مطالعه حفره های زیر سطحی با استفاده از روش تصویر سازی سه بعدی مقاومت الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مسجدسلیمان

چکیده

    کاربرد سه نوع آرایه معمولی جهت شناسایی یک حفره زیرزمینی بررسی شده است. تصویربرداری سه بعدی مقاومت الکتریکی در امتداد هشت پروفیل موازی با استفاده از آرایه های طبیعی قطبی- قطبی ، قطبی-دوقطبی و دوقطبی- دوقطبی با فاصله بین ایمنی یک متر و شبکه مستطیلی صورت گرفت. برگردانی سازی داده شده توسط یک الگوریتم وارونی سازی سه بعدی مبتلا به روش برگردان سازی هوشمند انجام شده است. جهت بدست آوردن نتایج بهتر ، برگردانی سازی الحاقی جفت داده های قطبی- قطبی + قطبی- دوقطبی ، قطبی- قطبی + دوقطبی-دوقطبی و قطبی- دوقطبی + دوقطبی- دوقطبی انجام شد. ابعاد افقی و قائم حفره در نتایج وارونیزه سازی الحاقی داده های مقاومت الکتریکی بخوبی مشخص شده است. مدل های ایجاد شده با نتایج برگردان سازی هر کدام از آرایه های قدرتمند بصورت مجزا مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وارون سازی الحاقی داده ها نیز به خوبی تفسیر کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


 
Dahlin, T., and Loke, M.H. 1997. Quasi-3D resistivity imaging-mapping of three dimensional      
     structures using two dimensional DC resistivity techniques. 3rd Meeting of the Environmental and  
     Engineering Geophysical Society, Aarhus, Geophysical Society.
Dey, A., and Morrison, H. F. 1979. Resistivity modeling for arbitrarily shaped three-dimensional 
     structures. Geophysics 44(4): 753-780.
El-Qady, G., Ushijima, K., and  El-Sayed A.  2001. Inversion of DC resistivity data using neural
     networks. Geophysical Prospecting 49: 417-430.
Gharibi, M., and Bentley, L.R. 2005. "Resolution of 3-D Electrical Resistivity Images from Inversions
     of 2-D Orthogonal Lines. Journal of Environmental and Engineering Geophysics 10(4): 339–349.
Griffiths, D. H., and Barker, R.D. 1993. Two-dimensional resistivity imaging and modelling in areas
     of complex geology. Journal of Applied Geophysics 29: 211-226.
Hesse, A., Jolivet, A., and Tabbagh, A. 1986.New prospects in shallow depth electrical surveying for
     archeological and pedological applications. Geophysics 51: 585–594.
Jakosky, J. J.  1950. Exploration geophysics Los Angeles, Trija Pub. Co, 1195 pp.
Loke, M. H., and Barker, R. D. 1996.Practical techniques for 3D resistivity surveys and data
     inversion. Geophysical Prospecting 44: 499–523.
Loke, M. H. 2009. Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys.  www.geoelectrical.com
Reynolds, J. M.  1997. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Wiley &
     Sons.
Singh, U. K., Tiwari, R. K., and Singh, S. B.  2005.One-dimensional inversion of geoelectrical
     resistivity sounding data using artificial neural networks-a case study. Computers & Geosciences
     31: 99–108.
Spitzer, K. 1998.The three-dimensional dc sensitivity for surface and subsurface sources. Geophysical
     Journal international 134: 736–746.
Thomas, G.  2004. Inversion Methods and Resolution Analysis for the 2D/3D Reconstruction of
     Resistivity Structures from DC Measurements, university of Freiberg, pp.160 Ph.D thesis.
Van, N. R., and Cook, K.L.1966. Interpretation of resistivity data. Washington: 310.
Zhang, J., Mackie, R. L., and Madden, T. R. 1995. 3D  resistivity forward modeling and inversion
     using conjugate gradients. Geophysics 60(5): 1313-1325.