شناسایی پدیده های طیفی ناشناخته از داده های تلفیقی تصاویر ماهواره ای ALI+ASTER و ابر طیفی Hyperion بر مبنای روش ضریب همبستگی:مطالعه موردی محدوده معدنی مس سرچشمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

3 بخش مهندسی معدن دانشگاه باهنر کرمان

4 کارشناس ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

      یکی از مسائل مهم در تصاویر بارگیری ماهواره ای است که طی چند سال و ابرتیفی ، تشخیص و تشخیص رفتارهای مختلف متفاوت و به تصویر کشیدن الگوی رفتاری آنها می شود. که این امر تنها از طریق الگوریتمهای شناساگر است که قادر به تشخیص شباهت های طیفی مشاهده آزمایشگاه و یا صحت با داده های ماهواره شما است ، امکان پذیر است. در این تحقیق سعی شده است تا بوسیله توسعه الگوریتمی مبتلا به تصویربرداری از طیف کانیها و مقایسه آنها با روش ضریب همبستگی ، ویژگی ناشناسی را که از تصاویر ماهواره ای چند (و طی چند سال قبل و بعد از آن) بد است ، با استفاده از طیفهای کتابخانه های مرجع مقایسه کنید و بر اساس شباهت خود را تنظیم کنید. ، امکان تعلیق آن در مجموعه کانیهای موجود در بانک کتابخانه در حین محاسبه و کانی دارای حداکثر شباهت به کانی ناشناس مشخص شده است. در آغاز و به منظور انجام عملکرد الگوریتم از طیفهای کتابخانهای مرجع که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) ارائه شده است ، استفاده می شود. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بر روی داده های کتابخانهای حاکی تشخیص دقیق طیف های ناشناس وجود ندارد. همچنین استفاده از صحت سنجی عملکرد الگوریتم فوق العاده بر روی داده های تصاویر ماهوارهای مربوط به دگرسانی فیلیک در منطقه معدنی مس در واقع در جنوب معدن مس سرچشمه ، حداکثر شباهت را به طراحی کتابخانه ای مسکویت که مشخصه دگرسنی فیلیک است ، نسبت داد. از این روش همچنین می توانید جهت شناسایی کانیها را با استفاده از ویژگی های اندازه گیری شده توسط دستگاه اسپکتورادی ساعت استفاده کنید.   
 

کلیدواژه‌ها


بابایی، م. ، 1388، استفادهازروشهایچندمتغیرهپیشرفتهجهت مدلسازیاکتشافیمنطقهسرچشمهوکوهپنجکرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن، گرایش اکتشاف، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
نجفیان، ط. ، 1389، نقشه برداری از کانی های مناطق دگرسان شده منطقه سرچشمه استان کرمان با استفاده از داده های چندطیفی و ابرطیفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن، گرایش اکتشاف، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
نجفیان، ط. ، رنجبر، ح. ، فتحیان­پور، ن. ، 1390، بررسی قدرت تفکیک آلتراسیونهای مرتبط با کانسارهای مس پورفیری با استفاده از تجمیع طیفی داده های ALI و ASTER ، اولین کنگره­ی جهانی مس، تهران، ص 109-120.
Center for the Study of  Earth from Space (CSES), 1992, SIPS User's Guide, Spectral Image Processing System, Version 1.2,
   Center for the Study of Earth from Space, Boulder, CO, p. 88.
Clark, R. N., Gallagher, A. J., and Swayze, G. A., 1990, Material absorption band depth mapping of imaging spectrometer data
   using the complete band shape least-squares algorithm simultaneously fit to multiple spectral features from multiple materials, in
   Proceedings of the Third Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) Workshop, JPL Publication 90-54, pp. 176 –  
   186.
Clark, R. N., Swayze, G. A., Gallagher, A., Gorelick, N., and Kruse, F. A., 1991, Mapping with imaging spectrometer data using  
   the complete band shape least-squares algorithm simultaneously fit to multiple spectral features from multiple materials, in
   Proceedings, 3rd Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) workshop, JPL Publication 91-28, pp. 2-3.
Clark, R. N., Swayze, G. A., Gallagher, A. J., King, T. V. V., and Calvin, W. M., 1993, The U. S. Geological Survey, Digital
   Spectral Library, Version 1: 0.2 to 3.0 microns. U.S. Geological Survey Open File Report 93-592, 1340 pages.
 Crowley, J. K., and Clark, R. N., 1992, AVIRIS study of Death Valley evaporite deposits using least-squares band-fitting methods,
   in Summaries of the Third Annual JPL Airborne Geoscience Workshop, JPL Publication 92-14, v 1, pp. 29-31.
Elvidge, C. D., 1990, Visible and infrared reflectance characteristics of dry plant materials, International Journal of Remote
   Sensing, v. 11(10), pp. 1775 - 1795.
Gersman, R., Ben-Dor, E., Beyth, M., Doavigad, Abraha, M. & Kibreab, A., 2008. Mapping of hydrothermally altered rocks by the
   EO-1 Hyperion sensor,Northern Danakil Depression, Eritrea, International Journal of   Remote Sensing, 29, 3911–3936.
Goetz, A. F. H., Vane, G., Solomon, J. E., and Rock, B. N., 1985, Imaging spectrometry for earth remote sensing, Science, v. 228,
   pp. 1147 - 1153.
Grove, C. I., Hook, S. J., and Paylor, E. D., 1992, Laboratory reflectance spectra for 160 minerals 0.4 - 2.5 micrometers, JPL
 
