تحلیل الگوی مکانی گسلش و رومرکز رخدادهای لرزه ای با استفاده از روش فرای (مطالعه موردی در استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

با استفاده از پردازش چشمی و فیلترسازی تصاویر ماهواره ای مهمترین خط واره های استان یزد استخراج گردیده است. نقشه تراکم شکستگی نشان دهنده بالاترین تراکم شکستگی و گسلش در بخشهای مرکزی و شمال شرقی استان یزد می باشد. تصویربرداری مرکز تمرکز حوادث لرزه ای تاریخی و ارائه دهنده نشانگر بیشترین تمرکز زمین لرزه ها در بخشهای شمال استان استان می باشد. تجزیه و تحلیل الگوی مکانیکی سازه های شکننده نشان دهنده روند غالب شمال غرب-جنوب شرق در توسعه گسل ها و شکستگی ها باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی مکانیک Fry و استفاده از داده های نقطه ای روم مرکز رخداد لرزه شما نشان دهنده وجود یک روند غالب شمال غرب-جنوب شرق جهت انتشار رخداد لرزه ای در استان پهنه یزد می باشد. نتایج نشان می دهد برای انجام مراکز درمانی زلزله یک الگوی پنهان ای است ، اما شما یک شرکت بارز و نامشخص را ندارید که یک بارز شمال غرب-جنوب شرق را داشته باشد ، زیرا باید روند پیش بینی شود شمال غربی-جنوب شرقی مهمترین چشمه های لرزه در این استان است. می شوند. مهمترین جنبه کاربردی این مقاله را برای تعیین حقایق غالب وقوع زمین لرزه درپهنه های لرزه ای مختلف می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


اسلامی. س.، درخشانی. د.، 1393، کاربرد روش های عددی در شناسایی چشمه های لرزه ای: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز ، شماره 14، ص 60-64 .
علیمی. م.ا، خطیب. م.م، خالدحسامی. آ، هیهات. م.ر، 1393، ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران-خاور ایران، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 12، ص 41-52 .
Austermann, J. and Iaffaldano, G., 2013. The role of the Zagros orogeny in slowing down Arabia-Eurasia convergence since ~5 Ma. Tectonics, vol. 32, pp.351-363.
Berberian, M., 1976- Contribution of the seismotectonics of Iran (Part II). Geol. Surv. Iran, Rep. No. 39.
Bhattacharya, A.R., Webber, K., 2004. Fabric development during shear deformation in the Main Central Thrust Zone, NW-Himalaya, India. Tectonophysics 387, 23–46.
Donovan, N.C., 1973. A statistical evaluation of strong motion data including the February 9. 1971. San Fernando Earthquake. Proc. 5th World Conf. Earthquake Eng.. Rome. Paper 155.
Fry, N., 1979. Random point distribution and strain measurements in rocks. Tectonophysics 60, 89e105.
Jackson, J., 1995. The accommodation of Arabia-Eurasia plate convergence in Iran. Journal of Geophysical Research, 100, 15205-15219.
Kargaranbafghi, F., Neubauer, F., Genser, J., 2011. Cenozoic kinematic evolution of southwestern Central Iran: Strain partitioning and accommodation of Arabia–Eurasia convergence. Tectonothysics, 502, 221-243.
Lacombe, O., Mouthereau, F, 2006. Late Cenozoic and modern stress fields in the western Fars (Iran): Implications for the tectonic and kinematic evolution of central Zagros. Tectonics, vol, 25, pp, 1-27
Mohajer-Ashjai. A. and Nowroozi, A.A., 1978. Observed and probability intensity zoning of Iran. Tectonophysics, 49: 21-30. Mohajer-Ashjai, A. and Nowroozi.
Nowroozi, A., 1976- Seismotectonic Provinces of Iran, Bull. Seism. Soc. Am.66, pp1249-1276.
Talebian, M. & Jackson, J., 2004. A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran, Geophys. J. Int., 156, 506–526.
Verncombe, J, 1999. The Spatial Distribution of Mineralization: Applications of Fry Analysis. Economic Geology, vol.94, pp.475-486
Xypolias, P., 2009. Some new aspects of kinematic vorticity analysis in naturally deformed quartzites. Journal of Structural Geology 31, 3-10.