خصوصیات مینرالوگرافی، گوهرشناسی و ارتباط آن با کیفیت صیقل خوری در آگات های جنوب ترود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

     محدوده ای که آگات مورد مطالعه در واقع شده اند در زون ایران مرکزی و در حاشیه شرقی قرار دارد. بنا به دلایلی مانند نادر بودن ولکانیسم اسیدی در منطقه ، وجود قطعات از سنگ میزبان بدون حاشیه واکنشی در آگات ها و آنومالی مثبت Ce و  Ybدر الگوی نرم افزاری شده در پایه کندریت می توان گفت که سیلیس تأمین کننده این آگات ها را از متن ولکانیک تأیید کرده است. این آگات ها 1 تا 8 مرحله رشد نشان می دهد که هر مرحله رشد می کند با یک بافت خاص مشخص می شود. از بافت هایی که در این آگات ها مشاهده می شوند می توانند به اسفرولیتی ، نواری تا شبه اسفرولیتی ، واریولیتی ، میکروگرگانولار ، آکسیولیتی تا واریولیتی و کریپتوکریستالین اشاره کنند. در این آگات ها رنگ ، ضریب شکست ، وزن مخصوص و کیفیت صیقل خوری با رابطه مستقیم باعث می شود که این ویژگی در آگات دارای بافت کریپتوکریستالین و دانه ریزتر باشد ، بیشتر از سایر آگات است و در آگات دارای اسفرولیتی است که حداقل می شود. همچنین آگاتیزه هایی که در جهت عرضیشان بافت نواری تا شبه اسفرولیتی دارند ، نسبت به جهت طولیشان که دارای بافت آکسیولیتی و واریولیتی هستند ، رنگ پرند دارند اما شفافیت کمتری دارند. از این ویژگی ها می توان به صورت کاربردی در تراش و فرآیند آگات استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


 ادیب، د.، 1369، جهان جواهرات، کلیات جواهر شناسی، چاپخانه آرمان، 362 صفحه.
 حاج علیلو، ب.، وثوق، ب.، مؤذن، م.، 1390، ویژگی های کانی شناسی، ژئوشیمی و علل تنوع رنگ در آگات های میانه، شمال غرب ایران، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
حاج علیلو، ب.، 1388، گوهرشناسی، انتشارات پیام نور، 340 صفحه.
راستاد، ا.، تاج الدین، ح.،  رشید نژاد عمران، ن.، باباخانی، ع.، 1379،  خاستگاه و پتانسیل طلا (مس) در محدوده معدنی دارستان- باغو (جنوب دامغان) ، مجله علوم زمین.  
شیخی قشلاقی، ر.، 1392، ولکانیسم جنوب و جنوب غرب ترود و ارتباط آن با تشکیل سنگ های نیمه قیمتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 210 صفحه.
قربانی، م، 1382، سنگ ها وکانی های گرانبها و جایگاه آنها در ایران، انتشارات آرین زمین، 396 صفحه.
لیاقت، س.، شیخی، و.، نجاران، م.، 1387، مطالعه پترولوژی، ژئوشیمیایی و ژنز فیروزه باغو-دامغان، مجله علوم دانشگاه تهران.
Danai, M, 2009, Dictionary of Gems and Gemology, springer, 1334P.
Dichel, E. 1944, Beitrag Zur Kenntnis der Erzfundstellen Irans: Schweiz minerpetrogr. Mitt. V. 24, Zurich.
Oberhansli R., Bousquet R., Moinzade H., Moazzen M., Arvin M., 2007, The field of stability of blue jadeite, a new occurrence of jadeitite at Sorkhan, Iran, as a case study, The Canadian Mineralogists, 45, p.1501-1509.
Thompson, R.N, 1982, British Tertiairy volcanicprovince. Scott. F. Geol., 18, 49-107.