معرفی توف‌های آهکی به عنوان منابع جدید پوزولان: بر اساس مطالعه توف‌های سازند کرج در جنوب غرب بلده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

3 مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده

سنگ طبیعی آتش سوزی پوزولان هستند که در تولید سیمان های آمیخته استفاده می کنند. این سنگ ها به دلیل ساده گردن در مجلات رطوبت و در دمای معمولی با هیدروکسید کلسیم نشان داده شده و ترکیب شده اند با خواص سیمانی بوجود آمده اند. توف های آهکی ترکیب شیمیایی استاندارد بین المللی را نشان نمیدهند ، و از این رو به عنوان پوزولان استفاده نمی شود. میزان سیلیس آنها کمتر از حد مجاز معرفی شده و میزان کلسیم آنها بیشتر از حد مجاز استاندارد بین المللی است. اما بر اساس مطالعات صورت گرفته در این تحقیق بخشی از توفای آهکی سازند کرج در منطقه جنوب غرب بلده امکان استفاده در عنوان پوزولان طبیعی را دارا می باشد. توف های آهکی مورد مطالعه دارای سیلیس به صورت آذر آوارهای شیشه هستند. این توفیقات فعالیت پوزولانی خوبی را نشان می دهد. درصد بالاتری از کلسیم در نمونه های پوزولانی باعث می شود که مدت زمان طولانی تر بتواند فعالیت پوزولانی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


حاجی محمدی، ف.، 1380، بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی و آتشفشانی- رسوبی منطقه بلده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین.
خادمی پارسا، م.، مسعودی، ف.، پرهیزکار، ط.، پورخورشیدی، ع.، 1389، پتروگرافی سنگ‌های جنوب غرب بلده با نگرشی بر قابلیت کاربرد پوزولان، اولین همایش پترولوژی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
خادمی پارسا، م.، 1390، پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی جنوب غرب بلده (البرز مرکزی)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
رحیم زاده، ب.، 1388، پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شرق قزوین با نگرشی بر امکان وجود پوزولان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
سعیدی، ع.، 1372، تهیه نقشه 1:100000 بلده، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قریشوندی، ح.، 1389، پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین منطقه جام(سمنان) با نگرشی بر امکان وجود پوزولان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نوری زاده، ح.، 1381، بررسی پترولوژی و ژئودینامیک خروج گنبدهای آتشفشانی و سایر توده های نیمه عمیق جوان منطقه بلده، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین.
 
Mehta, P.K., 1989, “Pozzolanic and Cementitious By -Product in Concrete- Another Look”, Silica Fume, Slag and
   Natural Pozzolan in Concrete Proc, 3rd International Conference, Trondheim, Norway.
Fisher, R.V., 1966, Mechanism of deposition from Pyroclasic flows, Am. Sci.,Vol:264, P:350-363
Habert, G., Choupay, N., Montel, J.M., Guillaume, D., Escadeillas, G., 2008, Effects of the secondary minerals of the natural
   pozzolans on their pozzolanic activity, Cement and Concrete Research, Vol: 38, P:963–975.
Rodriguez-Camacho, R.E., Uribe-Afif, R., 2002, Importance of using the natural pozzolans on concrete durability, Cement  
   Concrete Research, Vol: 32 P: 1851– 1858.
Shannag, M.J., Yeginobali, A., 1995, Properties of Pastes, Mortars and Concrete Containing Natural Pozzolan, Cement and  
   Concrete Research, Vol:25, P:647-657.
Shi, C., Day, R.L., 2000,Pozzolanic reactions in the presence of chemical activators part I: reaction kinetics, Cement and
   Concrete Research, Vol:30,P:51–58.
Shi, C., 2001, An overview on the activation of reactivity ofnatural pozzolans, Can. J. Civ. Eng., Vol: 28, P:778–786.
Shi, C., Krivenko, P.V., Roy, D., 2006, Alkali –Activated Cement and Concrets, Taylor & Francis, P: 376.
Turkmenoglu, A.G., Tankut,  A., 2002, Use of tuffs from central Turkey as admixture in pozzolanic cements; Assessment of
 
 
 
 
 
88
 
 
   their petrographical properties, Cement and Concrete Research, Vol:32, P:629–637.