شناسایی آلودگی‌های هیدروکربنی و بررسی پتانسیل زیست پالایی آنها در آبخوان محدوده مجتمع پتروپالایش تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم زمین دانشگاه تبریز

چکیده

پالایشگاه تبریز و مجتمع پتروشیمی تبریز به عنوان دو مجتمع عظیم که با آلاینده های خطرناک سروکار دارند ، پانسیل نشت آلاینده های هیدروکربنی را در محیط زیست دارند. پس از ورود به سیستم آلاینده های نفتی به آبزیرزمینی س مهمال مهم این بودجه است که آیا این آلاینده ها به طور طبیعی توسط آبخوان قابل تجارتی وجود دارد یا نیاز به بسته بندی فعال دارید؟ در این پژوهش ، وضعیت آبخوان منطقه برای تجزیهزیستی آلاینده های هیدروکربنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آبزیرزمینی منطقه نمونهبرداری صورت گرفته و بیش از هیدروکربنهای نفتی ، پارامترهای هیدروشیمیایی ، عناصر اصلی ، فلزات سنگین و مواد مغذی مورد نیاز آنالیز قرار گرفته است. دربررسی توانایی تجزیهزیستی آلاینده توسط باکتریها در شرایط هوازی و بیهوازی ، باتوجه به مقادیر بهدست آمده ، شرایط آبخوان منطقه برای زیست پالایی آلایندهنفتی به روش هوازی کاملاً مساعد بوده است و می توانم امیدوارم که بخشی از آلاینده هایی که از سبک هیدروکربنهای ساخته شده اند ، توسط باکتری های موجود در آبخوان منطقه به طور طبیعی پاکسازی شود.
 

کلیدواژه‌ها


چیت سازان.م.، قادری.گ.، میرزایی.ی.، پاپی زاده.م.، 1391، آلودگی مرتبط با شورابه­های نفتی و حذف بیولوژیکی آرسنیک در چشمه­های گرو (منطقه مسجد سلیمان، استان خوزستان)، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 3، جلد 1.
رستمی زرین آبادی.الف.، فرقانی تهرانی.گ.، کرمی.غ.، 1393، ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 13.
مهندسین مشاور زمیران، 1386، گزارش نهایی مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی محوطه Process Area و Off- Site Area پروژه بنزین­سازی پالایشگاه تبریز برای شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی.
مهندسین مشاور یکم، 1391، مطالعات نیمه تفضیلی آبهای زیرزمینی دشتهای تحت پوشش شرکت سهامی آب منطقه­ای آذربایجان شرقی در محیط GIS، مطالعات آبهای زیرزمینی دشت تبریز، شرکت آب منطقه­ای آذربایجان شرقی، گزارش 12-1.
 
Chukwuma.S., Ikechukwu.E., Obinna.A., 2012, Comprehensive Perspectives in Bioremediation of Crude Oil Contaminated Environments, Introduction to Enhanced Oil Recovery (EOR) Processes and Bioremediation of Oil-Contaminated Sites, InTech, ISBN: 978-953-51-0629-6, pp:143-184.
Corporation.P., 2004, Principles and Practices of Enhanced Anaerobic Bioremediation of Chlorinated Solvents, 022/738863/28.doc.
Fetter.C.W., 1999, Contaminant Hydrogeology Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
Interim Report, 1997, Towards Setting Guideline Values for the Protection of Groundwater in Ireland, Environmental Protection Agency, Johnstown Castle Estate, County Wexford, Ireland.
Thapa.B., Kumar.A., Ghimire.A., 2012, A Review on Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon Contaminants in Soil, Journal of Science, Engineering and Technology, Vol:8, No:I, pp:164-170.
Vaezihir.A., Zare.M., Raeisi.E., Molson.J., Barker.J., 2012, Field-Scale Modeling of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes (BTEX) Released from Multiple Source Zones, Bioremediation Journal, Vol:16, No:3, pp:156-176.
Vidali.M., 2001, Bioremediation. An overview, Pure Appl. Chem., Vol:73, No:7, pp:1163–1172.