بررسی تاثیر احتمالی عناصر سنگین پساب صنایع غیر فلزی بر آب زیرزمینی به روش آماری در دشت یزد - اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی میبد

چکیده

     در این تحقیق به منظور دستیابی به کیفیت شیمیایی و تأثیر احتمالی پساب بر روی آب زیرزمینی نمونه آزمایش از پساب خروجی 5 کارخانه کاشی و سرامیک و 5 مورد بهره برداری نزدیک به محل خروجی پساب این صنایع صورت گرفت. غلظت عناصر کروم ، کادمیوم ، آهن ، سرب و روی اندازه گیری شد و تجزیه و تحلیل آماری با روش آنالیز واریانس داده ها ، آزمون (آزمون T) ، همبستگی و تحلیل عاملی انجام شد. غلظت عناصر سنگین در پسابَ کارخانه در مقایسه با آب زیرزمینی بیشتر می شود. غلظت کادمیوم در چاه شماره 1 و عنصر سرب در تمام چاه ها بیش از حد استاندارد می باشد که باعث می شود آب را در زیر زمین قرار دهد. همبستگی قابل قبولی بین عناصر موجود در آب زیرزمینی وجود دارد ، در صورتی که چنین شرایطی در پساب مشاهده نمی شود. تحلیل عاملی نیز نشان می دهد که سه متغیر اصلی ، آهن ، سرب و روی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


رضائی. ر.، ملکی. ا.، صفری. م.، و قوامی. ع.، 1389، ارزیابی آلودگی شیمیایی منابع آب زیرزمینی مناطق پائین دست محل دفن زباله شهر سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 15، ص 89-98.
زارعی محمودآبادی.، ه. میرحسینی.  ا.، و منوری. م.، 1390، بررسی و پیش­بینی نقش صنایع در آلودگی آبخوان­های زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی (مطالعه موردی: دشت یزد - اردکان)، مجله پژوهش آب ایران، شماره8، ص61-70.
شمس خرم آبادی. ق.، درویشی چشمه سلطانی. ر.، و جرفی. س.، 1389، جذب سطحی کادمیوم توسط لجن مازاد فرایند لجن فعال فاضلاب شهری، مجله علمی – پژوهشی آب و فاضلاب، ‌شماره 1 ، ص 62 -57.
شهبازی. ا.، و مهرجو. ف.، 1392،‌ منابع آلودگی زیرزمینی و روش های احیا،‌ فصلنامه انسان و محیط زیست،‌ شماره 25، ص 13-21.
محمدی. ه.، کلانتری. ن.، و پهلوانی زاده. س.، 1393، بررسی تأثیر ساخت سد جره بر کیفیت آب رودخانه زرد با استفاده از روش‌های آماری و هیدروشیمیایی، دومین همایش ملی بحران آب، دانشگاه شهرکرد.
وزارت نیرو.، 1382، طرح شبکه بهینه سنجش منابع آب کشور، گزارش حوزه آبریزسیاه کوه.
Aljaradin. M., Kenneth. M. P., 2012, Environmental impact of municipal solid waste landfills in semi-arid climates-case study –Jordan, Waste Management Journal, Vol: 5, p: 28-39.
Behbahaniania. A., Mirbaghari. S. A., Nouri. J., 2010, Effect of sludge from waste water treatment plants on heavy metals transport to soil and groundwater, Iranian Journal Environ Health Science Engineering, Vol: 7, p:401-406.
Brar. M. S., Malhi. S. S., Singh. A. P., Arora. C. L., 2015, Swage water irrigation effect on some potentially toxic trace element in soil in northwestern India,  Canada Journal Soil Sciences, Vol: 2, p: 189-142.
Bouma. J., 2003, Irrigation with reclaimed municipal wastewater-A guidance manual. Agricultural Water Management, Vol: 12, p:255-256.
Chi. M. L., Jiu . J., 2006, Heavy metal trace element distribution in groundwater in natural slopes and highly urbanized spaces in Mid-Level areas, Hong Kong  Water Research,  Vol: 40, p: 753-767.
 Divya. R. T., Sunil. B.,  Latha . C., 2011,  Physico-Chemical analysis of well water at Elloor industrial area- seasonal study  Current world Environment,  Vol: 6, p: 259-264.
Glenn. L., Sia. S., 2008, Assessing the effect of a dump site to groundwater quality in Payatas, Philippines, American Journal of Environmental Sciences 4 (4), p: 262-266.
Guler, C., Thyne, G, D., McCray,  J, E., Turner, A, K., 2002. Evaluation of graphical and multivariate statistical methods for classification of water chemistry data. Hydrogeology journal 10, p: 455-474.
 Kouping. C., Jiu. J. J., Jianmin., H., Runqiu. Huang.,  2007,   Multivariate statistical evaluation of trace elements in groundwater in coastal area in Shenzhen, China,  Environmental Pollution, Vol:  147, p: 771-780.
 Lueezkiewicz. A ., 2006, Soil and groundwater contamination as a result of sewage  sludge land application, Polish Journal of Environment, Vol: 15, No: 6, p: 869-876.
Shotyk. W., Krachler. M.,  Werner.  A. H., Hillier. S.,  Zheng . J.,  2010, Trace elements in recent groundwater of an artesian flow system  J. Environmental  Monitoring,  Vol: 12, p: 208-217.
 Simon. M., Diez. M., Gonzalez. V.,  2010, Use of liming in the remediation of soils polluted by sulphide  oxidation, Hazardous Material Journal, Vol: 180, p: 241-246.
Sukhdev. K., 2012, Application of statistical analysis in assessment of seasonal and temporal variations in groundwater quality, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, V: 1, p: 07-11.
Victor. N. B., Jagadeeswara. P. R., 2013, Impact of municipal solid waste on groundwater in environs of greater Visakhapatnam municipal corporation area, international journal of engineering science, Vol: 2, p: 28-32.
Vinod. J., Satish. D., Sapana. G., 2012, Physico-Chemical Parameters assessment of groundwater in different sites of Bhilai city Chhattisgarh. Rasayan Journal Chem, Vol: 5, p:506-509.
WHO, 2010, International Standards for Drinking Water, 3rd Ed. Geneva.