غلظت فلزات سنگین در خاک‌های آلوده شده در اثر فعالیت کارخانه ذوب روی در جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز دانشکده علوم بخش علوم زمین

2 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم زمین

چکیده

      یکی از راههای ورود فلزات سنگین بالقوه سمناک به محیط زیست و بوم سامانه خاک ، کارخانه های ذوب کانسنگهای فلزی وجود دارد. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین در خاک باعث کارخانه ذوب روی در جزیره قشم بررسی شد. با توجه به قرار گرفتن این کارخانه در نزدیکی ساحل خلیج فارس ، تأثیر آلودگی فلزات سنگین باعث فعالیت در این کارخانه در محیط زیست پیرامون آن ضرورت ایجاد شده است نتایج حاصل از محاسبه شاخص های زیست محیطی ضریب زمین انباشت (I geo ) ، ضریب آلودگی (C f ) و درجه آلودگی (C درجه)) نشان می دهد که خاک نسبت به فلزات سنگین به ویژه فلزات کارخانه نسبت به فلزات سنگین است ، As ، Cd ، Pb ، Sb و Zn به شدت آلوده شده است. با افزایش فاصله کارخانه از میزان آلودگی فلزات آلاینده کاسته می شود. محاسبه شاخص خطر بوم شناختی برای فلزات سنگین در نمونه های خاک ، آلودگی بسیار بالا و در نتیجه افزایش خطر خطر بوم شناختی در منطقه مورد نیاز مطالعه نشان می دهد. آزمون تجزیه و تحلیل مولفه همچنین مجری نقش کارخانه ذوب روی در آلودگی خاک در منطقه می باشد.  
 

کلیدواژه‌ها


  1. امری کاظمی، ع. اطلس ژئوتوریسم قشم (1383). سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  2. حقی پور.آ، آقانباتی.آ، (2005) نقشه 1:100000جزیره قشم، منطقه آزاد قشم

 

Dehghan Madiseh, S. Savary, A. Parham, H. Sabzalizadeh,S. (2009). Determination of the level of contamination in   

      Khuzestan coastal waters (Northern Persian Gulf) by using an ecological risk index. Environ Monit Assess. V. 159.  

      P. 521-530

Denaix, L, Semlali, R.M, Douay, F. (2001). Dissolved and colloidal transport of Cd, Pb, and Zn in a silt loam soil  

      affected by atmospheric industrial deposition. Environmental Pollution, V. 113. P. 29-38

Hakanson, L. (1980). An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water  

      Research. V. 14. P. 975-1001

Iqbal, J. H. Shah, M. (2011). Distribution, correlation and risk assessment of selected metals in urban soils from   

      Islamabad, Pakistan. Journal of Hazardous Materials. V. 192. P. 887-898

Kapusta, P. Szarek-Lukaszewska, G. M, Stefanowicz, A. (2011). Direct and indirect effects of metal contamination  

      on soil biota in a Zn-Pb post-mining and smelting area (S Poland). Environmental pollution. V. 159. P. 1516-1522

Krupadam, R. J. Smita, P. Wate, R. (2006). Geochemical fractionation of heavy metals in sediments of the Tapi   

      estuary. Geochemical Journal. V. 40. P. 513-522

Li, Z. Feng, X. Li, G. Bi, X. Sun, G. Zho, J. Qin, H. Wang, J. (2011). Mercury and other metal and metalloid soil   

      contamination near a Pb/Zn smelter in east Hunan province, China. Applied Geochemistry. V. 26. P. 160-166

Muller, G. (1969). Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. GeoJournal. V. 2. P. 108-118  

Nannoni, F, Protano, G, Riccobono, F. (2011). Fractionation and geochemical mobility of heavy elements in soils of    

      a mining area in northern Kosovo. Geoderma, V. 161. P. 63-73

 Qingjie, G. Jun, D. Yunchuan, X. Qingfei, W. Liqiang, Y. (2008). Calculating pollution indices by heavy metals in    

      ecological geochemistry assessment and a case study in parks of Beijing. Journal of China Univercity of  

      Geosciences. V. 19. P. 230-241

 Rastmanesh, F. Moore, F. Kharrati Kopaei, M. Keshavarzi, B. Behrouz, M. (2010). Heavy metal enrichment of soil   

      in Sarcheshmeh copper complex, Kerman, Iran. Environmental Earth Science.

Stafilov, T, Sajn, R, Pancevski, Z, Boev, B. (2010). Heavy metal contamination of topsoils around a lead and zinc   

      smelter in the Republic of Macedonia. Journal of Hazardous Materials. V. 175. P. 896-914

Yang, Y-G. Jin, Z. Bi, X. Li, F. Sun, L. Liu, J. Fu, Z. (2009). Atmospheric deposition-carried Pb, Zn, and Cd from a  

      Zinc smelter and their effect on soil microorganisms. Pedosphere. V. 19. P. 422-433