بررسی ساز و کار تشکیل فروچاله های دشت جابر در جنوب شرق استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

فروچاله ها در مناطق مختلف دنیا با دیدگاههای مختلف بویژه زمین شناسی مهندسی مورد توجه قرار گرفته اند. این مطالعه را برای بررسی سازنده و کارخانه تشکیل فرمول های مختلفی که در دشت جابر بدره واقع در استان ایلام قرار دارد ، با ملاحظات مهندسی پرداخت می شود. فروچاله ها در سازند گچساران و یا آبرفتهایی که بر روی سازنده گچساران قرار گرفته اند تشکیل گردیده اند. با بازدیدهای مختلف بررسی وضعیت و اباد فروچاله های منطقه ای که مورد نیاز تجربی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان داد که فروچاله ها اکثراً از نوع ریزشی هستند. چاه زمزم که بزرگترین فروچاله آبدار منطقه می شود ، از نظر ژومورفولوژیکی یک پیزومتر طبیعی آب زیرزمینی نامگذاری شده است زیرا با نوسانات آب زیرزمینی سطح آب در داخل آن بالا و پایین می رود. کارست دشت جابر از دیدگاه مهندسی در رده 3 (کارست بالغ) قرار می گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


شرکت مهندسی مهاب قدس (1381) طرح سد و نیروگاه سیمره (مطالعات مرحله دوم)، گزارش زمین شناسی مهندسی، 194 ص.
قبادی، م ح (1386) زمین شناسی مهندسی کارست، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان.
کریمی، ح (1386) بررسی مکانیسم تشکیل چاه زمزم بدره بمنظور بهبود پروژه های عمرانی، طرح پژوهشی دانشگاه ایلام، 132 ص.
 
Appelo, C. A. J. and Postma, D., 1996. Geochemistry, Groundwater and Pollution, Balkema, Rotterdam, 536 p.
Beck, B.F., (editor) 1984. Sinkholes: Their Geology, Engineering and Environmental Impact, Rotterdam: Balkema.
Birk, S; Liedl, R. and Sauter, M., 2002. Characterisation of gypsum karst aquifers by heat and solute transport simulations, Acta Geologica Polonica, Vol. 52, No. 1, pp. 23-29.
Bogli, A. 1980. Karst hydrology and physical speleology, Berlin, Springer.
Cooper, A.H., 1986. Subsidence and foundering of strata caused by the dissolution of Permian gypsum in the Ripon and Bendale areas, north Yorkshire. Geological special publication, no. 22, p.127-139.
Cooper A. H and Saunders J.M., 2002. Road and bridge construction across gypsum karst in England. Engineering Geology 65, p. 217–223.
Cucchi, F and Zini, L., 2003.Gypsum karst of Zagros Mountains (I.R. Iran), Acta Carsologica, v. 31, no. 1, p. 69-82.
Drever, J.I., 1996.The Geochemistry of Natural Waters, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 436 p.Ford, D.C., P.W. Williams (1989) Karst geomorphology and hydrology. London: Chapman and Hall.
Forth, R.A; Butcher, D. & Senior R., 1999. Hazard mapping of karst along the coast of the Algarve, Portugal, Engineering Geology 52 , p. 67–74.
Guerrero J., Gutierrez F. & Lucha P., 2004. Paleosubsidence and active subsidence due to evaporite dissolution in the Zaragoza area (HuervaRiver valley, NE Spain): processes, spatial distribution and protection measures for transport routes. Engineering Geology, v. 72, p. 309–329.
Gunay G., 2002. Gypsum karst, Sivas, Turkey. Environmental Geology, v. 42, p. 387-398.
Johnson, K.S., 1996. Gypsum karst in the United States of America. International Journal of Speleology 25 (3–4), 184– 194.
Klimchouk, A.B., Ford D.C., Palmer A.N and Dreybrodt W., 2000. Speleogenesis, evolution of karst aquifers. USA: National Speleology Society, Inc.
Lamont-Black J., Younger P.L, Forth R.A., Cooper A.H. and Bonniface J.P., 2002. A decision-logic framework for investigating subsidence problems potentially attributable to gypsum karstification. Engineering Geology, v. 65, p. 205–215.
Langmuir, D., 1997.Aqueous Environmental Geochemistry, Prentice Hall, NJ, 600 p.
Martinez, J.D., Johnson, K.S. and Neal, J.T., 1998.Sinkholes in evaporate rocks. American Scientist 86, 39– 52.
Murphy P.J., 2000. The karstification of the Permian strata east of Leeds. Proceedings of the Yorkshire geological society, v. 53, p. 25-30.
Paukstys B., Cooper A.H. and Arustiene J., 1999. Planning for gypsum geohazards in Lithuania and England. Engineering geology, v. 52, p. 93–103.
Plummer, L.N., Jones, B.F. & Truesdell, A.H., 1976. ‘WATEQF-AFortran IV Version ofWATEQ, A Computer Program for Calculating Chemical Equilibria of Natural Water’, U.S. Geological Survey, Water Resources Investigation Report, 76–13, 61 p.
Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran, A review, Amer. Assoc. Petrol. Geologists Bull., v.52, No.7, p. 1229-1258.
Waltham, A.C., 1989. Ground Subsidence, Glasgow: Blackie and New York: Chapman and HallWaltham T., 2002- Gypsum karst near Sivas, Turkey. Cave and karst science, VOL. 29, NO. 1, P 39–44.
Waltham T. and Copoper A., 1998. Features of gypsum caves and Karst at Pinega (Russia) and rRipon (England). Cave and karst science, VOL. 25 NO 3, P. 131- 140.
Waltham, A.C. and Fookes P.G., 2005. Engineering classification of karst ground conditions, Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers, v. 3 (1), p. 1-19.
 
 
 
White, W.B., 1988. Geomorphology and hydrology of karst terrains. New York: Oxford university press.
Yaoru L. & Cooper A.H., 1997.Gypsum karst geohazards in China. The engineering geology and hydrogeology of karst terranes, Rotterdam, p. 117-126.
Yi‎lmaz I., 2001.Gypsum/anhydrite: some engineering problems. Bulltien of Engineering Geology Environment, v. 59, p. 227–230.