برآورد کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط داده‌های زمینی، طیف‌سنج فیلداسپک3 و داده‌های فراطیفی سنجنده هایپریون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و Gis دانشگاه شهید چمران اهواز

3 سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

در این تحقیق، از سنجش از دور فراطیفی به - عنوان روش برآورد پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز استفاده شده است . روشهای معمول برای کنترل و ارزیابی کیفیت آب رودخانه - ها و دریاچهها گران قیمت و پرزحمت بوده و نمی - توانند یک دید کلی مکانی و زمانی از کیفیت آب ارائه نمایند . در این بررسی از تصاویر هیپریون ماهواره EO-1 ، مربوط به تاریخهای 24 خرداد ، 11 شهریور ، 13 آذر و 16 اسفند سال 1389 ، بعد از پردازش و تصحیح اتمسفری (جوی) ، بهعنوان داده شده سنجش از دور استفاده شد. رودخانه پارامترهای کدورت و عمقسچی دیسک (SDD) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری آب از 13 ایستگاه در فاصله مناسب از ساحل رودخانه کارون همراه با اندازه گیری در محل عمقسچیدیسک ، تا زمانی که قابل قبول باشد از تاریخ تصویربرداری انجام شده است. همزمان با اندازه گیری میزان کدورت در شرایط آزمایشگاه ، سه نوع شاخص فراآیفی شامل بازتاب تک باند ، مشتق اول انعکاس (بازتاب) و نسبت باندی از منحصر به فرد ترقی حاصل از بانوان سنجنده های اسپریون استخدام شده است. باندهای طیفی مناسب برای الگوریتمهای فوق العاده بر اساس تجربیات و تجربیات دیگر در شرایط آزمایشگاه و داده های اندازه گیری شده در محل با استفاده از اطلاعات انتخاب شده انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که دو روش مشتق اول بازتاب و نسبت بازتاب است ، هم چنین بالاتری با کدورت و عمق سچی دیسک اندازه گیری شده است. سپس نقشه مکانیکی را با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه برای این دو پارامتر بر اساس داده ها استفاده کنیدهای فراطیفی و داده - های نمونه - برداری کیفیت آب تهیه شد. نتایج داده های زمینی و سنجش از دور ارتباط گسترده (84 / 0R 2 = ، 03/0 RMSE = و 86 / 0R 2 = ، 03/1) (RMSE = برای تنظیم SDD و کد آب آبخانه نشان داد داد. لذا استفاده کنید این روش و تصورات فراطیفی می تواند به عنوان ابزاری مفید برای کیفیت برتر آب رودخانه ، مد نظر قرار داده شود.
 

کلیدواژه‌ها


رنگزن، کاظم. فتاحی مقدم، مهدی. صابری، عظیم. حسینی زارع، نادر. و  موبد، پریوش. 1389. بررسی کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط تصاویر بهنگام هایپریون. بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین. صفحه 67
حسینی زارع، نادر. (1381). بررسی تاثیر گسترش اراضی فاریاب و طرح توسعه در خوزستان بر کیفیت آب رودخانه­های کارون و دز. پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اهواز. صفحات 32-29
علوی پناه، کاظم، 1388، اصول سنجش ازدور نوین و تفسیر تصاویر ماهوارهای و عکس­های هوایی، انتشارات دانشگاه تهران.صفحات 323-322
 
