تحلیل ساختاری پهنه برشی سیه‌کمر و ارتباط فابریک‌های شکنا با کانه‌زایی طلا(هیرد، جنوب بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

2 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم بخش زمین شناسی

چکیده

ناحیه معدنی هیرد در شرق خرد قاره ایران مرکزی و حاشیه شرق - شمال شرق پهنه لوت و در غرب پهنه زمین'درز سیستان قرار داده است. سامانه گسیلی نهبندان که کنترل کننده اصلی دگرشکلی در پهنه سیستان است ، در بخش شمالی با تغییر جهت به طرف غرب به صورت تداخلی وارد پهنه لوت شده است. در این نواحی ، سازه هایی با راستای ENE-WSW مانند پهنه بورشی - گسلی سیه کمر ، دارای ملفه شیبلغز معکوس غالب هستند. سنگهای گسیلی در پهنه های بورشی وابسته به گلسراها هستند ، شامل کاتاکلاسیتهای محافظت شده و بدون محافظ ، بِرش و گوژ می شود. فابریک در بِرش و کاتاکلاسیت های بدون برگواره به صورت تصادفی است. ساخت SC در مقاطع XZ از نمونه دستی دستی صیقلیافته و مقاتع نازک حاصل از کاتاکلاسیت های محافظ برق ، نشان داده شده توسط برهنه پشتیبان در بردارنده آن ها موجود است. بررسی فابریک در مغزه های پهنه بورشی سیه کمر در مقیاس های میکروسکوپی و مزوسکوپی ، نشان می دهد که در بخش داخلی پهنه ، بیش از حد در معرض خطر است و با فاصله گرفتن به سمت حاشیه های پهنه ، مقاومت درگرفتگی کاهش یافته است. عیار طلا همچنین ارتباط مستقیمی با مقاومت درگرشکلی شکنا نشان داد که.
 

کلیدواژه‌ها


خطیب، م.م.، 1377، هندسه پایانه گسل‌های امتدادلغز با نگاهی ویژه به گسل‌های خاور ایران، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی، 224 ص.
عسکری، ع. و صفری، م.، 1382، گزارش نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:20000 ناحیه امید بخش معدنی طلای هیرد (شمال غرب نهبندان)، طرح اکتشافات مواد معدنی در جنوب خراسان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 250 ص.
علیمحمدی، م.، 1386، کانی‌شناسی، ژئوشیمی، دورسنجی و ژنز کانسار طلای هیرد (جنوب بیرجند)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، گرایش اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی،220 ص.
قربانی، م.ع.، 1387، تحلیل ساختاری ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند) و پتروفابریک پهنه‌های بُرشی طلادار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، گرایش تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی، 106 ص.
Chester, F.M., Friedman, M. and Logan, J.M., 1985, Foliated cataclasites. Tectonophysics, Vol: 111, p: 139–146.
Coelho, C.E.S. and Sillva, F.H.F., 1998, The structural control of the gold deposits of the Fazenda Maria Preta gold district at Rio Itapicuru greenstone belt, northeastern Brazil, Revista Brasileria de Geociencias, Vol: 28, p: 367-376.
Kerrich, R., Allison, I., Barnett, R.L., Moss, S. and Starkey, J., 1980, Microstructural and chemical transformation accompanying deformation of granite in shear zones at Mieville, Switzerland, with implication for stress cracking and super plastic flow, Contrib. Mineral. Petrol., Vol: 73, p: 221-242.
Lin, A., 2001, S-C fabrics developed in cataclastic rocks from the Nojima fault zone, Japan and their implications for tectonic history, Journal of Structural Geology, Vol: 23, p: 1167–1178.
Passchier, C.W. and Trouw, R.A.J., 2005, Microtectonics, 2nd Ed, Springer Verlag, Berlin, Heidelburg, 350 pp.
Sibson, R.H., 1977, Fault rocks and fault mechanisms, Journal of Geological Society of London, Vol: 133, p: 191-213.
Tirrul, R., Bell, I.R., Griffis, R.J. and Camp, V.E., 1983, The Sistan suture zone of eastern Iran, Geological Society America Bulletin, Vol: 94, p: 134-150.