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies. Blackie, Glasgow, p: 223.
Seward. T.M. and Barnes. H.L., 1997, Metal transport by hydrothermal ore fluids, in Barnes. H.L., ed., Geochemistry of hydrothermal ore deposits, 3rd ed.: New York, John Wiley and Sons, p: 435–486.
Shand, S.J., 1951.The study of rocks. Londan,Thomas,Murby and CO., 236P.
Taylor. B.E., 2007, Epithermal gold deposits, In Mineral deposits of Canada: a synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Edited by W.D. Goodfellow. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication 5, p: 113–139.
Thompson.M.,  Howarth.R.J., 1978, A new approach to the estimation of analytical precision: Journal of Geochemical exploration, vol:9, p: 23-30.
Wilkinson. J.J., 2001, Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits: Litos, vol:55, p:229-272.
Walter. L.M., Stueber. A.M., Huston. T.J., 1990, Br-Cl-Na, systematics in Illinois Basin fluids: Constraints on fluid origin and Geology , vol: 18 , p:315–318.evolution.
Williams-Jones. A.E.,  Heinrich CA (2005) Vapor transport of metals and the formation of magmatic-hydrothermal ore deposits: 100th Anniversary Special Paper, Economic Geology, vol: 100, p: 1287–1312.
Wood, D.A., Joron, J.L., Treuil, M., 1979. A re-appraisal of the use of trace elements to classify and discriminate between magma series erupted in different tectonic settings. Earth Planet. Sci. Lett., 45: 326-336.
Wood, D.A.,Joron,J.L., Treuil, M.,Norry,M., 1979. Tarney,J.,Element and Sr isotope variation in basic lavas from Iceland and the surrounding ocean floor.Contrib.Mineral.petrol.70,319-339.