 
Baugh, W.M., Groeneveld, D.P., 2008. Empirical proof of the empirical line. International Journal of   
     Remote Sensing Vol.29, No.3, 665–672
Beck, R. (2003). EO-1 User Guide. USGS Earth Resources Observation Systems Data Center (EDC)  
     47914 252Street Sioux Falls, S.D., 57198-0001 (605) 594-6511 http://edcwww.cr.usgs.gov
Bennet, A.; Bogorad, L.1973. Complimentary chromic adaption in a filamentous blue-green alga.  J.
     Cell Biol., 58, 410-435.
Dingtian, Y., Delu, P., Xiaoyu, Z., Xiaofeng, Z., Xianquiang, H., and Shujing, L. 2006. Retrieval of
     chlorophyll a and suspended solid concentrations by hyperspectral remote sensing in Taihu Lake, China. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. Vol.24 No.4, p. 428-434
Donghai, L., Yanling, Q., Hongyan, H., Jun, H., Shihui. W., Hongen, Z., and Zhiliang, Z., 2009. Hyper-
     spectrum models for monitoring water quality in Dianshan Lake, China. Chinese journal of  
     Oceanology and Limnology. Vol.27 No. 1, P. 142-146
Ekercin, S., 2007. Water Quality Retrievals from High Resolution Ikonos Multi spectral Imagery: A  
     Case Study in Istanbul, Turkey. Water Air Soil Pollut.183:239–251, DOI10.1007/s11270-007-9373-5
     Gitelson, A. A. The peak near 700 nm on reflectance spectra of algae and water: Relationships of its  
     magnitude and position with chlorophyll concentration. Int. J. Rem. Sens. 1992, 13, 3367-3373
Harvey, G.W., 1989. Technical review of sediment criteria, for consideration for inclusion inIdaho  Water Quality Standards. Idaho Dept. of Health and Welfare, Water Quality Bureau, Boise, ID
Huang, Y. Jiang, D. Zhuang, D., and Fu, J. 2010. Evaluation of Hyperspectral Indices for Chlorophyll-a  
     Concentration Estimation in Tangxun Lake (Wuhan, China). Int. J. Environ. Res. Public Health, 7,  
     2437-2451.
Jensen, J. R. (2000). Remote sensing of the environment. An earth resource perspective. Upper Saddle
     River. Prentice Hal
Kloiber, S.M., Brezonik, P.L., and Bauer, M.E., 2002a. Application of Landsat imagery to regional-scale  
     assessments of lake clarity. Water Research. 36, 4330–4340
Kloiber, S.M., Brezonik, P.L., Olmanson, L.G., and Bauer, M.E., 2002b. A procedure for regional lake  
   water clarity assessment using Landsat multispectral data. Remote Sensing of Environment, 82, 38–47.
Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., and Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and image interpretation. New  
    York. Wiley.
Ma, R.H., Dai, J.F. 2005. Chlorophyll-a Concentration Estimation with Field Spectra of Water-body  
     near Meiliang Bayou in Taihu Lake. J. Rem .Sens. 2005, 9, 78-86.
Nas, B., Ekercin, S., Karabork, H., Berktay, A., and Mulla, D.J., 2009. An Air Soil Application of  
     Landsat-5TM image data for water quality mapping in lake Beysehir, Turkey. Water Pollut, DOI  
     10.1007/s11270-010-0331-2
Nas, B., Ekercin, S., Karabork, H., Berktay, A., and Mulla, D.J., 2010. An Application of Landsat-5TM
     Image Data for Water Quality Mapping in Lake Beysehir, Turkey. Water Air Soil Pollut.  
     DOI10.1007/s11270-010-0331-2
Olmanson, L.G., Bauer, M.E., and Brezonik, P.L., 2008. A 20 – year Landsat water clarity census of
     Minnesota’s 10,000 Lakes. Remote Sensing of Environment. 122(11), 4086–4097.
Reddy, M. A. (1997). A detailed statistical study on selection of optimum IRS LISS pixel configuration  
     for development of Water quality models. International Journal of Remote Sensing, 18, 2559–2570.
Senay, G.B., Shafique, N.A., Autrey, B.C., Fulk, F., and Cormier, S.M., 2001. The Selection of Narrow  
     Wavebands for Optimizing Water Quality Monitoring on the Great Miami River, Ohio using  
     Hyperspectral Remote Sensor Data. J. Spatial Hydrology, 1, 1-22
Wang, J., and Tian, Q., 2009. Chlorophyll-a Concentration Estimated by Hyperspectral Remote Sensing  
     in Liaodong Bay. MIPPR. Remote Sensing and GIS Data Processing and Other Applications. pp.
     749807-749807-8
Zhang, Y., Pulliainen, J.T., Koponen, S.S., and Hallikainen, M.T. 2003.Water quality retrievals from     
     combined Landsat TM Data and ERS-2 SAR Data in the Gulf of Finland. IEEE Transactions on  .  
     Geoscience and Remote Sensing. 41, 622-629