زمین شیمی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در میدان نفتی منصوری، جنوب‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز پژوهش زمین شناسی و زمین شیمی نفت

2 کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران

4 اداره زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

هدف از این مطالعه پانسیل هیدروکربوری سازنده پابده میدان منصوری به عنوان سنگمنشاء احتمالی در چهارچوب چینینگاری سکانسی است. قالب چیننگاری سکانسی سازند پابده با استفاده از لاگ GR چاه های مورد مطالعه در نرمافزار Cyclolog 3.2 تهیه شده و انواع رسوبی موجود در این سازه مشخص شده است. جهت تعیین سیستمتراکتهای نهشتی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سازنده پابده از داده های ژئوشیمیآلی استفاده شد. مطالعه حاضر وجود دو سکانس رسوبی رده 2 را در سازند پابده نشان داد ؛ سیستم تراکت پسرونده سکانس اول در زمان پالئوسن پسین تا ائوسن میانی نبوده و سکانس دوم در زمان ائوسن بصورت سیستم تراکت پیشرو شکل گرفته شده است . وجود شیلهای قهوه ها و بکارگیری در مقایسه با نمودار فیتان / پریستان - اندیس هموفان C 35همچنین باعث افزایش سطح آب دریا و وجود پیشروی را در این زمان ایجاد می کند. در نهایت در بخش فوقانی این سازند سیستم تراکت پسرونده سکانس دوم با سن الیگوسن پیشین تشخیص داده شد. بررسی های انجام شده نشان داد که سازند پابده از نظر پانسیل هیدروکربوری یکنواخت نبوده و می تواند آن را به سه بخش تقسیم بندی کند. ارتباط خوب بین سطح نسبی آب و تغییر پتانسیل هیدروکربوری دیده شد. در بخش میانی (زمان ائوسن پسین) در زمان بالا آمدن سطح نسبی تراز آب دریا مقدار TOC تقریباً٪ 5 افزایش یافته است. در این بخش ، موادآلی عمدتاً کروژن نوع دوم بوده و تولید نفت را دارد. در حالیکه در بخشهای زیرین و فوق العاده با توجه به پایین تر بودن سطح نسبی تراز آب در مقایسه با بخش میانی ، مقدار TOC تقریباً٪ 2 - 5/0 وجود داشته و موادآلی عمدتاً کروژن نوع III است. همچنین این بخشها در سازند پابده پتانسیل تولید گاز را دارند. با استفاده از تاتابق چیناهنگاری سکانسی و زونبندی سازنده پابده در چاه 6 منصوری ، در سایر چاه های 31 ، 27 ، 21 ، 16 ، 14 ، 25 ، 15 ، 20 و 28 پیشبینی شد. نتایج آزمون صحت سنجی نیز این روش را تأیید نمود. درنهایت آشکار شد که زون دارای تولید پتانسیل بیشتر در بخش میانی سازند پابده در کل میدان منصوری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


امینی.ع.، 1388، مبانی چینه نگاری سکانسی، انتشارات دانشگاه تهران.
سراج.م.، 1384، تحلیل ساختاری مقدماتی میادین نفتی مناطق نفتخیز جنوب (محدوده فروافتادگی دزفول شمالی)، بایگانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گزارش شماره پ-5613.
References:
Behar.F., Beamont.V., Penteodo.H., 2001, Rock-Eval6 Technology performance and developments, Oil & Gas Science and  
   Technology-Rev. IFP, Vol: 56, p: 111-134
Catuneanu. O., 2006, Principles of sequence stratigraphy, Elsevier, 375 pp.
Catuneanu.O., Bhattacharya.J.P., Blum.M.D., Dalrymple.R.W., Eriksson.P.G., Fielding.C.R., Fisher.W.L., Galloway.W.E.,
   Gianolla.P., Gibling.M.R., Giles.K.A., Holbrook..M., Jordan.R., Kendall.C.G.St.C., Macurda.B., Martinsen.O.J., Miall.A.D.,
   Nummedal.D., Posamentier.H.W., Pratt.B.R., Shanley.K.W., Steel.R.J., Strasser.A., Tucker.M.E., 2010, Sequence  
   stratigraphy: common ground after three decades of development, Vol: 28, p: 21-34
Creaney.S., Passey.Q.R., 1993, Recurring Patterns of  total organic carbon and source rock quality within a sequence
   stratigraphic framework, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, Vol: 77, No: 3, p: 386-40
Embry.A., 2002, Transgressive-regressive (T-R) sequence stratigraphy, in Armentrout and N. Rosen, eds., Gulf coast SEPM
   Conference proceedings, Houston, p: 151-172
Embry.A., Johannessen.E., 1992, T-R sequence stratigraphy, facies analysis and reservoir distribution in the uppermost
   Triassic-lower Jurassic succession, western Sverdrup Basin, Arctic Canada, in T. Vorren et al., eds., Arctic geology and
   Petroleum potential: Norwegian Petroleum Society Special Publication 2, p: 121-146
Fleck.S., Michels.R., Ferry.S., Malartre.F., Elion.P., Landaise.P., 2002, Organic geochemistry in a sequence stratigraphic
   framework. The siliciclastic shelf environment of cretaceous series, SE France, p: 1533-1557
Goddard.D.A., Mancini.E.A., Talukar.S.C., Horn.M., 1997, Bossier – Hanesvill shale,  North Louisian salt basin:  Lousiana  
   State University,  Baton  Rouge,  Louisiana,  center for energy, pdf file, www. api. ning. com/files
Hunt.J., 1996, Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd Edition. W.H. Freeman and Company, New York, 743 pp.
Katz.B.J., Pratt.L., 1991, Source Rocks within a sequence stratigraphic framework, American Association of Petroleum
   Geologists studies in Geology, p: 35-47
Landais.P., Connan. J., Dereppe. J.M., George.E., Meunier.J.D., Monthioux.M., Pagel.M., Pironon.J., Poty.B., 1985, Alteration
   of organic matter; a clue for uranium or genesis uranium, III, p: 307-342
Meijun.L., Yunlog.J., Liguo.H., 2003, Geochemical – Sequence stratigraphy and its Application prospects in lake basins,
   Chines Journal of Geochemistry, Vol: 22
Pasley.M., Gregory.W., Hart.G.F., 1991, Organic matter variations in trans-gressive and regressive shales, Org. Geochem, p:
   483-509
Peters.K.E., Cassa.M.R., 1994, Applied source rock geochemistry, in: Magoon. L,B., Dow. W.G., (eds),The petroleum system
   from source to trap, AAPG memoir. Vol: 60, p:93-120
Stoneley.R., 1990, The Arabian continental margin in Iran during the late cretaceous, In: Roberston.A.H.F., searl.M.P.,
   Ries.A.C., Eds., The geology and tectonics of the Oman Region, Geol. Soc. London, spec, p: 787-795
Tissot.B.P., Durand.B., Espitalie.J., Combaz.A., 1974, Influence and nature of diagenesis of organic matter in formation of
   petroleum, AAPG Bulletin, Vol: 58, p: 499-506
Van Wagoner.J.C., Mitchum.R. M., Campion.K. M., Rahmanian.V. D., 1990, Siliciclastic sequence stratigraphy in well logs,
   cores, and outcrops: concepts for high-resolution correlation of time and facies, AAPG, Methods in exploration series, 7,
   Tulsa, 55pp.
Wynd.J.G., 1965, Biofacies of the Iranian Oil consortium Agreement Area, NIOC, Unpubl, Report, 1082 pp.