 
 
 
 
67
 
 
   Publication 92-2.
 
 
Gupta, R., 2003. Remote sensing geology, Springer, 655p.
Hubbard, B. E. , Crowley, J. K. , Zimbelman, D. R. , 2003 “Comparative Alteration Mineral Mapping Using Visible to Shortwave
   Infrared (0.4–2.4 µm) Hyperion, ALI, and ASTER Imagery”,  Geoacience and Remote Sensing, Vol. 41, NO. 6, 1401-1410.
Hubbard, B.E. & Crowley, J.K., 2005  Mineral mapping on the Chilean–Bolivian Altiplano using co-orbital ALI, ASTER and
   Hyperion imagery: Data dimensionality issues and solutions, Remote Sensing of Environmen, 99, 173–186.
Korb, A. R., Dybwad, P., Wadsworth, W., and Salisbury, J. W., 1996, Portable FTIR spectrometer for field measurements of
   radiance and emissivity, Applied Optics, v. 35, pp. 1679-1692.
 Kruse, F. A., A. B. Lefkoff, J. B. Boardman, K. B. Heidebrecht, A. T. Shapiro, P. J. Barloon, and A. F. H. Goetz, 1993, The
   Spectral Image Processing System (SIPS) - Interactive Visualization and Analysis of Imaging spectrometer Data, Remote Sensing
   of the Environment, v. 44, p. 145 - 163.
Mazer, A. S., Martin, M., Lee, M., and Solomon, J. E., 1988, Image Processing Software for Imaging Spectrometry Analysis,
   Remote Sensing of the Environment, v. 24, no. 1, p. 201-210.
Montgomery,  D. , 2003, Applied Statistics and Probability for Engineers,  3rd ed., Wiley.
Salisbury, J. W., D'Aria, D. M., and Jarosevich, E., 1991a, Midinfrared (2.5-13.5 micrometers) reflectance spectra of powdered
   stony meteorites. Icarus, v. 92, pp. 280-297.
Salisbury, J. W., Wald, A., and D'Aria, D. M., 1994, Thermal-infrared remote sensing and Kirchhoff's law 1. Laboratory
   measurements, Journal of Geophysical Research, v. 99, pp. 11,897-11,911.
Salisbury, J. W., Walter, L. S., Vergo, N., and D'Aria, D. M., 1991b, Infrared (2.1- 25 micrometers) Spectra of Minerals. Johns
   Hopkins University Press, 294 p.
Simon, K., Beckmann, T. & Beckmann, T., 2002, Hyperion  Level 1GST (L1GST) Product output  Files Data Format Control Book
   (DFCB), Earth Observing-1 (EO-1), USGS, EO1-DFCB-0003 ,Version 1.0.
Stephen, G. U., Pearlman, J. S., Mendenhall, J. A., Reuter, D., 2003. Overview of the Earth Observing One (EO-1) Mission, IEEE   
   41, 1148-1159.
Swayze, G. A., and Clark, R. N., 1995, Spectral identification of minerals using imaging spectrometry data: evaluating the effects
   of signal to noise and spectral resolution using the Tricorder Algorithm, in Summaries of the Fifth Annual JPL Airborne Earth
   Science Workshop, JPL Publication 95-1, pp. 157 - 158.
Yuan, J., Niu, Z., 2008. Evaluation of Atmospheric Correction Using FLAASH, International Workshop on Earth Observation and
   Remote Sensing Applications (IEEE), Beijin, 1–6.