بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

3 گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

      استان اصفهان از دیرباز بعنوان قطب آجر ایران موجود است. قرارگیری کارخانه تولید آجر در حوالی اصفهان و استفاده مناسب از زمین مناسب برای کشاورزی ، مشکلات زیست محیطی در محدوده ای به 20 کیلومتر در استان وجود دارد که وجود دارد. با توجه به خاصیت این موضوع ، در این تحقیق مواد آجرهای رسی ، شیلی و مارنی در محدودیت اعمال شده به 12500 کیلومتر مربع در استان اصفهان با کمک به شما در نصب و راه اندازی نقشه های زمین شناسی 1: 100000 و کنترل زمینی شناسایی شده اند. با انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه هایی از مناطق شناسایی شده مشخص شده است که با انتخاب مواد مخدر رس و شیل شما می توانید به آجر استاندارد با مقاومت فشاری و جذب مناسب آب پیدا کنید. از طرف طرفدار شناسنامه و اولویت بندی دارای پانسیل بالای مواد آجر در خارج از محدوده شهری اصفهان ، می تواند کارخانه آجرنزدیک شهر را در آینده به این قسمت تغییر دهد دادگاه.

کلیدواژه‌ها


کریم پور ، م.ح.، 1385، کانی ها و سنگهای صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 397 صفحه.
کباری، س.، 1387، مصالح شناسی، انتشارات دانش و فن، 262 صفحه.
ایرانمنش، ح.، 1367،گزارش مختصر رس دشت آزادگان و شیل های زاگرس برای تولید آجر، سازمان زمین شناسی کشور.
مهندسین مشاور اپال، 1377،گزارش مطالعه و تحقیق در مورد آجرهای شیلی و مارنی استان چهار محال و بختیاری.
مالمیران،ح.، 1379، اصول مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای، انتشارات دانشگاه تهران.
اسدی هارونی، ه.، طباطبایی، ح.، 1386، کاربرد داده های ماهواره ای لندست  +ETM برای شناسائی مواد اولیه آجر و بلوکهای سفالی رنگی و خاک نسوز در  زاگرس مرتفع، مجموعه مقالات اولین همایش آجر و بلوکهای سفالی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
Asadi, H., Hale, M., 1999, Integrated analysis of aeromagnetic, Landsat TM and mineral occurrence data for epithermal gold exploration in northwest Iran,Proceedings of the thirteenth International Conference on Applied Geologic Remote Sensing,
   Vancouver, British Columbia, Canada, 1-3 March, 8 pp.
Crosta, C. R., 2003,Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia - Argentina using ASTER imagery and
   principal component analysis, Geosciences Institute, University of Campinas.