مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

منطقه کوهزر در شمالشرق ایران و در فاصله 33 کیلومتری شهرستان تربتحیدریه ، در حاشیه شمالی ایران جایزه اصلی می گیرد. این محدوده عموماً توسط سنگهای ولکانیکی و پلوتونیکی ترشیاری پوشیده شده است.کانیزاسیون در اشکال رگهای و رگچهای و یا در صورت مشاهده پارچه های مختلف می شود.گستره معدنی زرمهر در زون برشی گسل درونه قرار می گیرد ، در صورت تمایل به افزایش و سازه های آن به طور معمول از این فعالیت گلکسیونی که وجود دارد.به دلیل اینکه اکتشافی و استخراج می شود ، صفحات گسللی رخ می دهد که شما می توانید از آن استفاده کنید و در مجاورت همین گسلها صورت بگیرید. دادههای صحرایی و دادههای نرمافزاری پیروزی تانسور و مطالعات عکسهای هوایی توسط نرم افزار- GIS، مدل ساختاری منطقه به صورت الگوی ریدل نشان داده شده است. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که مجموعهای از ساختن محل مناسب برای قرار دادن محل های نگهداری از کالاهای موجود باعث می شود که وجود داشته باشد. این ساختمانهااطلاعات با ارزش زیادی را برای تشخیص و اکتشاف مواد معدنی ایجاد می کند.
 

کلیدواژه‌ها


 
منابع
بهروزی.ا.، نقشه زمین­شناسی1:100,000 ورقه فیض­آباد، سازمان زمین­شناسی و اکتشاف معدنی کشور، 1366.
علیمی.م.ا.، خطیب،م.م.، 1392، تحلیل تنش دیرین در پهنه برشی پانه­ای شکل شاه­آباد (خاور ایران)؛ به منظور مقایسه الگوهای دگرریختی در کواترنری و عهدحاضر، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته شهید چمران اهواز، شماره 13، ص 10-1.
کریم­پور.م.ح.، مظلومی بجستانی.ع.، 1377 الف، گزارش اکتشافات طلا در منطقه کوه­زر تربت­حیدریه، گزارش داخلی شرکت طلای زرمهر، 31 صفحه.
مظلومی بجستانی.ع.، 1378، کانی­شناسی، ژئوشیمی و بررسی کانسارسازی طلا و تنگستن در منطقه کوه­زر تربت­حیدریه، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
مؤمن زاده، صدیقی.ط.، 1367، اسامی جغرافیایی محل­ها و راهنمایی بازشناسی معادن باستانی طلای ایران، مجموعه مقالات دومین سمپوزیم معدن­کاری ایران، ص512 تا 544.
Ahlgren S.G., 2001, The nucleation and evolution of Riedel shear zone as deformation bands in porous sandston. Journal structural Geology 23, p: 1203-1214.
Brousse. R. and Moine Vaziri, H. 1982, L’Association shoshonitique du Damavand.
Carey. E., 1979. Recherche des directions principales de contraintes associées au jeu d'une population de failles. Rev. Geol. Dyn. Geogr. Phys. 21, p: 57–66.
Eftekharnezhad, J., Aghanabati, A., Baroyant, V., Hamzehpour, B., 1976. Geological Quadrangle Map of kashmar, 1:250000. GAI, Tehran, Iran.
Javadi, H. R., Ghassemi, M. R., Shahpasandzadeh, M., Guest, B., Esterabi Ashtiani, M., Yassaghi. A., Kouhpeyma, M., 2013, History of Faulting on the Doruneh Fault System: implications for the Kinematic changes of the Centeral Iranian Microplate. Geological magazine, Cambridge university. p: 1- 22.
Riedel.W., 1929, Zur Mechanik geologischer Brucherscheinungen. Zentralblatt fur Mineralogie, Geologie, and Palaeontologie 1929B,p: 354–368.
Schmidt. K., Soffel. H.,1984, Mesozoic- Cenozoic geological events in central- east Iran and their relation to paleomagnetic results. G.S.I., Report no. 51,p: 27-35.
Smith. J.V., Durney. D.W., 1992, Experimental formation of brittle structural assemblages in oblique divergence. Tectonophysics 216, p: 235–253.