مطالعه سنگ‌شناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روش‌های زمین‌آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

    در این مطالعه ، سازند تبخیری گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از اطلاعات مقاطع نازک ، ویژگی های سنگ شناسی و تغییر در مورد آن قرار گرفت. مدل ساختمانی برای درک بهتر ساختمانی و مدیریت بهتر مخزن آسماری با استفاده از نرم افزار RMS نیز پذیرش می کند. این مطالعه نشان داد که پوشاک از انیدریت ، مارن ، نمک ، آهک و شیل بیتومینه تشکیل شده و در این میان انیدریت و مارن ایجاد کننده اصلی ترین میشوند است. بر اساس مطالعه سنگشناسی نمونه ها آشکار حاصل شده است که از لایه راهنما C به سمت F برای میزان مادستون افزوده می شود. بر اساس مشخصات بافتی و سنگشناسی محیط مردابی- سبحایی برای پوشاک پیشنهاد می شود. تغییر لیتوژیک نشان می دهد تناب آب و هوای گرم و مرطوب تا گرم و خشک در جریان رسوبگذاری است. با استفاده از داده های لرزهنگاری دو بعدی و اطلاعات حفاری (ورود عمیق و نمودار انحراف چاه) تعداد 390 حلقه چاه ، مدل سه بعدی ساختمانی ایجاد شده است. در میدان مارون ، بخش تصاحب شش در اعماق کم درکوهانه شمال شرقی را قادر می سازد به طور مستقیم در عملکرد گسل شمالی و عمیق تر شدن در قسمت جنوبی به عملکرد گل جنوبی نسبت داد. ویژگی سنگ شناسی سازند گچساران ، نه تنها این گسلها را در خود میرا ساخته است ، بلکه آنها را به سد مقاوم می کند در برابر حملات ذخیره ذخیره سازی تبدیل شده است. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند به بهبود و کاهش هزینه ها و کاهش ریسک و زمان حفاری و مدیریت توسعه میدان نفتی مارون کمک کند.

کلیدواژه‌ها


رئیسی، ع.، 1377، مطلعه زمین­شناسی مخزن آسماری جهرم میدان نرگسی، گزرش شماره پ- 6134 گزارش داخلی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب).
شایسته، م.، 1381، بررسی علل آلودگی نفت آسماری بوسیله هیدروژن سولفوره در بخشی از میدان مارون، گزارش شماره پ-5207، اداره کل زمین­شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 52 صفحه.
شعبانی، ف.، 1387. مدل­سازی مخزن آسماری میدان نفتی شادگان با استفاده از نرم افزار RMS، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد زمین­شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز، 119 صفحه.
قنواتی، ک.، 1383، مطالعه­ی زمین­شناسی مخزن آسماری میدان پارسی (تهیه­ی  مدل سه­بعدی مخزن فوق توسط نرم افزار RMS)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران.
مطیعی، ه.، 1372، زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس، سازمان زمین­شناسی کشور، 536 صفحه.
قلی پور، م. ع؛ حقی، ع.،  1369. مطالعه زمین­شناسی میدان نفتی مارون، گزارش شماره پ-4210، اداره کل زمین­شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 55 صفحه.
نظری وانانی، ک.، 1387، مدل­سازی مخزن آسماری میدان نفتی رامین با استفاده از نرم افزار RMS، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد زمین­شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز، 103 صفحه.
Alavi, M., 2004, Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and proforland evolution, American Journal of Sciences, v.304, p.1-20
Bahroudi, A., and Koyi, H. A., 2004, Tectono-Sedimentary framwork of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin. Marine and Petroleum Geology.Vol. 21, p. 1295-1310.
Bahroudi, A., and Koyi, H.A., 2004, Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin, Marine and Petroleum Geology, v. 21, p. 1295-1310
Baker Hughes INTEQ, 1999, Petroleum geology, Baker Hughes INTEQ publisher, Rev, A. 254p.
Caers, J., 2005, Geostatistical reservoir modelling using statistical pattern recognition, Journal of Petroleum Science and Engineering, pp. 188-177.
El-Tabakh. M, Mory. A, Schreiber. B. C, Yasin. R, 2004, Anhydrite cement after dolomitization of shallow marine Silurian carbonate of the Gascoyne platform, Southern Carnarvon basin, Western Australia, Sedimentary Geology, v. 164, p. 75-87.
Ertekin, T,. Abou Kassem, H.J,. King, R.G., 2001, Basic Applied Reservoir Simulation, Society of Petroleum  Engineers Inc, pp. 1-6
Fanchi, J.R., 2001, Principles of Applied Reservoir Simulation, Elsevier(USA), pp.1-175    
Holden, L., Mostad, P., Nielsen, B.F., Gjerde, J., Townsend, C., and Ottesen, S., 2003, Stochastic Structural Modeling, J. Mathematical Geology, Vol.35, No 8, pp. 899-914.
 Kaufmann, O., and Martin, T., 2008, 3D geological modelling from boreholes, cross-sections and geological maps, application over former natural gas storages in coal mines, J. Computers & Geosciences, v. 34, pp. 278–290.
Roxar software solution, 2005, RMS user guide release 7.0.
Schowalter, T.T., 1976, the mechanics are secondary hydrocarbon migration and entrapment Wyoming Geol. Earth science Bull., 9, 1-43.
Slinger, F.C.P., 1949, The Aghajari cap rock Gachsaran Formation Member1, AIOC Report No 751 (Unpubl.).
Stat Oil, 2003, Marun Asmari Full Field Study.
Tearpark, J. D., Bischk. R. E., 1994, Applied subsurface geological mapping, Prentic Hall Inc. 519P.
Tucker, M.E., 1999, Sabkha cycles, stacking and controls, Gachsaran) Formation Mesopotamian basin, Iraq, Neues jahrbuch Geologisch and Plaonatologisch Abhandlung, v. 124, p. 4569
Usiglio, M. J, 1849, Etudes sur la composition de l, exploitation de l, eau de la Mediterranean et sure l, exploitation des sel quy, elle conteint, in J. Warren, (ed.) 1999, Evaporates. Their evolution and economics, Black well Science, 438P.
Valcarce, G.Z., Zapata, T., Ansa, A., and Selva, G., 2006, Three-dimensional structural modeling and its application for development of the El Porto´n field, Argentina, AAPG Bulletin., v.90, no.3, pp. 307–319.
Warren, J. K, 2006, Evaporites: sediment, resources and hydrocarbons. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1035P.
Warren, J. K, Kempton. R. H, 1977: Evaporite sedimentology and the origin of evaporate –association Mississippi valley type sulfides in the Cadjebut Mine area, Lenard Shelf, Canning Basin, Western Australia., in Montanez I. P, Gregg J. M, and Shelton. K. L, Basin wide diagenetic patterns: Integrated petrologic, geochemical and hydrologic considerations. SEPM Special Publication 57: 183-205.