ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری میدان نفتی بزرگ مارون واقع درجنوب غرب کشور با استفاده از نگارهای چاه پیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

    هدف از تحقیق در حال بررسی کیفیت میدان نفتی مارون در جنوب غرب کشور با استفاده از مطالعات پتروفیزیکی است. برای این منظور با استفاده از نگاره های چاه پیمایی و اطلاعات مغزه 1211 داده نقطه ای است و به کمک نرم افزار Geolog ، پارامترهای پتروفیزیکی سازند آسماری در سه حلقه چاه A ، B و C در این میدان نفتی قرار می گیرد. با استفاده از نمودارهای متقاطع نوترون- چگالی و MN ، سنگ شناسی غالب سازند از نوع کربناته و به مقدار کم ماسه سنگ و تشخیص تشخیص داده شد. میزان تخلخل موثر در ساخت نیز در چاه های A ، B و C به ترتیب برابر با 17/10 ، 45/9 و 15/8 نتیجه و اشباع شدگی آب (S w ) سازند کمتری در اتصالات سازه های سنگین نسبت به کربنات بدتر آمده است . بهترین نتایج تحقیق در مورد کیفیت این مخلوط درمجموع ، متوسط ​​و در فواصل عمقی ماسه سنگی از کیفیت بهتر و در صورت عدم امکان تولید تولید نفت به میزان مناسب است.
 

کلیدواژه‌ها


اداره مطالعات زمین‎شناسی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، 1387، گزارش زمین‎شناسی گسترشی (از مجموعه گزارش­های داخلی مناطق نفت­خیز جنوب).
ذاکری، م.،  موسوی حرمی، س.ر.،  خانه باد، م.،  محبوبی، ا.،  صابری، ا.،  1393، رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 14، ص 59-46.
رضایی، م.،  چهرازی، ع.،  1385، اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه پیمایی، انتشارات دانشگاه تهران، 699 ص .
عرب سالاری، س.، محمدی، م.ح.، موحد، ب.، 1392، ارزیابی خواص مخزنی سازند فهلیان در میادین واقع در دشت آبادان  (دارخوین و جفیر)، ماهنامه علمى  ترویجى اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 103، ص 84-78.
محمدی، ا.، 1383، تعیین گروه های سنگی مخزنی سازند آسماری بر مبنای لاگ های پتروفیزیکی با استفاده از روش منطق فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران.
مراد زاده، ع.،  سلیمی دلشاد، ی.،  کاظم زاده، ع.ا.،  1392، بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به کمک داده های چاه نگاری و آزمایشگاهی، مجلة فیزیک زمین و فضا، دوره 39، شماره 1، ص 121-107.
مطیعی، ه.، 1382، زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، سازمان زمین شناسی ایران.
Archie. G.E., 1942, The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics, Petroleum Transactions of AIME, Vol: 146, p: 54–62.
Burke. J.A., Campbell. Jr., R.L., Schmidt. A.W., 1969, The litho porosity cross plot: A new concept for determining porosity and lithology from logging methods, Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts, SPWLA 10th Annual Logging Symposium, 25-28 May, Houston, Texas.
Clavier. C., Rust. D.H., 1976, Mid-plot, a new lithology technique, The Log Analyst, Vol: 17, No: 6, p: 16-31.
Darling. T., 2005, Well Logging and formation evaluation, Gulf Professional Publishing, Elsevier, 326 pages.
Pickett. G.R., 1960, The use of acoustic logs in the evaluation of sandstone reservoirs, Geophysics, Vol: 25, p:250–274.
Pickett. G.R., 1963, Acoustic character logs and their applications in formation evaluation, JPT Vol: 15, p:650–667.
Pickett. G.R., 1974, Formation evaluation, unpublished lecture notes, Colorado School of Mines, Golden, Co.
Poupon. A., leveaux. J., 1971, Evaluation of water saturation in shaly formations, trans. SPWLA 12th annual logging symposium, O1-2.
Rider. M.H., 1986, The geological interpretation of well logs, Blackie, Technology & Engineering, 175 pages.
Schlumberger. 2000, Schlumberger log interpretation charts.
Schlumberger. 2002, Schlumberger log interpretation principles/applications, Schlumberger Wireline and Testing, Houston, Texas, 250 pages.
Serra. O., 2009, Fundamentals of well-log interpretation, University of Paris, 487 pages.
Shazly. T.F., Ramadan. M.A.M., 2011, Well logs application in determining the impact of mineral types and proportions on the reservoir performance of Bahariya formation of Bassel-1x well, western desert, Egypt, Journal of American Science, Vol:7, No:1, p: 498-505.
Thomas. W.E., 2012, Lecture notes for PET 370, Chapter 2, Electrical properties of rocks.
Tiab. D., Donaldson. C.E., 2004, Petrophysics, theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties, Gulf professional publishing, Elsevier, Second edition, 926 pages.