مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

      مدلسازی یکی از آزروشهای غیر مستقیم مطالعه منابع آب زیرزمینی است که بعلت کارایی بالا است و باعث می شود نسبت به روشهای دیگر در حال حاضر توجه داشته باشید که باعث جذب شما می شود. مطالعه حاضر استفاده از مادفلوی PMWIN 5.3 در دشت رامهرمز در استان خوزستان صورت گرفته است. منطقه مورد نیاز مطالعه 267 کیلومتر مربع است که در یک لایه با 7735 سلول تقسیم شده است. نتایج اندازه گیری سطح ایستابی و غلظت نیترات ، داده های لیتولوژیکی ، پارامترهای هیدروژئولوژیکی و بارگیری در مدل مورد استفاده قرار می گیرد و با مدل های MODFLOW و MT3DMS واسنجی و صحیح از دسترس خارج می شود. برای حصول به مقادیر بهینه هدایت هیدرولیکی ، جریان مرزی ، آبدهی ویژه و نفوذ باعث تحرک و آب برگشتی ازچاهها ، مدل جریان از مهر 1388 تا شهریور 1389 به مدت یک سال واسنجی و از مهر 1389 تا آخر اسفند 1389 به مدت شش ماه به طور صحیح است. پس از واسنجی و صحت سنجی مدل جریان ، مدل انتقال آلودگی نیترات به مدت شش ماه از خرداد 1389 تا آبان 1389 واسنجی و طی یک دوره دو ماهه در مهر و آبان 1389 صحت سنجی شد. نتایج حاصل از بیلان مدل کمی تحت تأثیر سناریوهای مختلف نشان داد که آبخوان توانایی تحمل شدید نیرو را دارد و با مدیریت صحیح می تواند از طریق آب آبیاری که به منظور استفاده در زمینه تولید منطقه استفاده می شود. از نظر کیفی نیز آبخوان در مرحله انتقال از خط 50 خطر آلودگی است که با توجه به سناریوهای مختلف و با برنامه مناسب برای مدت طولانی آبخوان را پاکیزه کرد.
.

کلیدواژه‌ها


پیر هادی.ع.، 1377، مطالعه منابع آب دشت رامهرمز و بررسی گزینه های مختلف مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
چیت سازان.م. و ساعت ساز.م.، 1384، کاربرد مدل ریاضی MODFLOW در بررسی گزینه­های مختلف مدیریت منابع آب دشت­رامهرمز، مجله علوم دانشگاه شهیدچمران اهواز، شماره14، ص:1 -15.
چیت سازان.م. و صدقی.م،م.،1383، تعیین شرایط مرزی مناسب برای مدل جریان آبهای زیرزمینی دشت ارسنجان، بیست و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران.
لاله­زاری.ر.، 1387، بررسی تأثیر آبخوان شهرکرد بر انتشار نیترات با استفاده از مدل MT3D، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، ص1-100.
موسوی.س.ف.،1390 شبیه سازی کمی و کیفی منابع آب دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی تفاضل محدود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
موسوی.ع.، 1389، شبیه سازی کمی آبخوان دشت شبستر با استفاده از مدل ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
ناصری.ح.ر. و ندافیان.ح.، 1387، مدل سازی انتقال آلاینده نیترات آب های زیرزمینی در محدوده چاه های آب شرب همدان، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال دوم، شماره6، ص 87-98.
وزارت نیرو.، 1388، راهنمای تهیه مدل ریاضی آب های زیرزمینی، دفتر مهندسی و معیار های فنی آب و آبفا، معاونت امور آب و آبفا، نشریه شماره 337-الف. ص 110-1.
Almasri. M.N. and Kaluarachchi. J.J, 2007, Modeling nitrate contamination of groundwater in agricultural watersheds,  
   Journal of Hydrology, 343, 211-229.
Don. N.C., Araki. H., Yamanishi. H. and Koga, K, 2005, Simulation of groundwater flow and environmental effects resulting
   from pumping, Environmental Geology, 47:361-374.
Jerome. M. and Chantal. G.O, 2002, Modeling flow and nitrate transport in groundwater for the prediction of water travel
   time and of consequences of land use evolution on water quality, Hydrological Processes, 16(2):479-492.
 
 
   model, U. S. Geological Survey, Open-file report 83-875. Chapter A1.
Zheng. C. and Wang. P.P, 1999, A modular three-dimensional multispecies transport model for simulation of advection,
   dispersion and chemical reaction of contaminant in groundwater systems, Documentation and User’s Guide, Department of  
   Geology and Mathematics, University of Alabama, pp: 202.