بررسی علل افزایش سطح ایستایی در منطقه بهبهان(مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان -بهبهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اجرای پروژه های متعدد مهندسی در محدوده اراضی به طور منظم نیاز به نظارت و آینده نگری و اعمال مدیریت بر تقسیم اثر دارد این طرح ها در حین اجرا و در طول عمر مفید این پروژه می تواند باشد. کارخانه معدن مارن سیمان بهبهان یکی از منابع اصلی و دارای نقش حیاتی در تولید کارخانه سیمان است. دلیل جدیدی برای افزایش سطح آب زیر زمینی در معدن مارن کارخانه ، یک دریاچه طبیعی ایجاد شده است به گونه ای که ادامه برداشت از معدن مارن به دلیل پایین رفتن سطح ایستاده است. در این مقاله اشاره به مواردی است که بدون توجه به برخی از اصول علمی در طول زمان اجرای برخی از پروژه های مهندسی و ویژگی پس از آن باعث می شود سطح بالاآمدگی سطح زیرزمینی در دشت مورد مطالعه (بهبهان) گردیده و به دلیل زهردار شدن اراضی ، منابع آب شوری و آبگرفتگی معدن را به دنبال داشته است ، علل ایجاد این بحران و راه حل های حل این مشکل جهت احیاء عمق حذف منابع قرض در معادن مجار
 

کلیدواژه‌ها


کرمی،ر.، 1387، بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی جایگاه معدن قرضه مارن کارخانه سیمان بهبهان و ارائه راهکار جهت کنترل نشت آب زیر زمینی، طرح تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
کلانتری،ن.، رحیمی،م.، 1386، گزارش مطالعات آب زیرزمینی دشت بهبهان.
ماجدی، ح.، حسنی، ف.،1385، بررسی روشهای تلفیقی استحصال منابع آب زیرزمینی ، اولین کنفرانس مدیریت شبکه های آبیاری ،دانشگاه شهید چمران.
شرکت مهندسی آبکاوش سرزمین، 1383، گزارش وضعیت منابع آب زیر زمینی.
مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان، 1380، گزارش بیلان منابع آب سطحی و زیر زمینی دشت بهبهان.
Akaolisa, c., 2006. Aquifer Transmissivity and Basement Structure Determination Using Resistivity Sounding at Jos Plateau State Nigeria. Environmental Monitoring and Assessment. V. 114, No. 1-3. pp. 1-3.
Asfahan, J., 2007. Neogene aquifer properties specified through the interpretation of electrical sounding data, Salamiyeh region, central Syria. Hydrological Processes. V. 21, Issue 21 , Pp. 2934 – 2943.
Bello, A. A., Makinde, V., 2007. Delineation of the Aquifer in the South-Western Part of the Nupe  Basin, Kwara State, Nigeria. Journal of American Science, 3(2): 36-44.
El-Qady. G., 2006. Exploration of a geothermal reservoir using geoelectrical resistivity inversion: case study at Hammam Mousa, Sinai, Egypt.  J. Geophys. Eng., 3: 114-121
Khalil, M. H.,  2006. Geoelectric  resistivity  sounding  for delineating  salt water  intrusion  in  the Abu Zenima area, west Sinai, Egypt. J. Geophys. Eng., 3: 243-251.
Tahmasbi nejad. H., Lashkaripour, G. R., 2010, Geoelectrical Exploration for Groundwater in Shooroo Basin, Southwest of Zahedan, The 1 st International Applied Geological Congress, Islamic Azad University - Mashad, Iran.