پتانسیل‌یابی منابع آب زیر‌زمینی با تلفیق سنجش از دور و GIS به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تاقدیس کمستان استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد آب شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

      ترکیب سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانیزم (GIS) از ابزارهای مفید و دقیق در زمینه تحقیق در مورد آبهای زیرزمینی وجود ندارد. در منابع پتانسیلیابی آب زیرزمینی در محدوده تاقدیس کمستان از لایه های م نظثر نظریه زمین شناسی ، ژئومورولوژی ، شکستگی ها ، خاکشناسی ، پوشش زمین ، شیب و باران استفاده شده است. این لایه ها از تصاویر سنجنده ETM + ماهواره LANDSAT ، نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی و گزارش هواشناسی مربوط به منطقه مورد نیاز مطالعه استخراج شده است. وزنه ای به لایه اطلاعاتی با استفاده از نظرات کارشناسی انجام گرفت و سپس با استفاده از روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن بین لایهای نیز اعمال می شود و پتانسیل آبزیرزمینی نواحی مختلف تعیین می شود. در نهایت برای نتایج صحیح سنجی در نتیجه بد آمدن نقشه پانسیل آبزیرزمینی بد آمده است که با نقشه موقعیت و دبی چشمه های منطقه مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که: 1) این روش با دقت نسبتاً بالایی وجود دارد ، 2) حدود 50٪ این منطقه دارای پانسیل بسیار خوب و خوب برای استخدام آبزیرزمینی است و 3) می توانید این روش را با دقت بالا برای پتانسیلیابی نواحی مختلف و همچنین بررسی کنید مشابه استفاده کرد که می تواند تأثیر مثبتی برای کاهش مدت زمان و انجام پروژه ها داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 
آبشیرینی. ا.، رنگزن. ک.، خورشیدی. س.، 1387، پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص در محیط GIS (مطالعه موردی در محدوده تاقدیس پابده)،ژئوماتیک 1387.
اصغری مقدم. م.، 1386، مبانی ژئومورفولوژی، انتشارات سرا، ص 14 و 78 .
چیت سازان. م.،کشکولی. ح.، 1381، (ترجمه)،مدلسازی آبهای زیرزمینی و حل مسائل هیدروژئولوژی، تالیف نون کرسیک، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، ص36.
قدسی پور. س. ح.، 1387، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ؛انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ص 73.
کوره­پزاندزفولی.ا.،1387، اصول تئوری مجموعه­های فازی و کاربرد آن در مدل­سازی مسایل مهندسی آب،  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ص 209.
محمودیان شوشتری. م.،1389، هیدرولیک آبهای زیرزمینی،انتشارات دانشگاه شهید چمران، ص1.
مظاهری. م. ر.، محمودآبادی. م.، فرپور. م.ه.، فکری. م.، 1388، بررسی نقش برخی از خصوصیات خاک بر شدت نفوذ آب در شرایط صحرایی، ژئوماتیک1388.
موسوی، س.ف.، چیت سازان. م.، میرزایی، ی.، شبان. م.، محمدی بهزاد. ح. ر.، 1388، تلفیق سنجش از دور و  GIS به منظور پتانسیل یابی مناطق مناسب جهت تغذیه آب­زیرزمینی، ژئوماتیک 1388.
مهندسین مشاور بهکار آب اهواز؛ 1385؛ مطالعات زمین شناسی تاقدیس کمستان.
Awawdeh. M. M., Al-Mohammed. M., 2009, Integrated GIS and remote sensing for mapping groundwater potential zones in Tulul al Ashaqif Highlands, NE Jordan, International Symposium Geotunis 2009, 16 -20 December.
Dar. A. I., Sankar. K., Dar. A. M., 2010, Remote sensing technology and geographic information system modeling: An integrated approach towards the mapping of groundwater potential zones in Hardrock terrain, Mamundiyar basin, Journal of Hydrology, 394, p:286-295.
Joven. P. A., Yamaguchi. S., Takada. J., 2010, Use of GIS for Groundwater Development Potential: Characterization of Agusan del Norte, Philippines, Tokyo Institute of Technology, JASID 11th Spring Conference June 5, 2010.
Malczewski. J., 1999, GIS and Multicriteria Decision Analysis: Evaluation Criteria and Criterion Weighting, John Wiley & Sons, Inc, 392 pp.
Nagarajan. M., Singh. S., 2009, Assessment of Groundwater Potential Zones using GIS Technique, J. Indian Soc. Remote Sens., 37, p: 69–77.
Oh. H. J., Kim. Y. S.,Choi. J. K., Park. E.,Lee. S.,2011, GIS mapping of regional probabilistic groundwater potential in the area of Pohang City, Korea, Journal of Hydrology, 399, p:158-172.
Prasad. R. K., Mondal. N. C., Banerjee. P., Nandakumar. M. V., Singh. V. S., 2008, Deciphering potential groundwater zone in hard rock through the application of GIS. Environ Geol. 55, pp: 467–475.
Rahman. A., 2008, A GIS based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability in shallow aquifer in Aligarh, India, Applied Geography, 28, p:32–53.
Rangzan. K., Charchi. A., Abshirini. E.,Dinger. J., 2008, Remote Sensing and GIS Approach for Water-Well Site Selection, Southwest Iran. Environmental & Engineering Geoscience, November 2008; Vol.14, No. 4, p:315-326.
Rao. P. J., Harikrishna. P., Srivastav. S.K., Satyanarayana. P.V.V.,Rao. B. V. D., 2009, Selection of groundwater potential zones in and around Madhurawada Dome, Visakhapatnam District - A GIS approach. J. Ind. Geophys. Union, Vol:13, No:4, p:191-200.
Saha. D., Dhar. Y. R., Vittala. S. S., 2010, Delineation of groundwater development potential zones in parts of marginal Ganga Alluvial Plain in South Bihar, Eastern India. Environ Monit Assess, 165, p:179–191.
Stöcklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Iran: a review: AmericanAssociation of Petroleum Geologists Bulletin, v. 52, p: 1229-1258.