مطالعه ایزوتوپ های پایدار (‏O، ‏H‏ ،S‏) در زونهای دگرسانی فیلیک و پتاسیک-فیلیک کانسارمس- مولیبدن ‏پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

کانسار کهنگ در شمال شرق اصفهان در مرکز ایران ، و در ارتباط با استوک میوسن و ترکیب دیوریت - گرانودیوریت تا کوارتز مونزونیت باشد. مطالعات ایزوتوپهای پایدار (S، O، H) به زونهای دگرسانی فیلیک و پتاسیک- فیلیک محدود شده است ، چرا که رگهای حاوی کویتز و سولفید فراوانی در این وجود وجود دارد. هدف از تحقیق در مورد منشا سیالات شرکت سازنده و متشکل های اصلی آنها با استفاده از بررسی ایزوتوپهای پایدار می باشد. ...

کلیدواژه‌ها


افشونی ،س،ز.، 1391 ، مطالعه زونهای دگر سانی سنگهای آذرین درونی و بیرونی کانسار کهنگ (شمال شرقی اصفهان) با نگرش ویژه بر کانه زایی مس - مولیبدن ، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، در دست اقدام
افشونی ، س،ز، اسماعیلی، د، اسدی هارونی،ه،1389،مطالعات میترالوگرافی محدوده اکتشافی کنهنگ(شمال شرق اصفهان) مجموعه مقالات هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه تبریز، صفحه 73-78
فرمیهنی فراهانی؛ م.،1386، مطالعات زمین شناسی،کانی شناسی و ژئو شیمیایی محدوده، اکتشافی کهنگ، رساله دکتری،دانشگاه علوم و تحقیقات 200ص.
مَ سٍحمیمبر، 200 ل.
Afshooni, S.Z., Esmaeily, D., 2010, The study of hydrothermal alteration zones in Kahang exploration area (north eastern of Isfahan, central of Iran) using microscopy studies and TM and Aster satellite data, Geophysical Research Abstracts. EGU General Assembly, Vol: 12, EGU2010-p:159.
Afshooni, S.Z., Esmaeily, D., Asadi Haroni., 2011, The study of mineralography in Kahang exploration area (NE Isfahan), Geophysical Research Abstracts. EGU General Assembly, Vol: 13, EGU2010- p:318.
Afzal, P., Khakzad, A., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N., Esfandiari, B., Fadakar Alghalandis, Y., 2010, Geochemical anomaly separation by multifractal modeling in Kahang (Gor Gor) porphyry system, Central Iran, Journal of Geochemical Exploration, Vol:104, p:34-46.
Alavi, M., 1994, Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran”, new data and interpretations, Tectonophysics, Vol:229, p:211-238.
Barnes, H. L., 1979, Geochemistry of hydrothermal ore deposits, 2nd Edition, Wiley, P. 798, pp.151.
Boomeri, M., Nakashima, K., Lentz, D. R., 2010, The Sarcheshmeh porphyry copper deposit, Kerman, Iran: A mineralogical analysis of the igneous rocks and alteration zones including halogen element systematics related to Cu mineralization processes, Ore Geology Reviews, Vol:38, No:4, p:367 381.
Calagari, A.A., Pattrick, R.A.D., Polya, D.A., 2001, Veinlets and microveinlets studies in Sungun porphyry copper deposit, East Azarbaidjan, Iran, Quarterly Journal of Geosciences, Geological Survey of Iran, 10, 3940, 7079.
Calagari, A. A., 2003, Stable isotope (S, O, H and C) studies of the phyllic and potassicphyllic alteration zones of the porphyry copper deposit at Sungun, East Azarbaidjan, Iran, Journal of Asian Earth Sciences, Vol: 21, p:767780.
Campbella, R., Hackbarthc, J., Plumleeg, S., Petersen, U., 1984, Internal features of ore minerals seen with the infrared microscope, Econ. Geol, Vol:19, p:1387-1392.
Clayton, R.N., Mayeda, T.K., 1963, The use of bromine pentafluoride in the extraction of oxygen from oxide and silicates for
isotopic analysis, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol:27, p:4352.
Craig, H., 1961, Isotopic variation in meteoric waters, Science, Vol:133, p:1702-1703.
Dilles, J.H., Solomon, G.C., Taylor, H.P., Einaudi, M.T., 1992, Oxygen and hydrogen isotope characteristics of hydrothermal alteration at the Ann-Mason porphyry copper deposit, Yerington, Nevada, Economic Geology, Vol:87, p:4463.
Hezarkhani, A., 2006, Petrology of the intrusive rocks within the Sungun Porphyry Copper Deposit, Azerbaijan, Iran, Journal of Asian Earth Sciences, Vol:27, p:326340
Kerrich, R., Watson, G. R., 1984, The Macassa Mine Archean load gold, Kirkland Lake, Ontario: patterns of alteration and hydrothermal regimes: Economic Geology, Vol:79, p: 104-1130.
Khayrollahi, H., 2003, The Investigation of Mass Transfer and Element Mobility within the Sar-Cheshmeh Copper Mine Alteration Zones, MSc Thesis, Amirkabir University of Technology, 145 p.
Kyser, T. K., ÓNeil, J. R., Carmichael, I. S. E., 1982, Genetic relations among basic lavas and ultramafic nodules”, evidence from oxygen isotope compositions, Contributions to Mineralogy and Petrology, Vol:81, p: 88-102.
Matsuhisa, Y., Goldsmith, J. R., Clayton, R. N., 1979, Oxygen isotope fractionation in the system quartz- albite-anotrhite- water, Geochim. Cosmochim. Acta, Vol:43, p:1131-1140.
Ohmoto, H., Rye, R.O., 1979, Isotopes of sulfur and carbon”. In: Barnes H.L., (Ed.), Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, Wiley, New York, p: 509567, 798 p.
Shafiei, B., Shahabpour, J., 2011, Geochemical aspects of molybdenum and precious metals distribution in the Sar Cheshmeh porphyry copper deposit, Iran, Mineralium Deposita, DOI 10.1007/s00126-011-0393-0.
Tabatabai, S.H., Asadi Haroni, H., 2006, Geochemical characteristics of Gor Gor CuMo porphyry system", 25th Iranian Symposium on Geosciences, Geological Survey of Iran, p: 6063. In Persian with English abstract.
Zaluski, G., Nesbett, B., Muehlenbachs K., 1994, Hydrothermal alteration and stable isotope systematics of the Babine porphyry copper deposits, British Columbia: implications for fluid evolution of porphyry systems, Economic Geology, Vol:89, p:15181541.
73