ارتباط کانه‌زایی سرب و روی با ساختار گسلش در معدن دره زنجیر، جنوب‌باختر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجو دکترا تکتونیک ایتالیا

چکیده

     معدن سرب و روی دره زنجیر در جنوب ‌باختر یزد و در فاصله 2 کیلومتری جنوب خاوری شهرستان را قرار داده است. سنگ های مختلف از سن پالئوزوئیک و مزوزوئیک به صورت دوبخشی و برونئیزه راندگی در این منطقه مشاهده می شوند. جهت جابجایی آنها به سمت جنوب باختر است. واحدهای ماسه حسینی به سن دونین ، سنگهای دولومیتی به سن پرمین و نه به دلیل مقاومت کربناتی در ساختار راندگی آنها قرار داده شده است. بیشترین واحدهای تصادف یافته شامل سنگ آهک های خاکستری تیره است ، اگر شما تحت فشار قرار ندهید ، این ماده به سازند رایگان ساخته شده است ، زیرا بر روی جدیدترین لایه های شیعه نازک موجود است که در داخل آن قرار دارد. گسلش نرمال با روند عمومی E 70 N با جهات شیب به سمت جنوب جنوب و شمال خراب و گسلش کم شیب با جهت شیب به سمت جنوب-جنوب نیروگاه های اصلی اصلی کانه زایی معدن در زنجیر در ورق تراستی دولومیت شده از سازند رایگان کنترل کنترل می شود.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی. م. ح.، آفتابی. ع.، محمدی نیایی. ر.، 1389، ویژگی‌های ساختی، بافتی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار انگوران در مثلث کانسارهای نوع متصاعدی-رسوبی (Sedex)، سولفید توده‌ای (VMS) و دره می سی سی پی (MVT). فصلنامه پترولوژی، سال اول، شماره سوم، دانشگاه اصفهان. 11ص.
حاج ملا علی. ع.، مجیدی‌فر. م.، 1379، نقشه 1:100000 زمین‌شناسی یزد، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی.
سید امامی. ک.، 1350، کرتاسه پایینی در ایران، نشریه دانشکده فنی، دور دوم، شماره 22، صفحات 60-81.
سید امامی. ک.، 1375، چینه‌شناسی، دیرینه زیست جغرافیا و دیرینه جغرافیای ردیف سنگی کرتاسه میانی (بارمین-آلبین) در ایران مرکزی.
قادری. س.، حاج‌علیلو. ب.، موذن. م.، 1392، تاثیر دگرشکلی بر کانسار آهن قادرآباد، جنوب شرق مهاباد. مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 8، 77-71.
قاسمی. م.، مومن‌زاده، م.، یعقوب پور. ع.، میرشکرایی. الف.، 1386، بررسی کانی‌شناسی کانسار روی- سرب مهدی‌آباد یزد- ایران مرکزی، فصل‌نامه علوم زمین، پاییز88، سال نوزدهم، شماره73، صفحات89-98.
قربانی. م.، 1381، دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی اقتصادی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 695ص.
محمدی نیایی. ر.، 1386، خاستگاه نهشته‌هاى ناسولفیده روى در معادن سرب و روى ایران و کاربردهاى اکتشافى آن. بیست و ششمین گردهمایى علوم زمین. 7ص.
مهدوی. الف.، رحیمی. ب.، 1389، کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته در محور ملایر- اصفهان و ارتباط آنها با ساختارهای گسلی- کاربرد روش آنالیز فرای، نخستین همایش زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. 6 ص.
ناکینی. ع.، محجل. م.، تدین. .م.، 1392، ساختار روراندگی در معدن دره زنجیر (جنوب‌باختر یزد)، سی و دومین گردهمایی علوم زمین و نخستین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین، تهران. 7ص.
ناکینی. ع.، محجل. م.، راستاد. الف.، بویری کناری. م.، 1392- روند کانه‌زایی سرب و روی در منطقه ایرانکوه و ارتباط آن با روندهای ساختاری- کاربرد روش آنالیز فرای. هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 9ص.
Boyer. S. E., Elliott. D., 1982, Thrust systems. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 66 : 1196–1 230.
Ghasemi. M., 2006, Formation mechanism of the Mehdi Abad Zn–Pb deposit and its comparison with other near lead and zinc deposits [ Unpublished M .Sc. thesis]: Research Institute of Earth Sciences, Geological Survey of Iran, 238 p.
Ghazban. F., McNuTr. R. H., Schwarcz, H. p., 1994, Genesis of Sediment-Hosted Zn-Pb-Ba Deposits in the Irankuh District, Esfahan Area, West-Central Iran. Economic Geology Vol. 89, pp. 1262-1278.
Leach, D. L., D. F. Sangster., 1993, Mississippi Valley-type lead-zinc deposits. Geological Association of Canada special paper 40.
Leach. D.L., Sangster. D.F., Kelley. K.D., Large. R.R., Garven. G., Allen. C.R., Gutzmer. J., and Walters. S., 2005, Sediment-hosted lead-zinc deposits—A global perspective: Society of Economic Geologists", Economic Geology One Hundredth Anniversary Volume, 1905–2005, p. 561–607.
McClay. K., Price. N. J., 1981, Thrust and Nappe, Tectonics. Special Publication 9 , London: Geological Society .
Nabavi. M, H., Valeh. N., Haghipour. A., Bolurchi. M., 1972, Yazd scale 1:250000.Geol. Quadrangle map No. H9.
Pluijm. B., Marshak. S., 2004, Earth Structure an introduction to Structural Geology and Tectonics,University of lionis and Michigan,673p.
Rajabi. A., Rastad. E., Canet. C., 2012. Metallogeny of Cretaceous carbonate-hosted Zn-Pb deposits of Iran: geotectonic setting and data integration for future mineral exploration. International Geology Review.