ارزیابی رفتار تخریب‌پذیری ماسه سنگ‌های سازند آغاجاری در شرایط دوام دینامیکی و استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم زمین

3 استادیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

     در این پژوهش ، ترکیب علمی ، ویژگی های فیزیکی و شاخص دوام دینامیکی و استاتیکی 22 نمونه ماسه سازنگ آغاجاری در استان خوزستان بهمنظور اگر آنها را تخریب می کنند بررسی شده است. آزمایش دوام دینامیکی در 15 سیکل و چهار مرحله زمانی مختلف برروی این نمونه ها انجام شد. همچنین ، آزمایش دوام استاتیکی در یک دوره 42 روزه در آب مقطر و محلول سولفات سدیم اشباع صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ماسشنگهای تخریبپذیری مورد نیاز مطالعه با نوع و مقدار سیمان است و همچنین باعث تخریب آنها در ارتباط است. به دلیل ساده شدن میزان سیمان و کاهش میزان تخلخل تخریبپذیری ، این ماسه سنگها کاهش مییابد. در آزمایش های دوام استاتیکی بیشترین تخریب در محل سولفات سدیم حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ماسه سنگهای تصادف شده در بخشهای جنوبی در مقایسه با ماسه سنگهای استان شمال از سیمانشدگی کم و امکان تخریب پذیری بالاتری دارد. 

 

کلیدواژه‌ها


قبادی، م.ح.،1380، ارتباط دوام دینامیکی و استاتیکی سنگ با ترکیب کانی شناسی، اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ص 117-109.
قبادی، م.ح.، حیدری، م.، رفیعی، ب.، موسوی، س.، آریافر، ن.، 1392، مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه­سنگ­های سازند آغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 8، ص 33-21.
ذلولی، ا.، خامه­چیان، م.، نیکودل، م.ر.، 1393، ارزیابی مقاومت فشاری تک­محوری نمونه­هایی از تراورتن­ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از مدل تابع زوال، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 12، ص 24-14.
Bell.F.G., 2000, Engineering properties of soils and rocks, Acadmic Division of Unwin Hyman Ltd.
Benavente.D., Garcia Aadel Cura.M.A., Bernabeu.A., Ordonez.S.,2001, Quantification of salt weathering in porous stones using an experimental continuous partial immersion method. Engineering Geology, Vol: 59, p: 313-325.
Brown.E.T., 1981, Rock characterization testing & monitoring ISRM suggested methods, Pergaman press.
Bryson.L.S., Gomez-Gutierrez.I.C., Hopkins.T.C., 2012, Development of a new durability index for compacted shale, Engineering Geology, Vol: 139-140, p: 66-75.
Dhakal.G., Yoneda.T., Kato.M., Kaneko.K., 2002, Slake durability and mineralogical properties of some pyroclastic and sedimentary rocks, Engineering Geology, Vol: 65, p:31-45.
Erguler.Z.A., Ulusay.R., 2009, Assessment of physical disintegration characteristics of clay-bearing rocks: disintegration index test and a new durability classification chart, Engineering Geology, Vol: 105, p:11-19.
Folk.R.L., 1974, Petrology of sedimentary rocks, Hemphill, Austin, Texas.
Franklin.J.A., Chandra.R., 1972, The slake-durability test, International journal of rock mechanics and mining sciences, Vol: 9, p:325-341.
Gamble.J.C.,1971, Durability-plasticity classification of shales and other argillaceous rocks, Ph.D. thesis, geology, university of Illinois, Urbana.
Ghobadi.M.H., Mousavi.S., 2012, The effect of pH and salty solutions on durability of sandstones of the Aghajari Formation in Khouzestan province, southwest of Iran, Arabian journal of geosciences, Vol: 7, p: 641-653.
Gokceoglu.C., Ulusay.R., Sonmez.H., 2000, Factor affecting the durability of selected weak and clay bearing rocks from Turkey, with particular emphasis on the influence of the number of drying and wetting cycles, Engineering Geology, Vol: 57, p:215-237.
Hopkins.T.C., Deen.R.C., 1984, Identification of Shales, ASTM Geotechnical Testing Journal, Vol: 7, No: 1, p:10–18.
Moon. V.G., 1995, Textural and microstractural influences on the durability of Waikato Coal measures mudrocks, Quarterly journal of Engineering Geology and Hydrogeology, Vol: 28,p:303-312.
Ruedrich.J., Siegesmund.S., 2007, Salt and ice crystallization in porous sandstones, Environmental Earth Sciences, Vol: 52, p:225-249.
Ruedrich.J., Bartelsen.T., Dohrmann.R., Siegesmund.S., 2011, Moisture expansion as a deterioration factor for sandstone used in buildings, Environmental Earth Sciences, Vol: 63, p:1545–1564.
Sadisun.I.A., Shimida.H., Ichinose.M., Matsui.K., 2005, Study on the physical disintegration characteristics of Subang claystone subjected to a modified slaking index test, Geotechnical and Geological Engineering, Vol: 23, p:199–218.
Stuck.S., Koch.R., Siegesmund.S., 2013, Petrographical and petrophysical properties of sandstones: statistical analysis as an approach to predict material behaviour and construction suitability, Environmental Earth Sciences, Vol:69, p: 1299–1332.
Wood.L.E., Deo.P., 1975, A suggested system for classifying shale materials for embankments, Bulletin of International Association Engineering Geology, Vol:12, p: 39–55.