زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت کانسار بزیجان (چکاپ)، استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان گروه زمین شناسی بهبهان ایران

چکیده

فلوریت کانی سازی به صورت رگه ای در اسلیت ها و فیلیت های سازند شمشک به سن ژوراسیک زیرین و به میزان کمتری در سنگ های آهکی تریاس در غرب کشور واقع در استان مرکزی رخ داده است. کانسنگ عمدتاً از فلوریت ، کوارتز ، کلسیت و اکسیدهای آهن تشکیل شده است. کانی های فرعی شامل گالن ، پیریت ، اکسیدهای منگنز و مالاکیت است. دگرسانی سنگ دیواره ها محلی بوده و شامل رسی شدن و سیلیسی شدن می شود. ماهیت کانی سازی و روابط کانسنگ _ سنگ میزبان نشان می دهد که کانی سازی فلوریت اپی ژنتیک است.تجزیه ی شیمیایی نمونه های فلوریت بیانگر بسیار کم (حداقل ppm 28/8) عناصر نادر خاکی (∑REE) در کانی فلوریت است. نمودارهای مربوط به Tb / Ca در مقابل Tb / La ، و همین طور نسبت Y / Ho و ناهنجاری مثبت و قوی Y در الگوهای REE که با شیل هنجار شده اند ، همگی یک منش هیدروترمالی برای فلوریت های کانسار بزیجان به تأیید می رسانند. الگوهای REE هندی ذخیره شده است که روند مشابهی برای فلوریت و سنگهای میزبان برای نمایش می گذارد که اگر بتوانید عنوان کنید اگر یک ارتباط زایشی بین فلوریت و سنگهای میزبان باشد و این احتمالاً از سنگهای میزبان منشأ گرفته شده است ، تفسیر شود. نسبت های Ce / Yb و الگوهای موجود با کندریت نشان می دهد که فلوریت ها از عناصر نادر خاکی سبک (LREE) موجود هستند. این امر بیانگر آن است که همه ی نمونه های فلوریت در مرحله ی ابتدایی ساختن متبلور شده اند. نسبت های Ce / Ce * ناخناری های من منفی را نشان می دهد که حاکی از بالا بودن فوگاسیته یا اکسیژن (ƒO2) در سیال هیدروترمالی است. عنصر Eu هر دو ناهنجاری مثبت و منفی را نشان می دهد که شما می توانید از تشکیل فلوریت در دماهای زیر و بالای ° C 200 استفاده کنید. در نمودارهای Sr-Eu / Eu * ، Ce / Ce * -Eu / Eu * ، (La / Yb) n-Eu / Eu * و (Tb / Yb) n- (La / Yb) n سایر موارد با محدودیت های نشان داده شده بوسیله ی کانسارهای طلا و نقره حاوی فلوریت از دیگر مناطق جهان همپوشانی نشان نمی دهد. این امر بیانگر پتانسیل بسیار پایین برای اکتشاف کانی سازی فلزات قیمتی در کانسار مورد مطالعه است.
 

کلیدواژه‌ها


احیاء، ف، 1388، مطالعات ژئوشیمیایی و سیالات درگیر در کانسار فلوریت بزیجان، استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، طرح پژوهشی.
شیخ الاسلامی، م ر (تلفیق کننده)، 1384، نقشه ی زمین شناسی 1:100000 محلات، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 Bau M (1991) Rare–earth element mobility during hydrothermal and metamorphic fluid–rock interaction and the significance of the oxidation state of europium. Chem Geol 93: 219–230.
Bau M, Dulski P (1995) Comparative study of yttrium and rare–earth element behaviours in fluorine–rich hydrothermal fluids. Contrib Mineral Petrol 119: 213–223.
Boynton WV (1984) Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson P (ed) REE geochemistry, Elsevier, Amsterdam, pp 63–114.
 Constantopoulos J (1988) Fluid inclusions and rare earth element geochemistry of fluorite from south–central Idaho. Econ Geol 83: 626–636.
Ekambaram V, Brookins DG, Rosenburg PE, Emanuel KM (1986) REE geochemistry of fluorite–carbonate deposits in Western Montana, USA. Chem Geol 54: 319–331.
Eppinger RG (1988) Trace and REE variation in fluorites collected from skarn and epithermal mineral deposits in the Sierra Cuchillo area, south–central New Mexico. U. S. Geol. Surv. Open–File Rep. of 88–0566, 108 p.
 Eppinger RG, Closs LG (1990) Variation of trace elements and rare earth elements in fluorite: A possible tool for exploration. Econ Geol 85: 1896–1907.
Ghasemi A, Talbot CJ (2006) A new tectonic scenario for the Sanandaj–Sirjan zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences 26: 683–693.
Hill GT, Andrew RC, Philip RK (2000) Geochemistry of southwestern New Mexico fluorite occurrences: implications for precious metals exploration in fluorite–bearing systems. Jour of Geochem Expl 68: 1–20.
Möller P (1998) Europium anomalies in hydrothermal minerals: kinetic versus thermodynamic interpretation. Proceedings of the Ninth Quadrennial IAGOD Symposium. Schweizerbart, Stuttgart, pp. 239–246.
 Möller P, Holzbecher E (1998) Eu anomalies in hydrothermal fluids and minerals: A combined thermochemical and dynamic phenomenon. Freib. Forsch. hefte 475, 73–84.
Möller P, Morteani G (1983) On the chemical fractionation of REE during the formation of Ca–minerals and its application to problems of the genesis of ore deposits. In: Augustithis S (ed) The significance of trace elements in solving petro–genetic problems. Athens, pp 747–791.
 Möller P, Parekh PP, Schneider, HJ (1976) The application of Tb/Ca–Tb/La abundance ratios to problems of fluorspar genesis. Miner Deposita 11: 111–116.
 Palmer DAS, Williams–Jones AE (1996) Genesis of the carbonate-hosted fluorite deposit at Amba Dongar, India: evidence from fluid inclusions, stable isotopes and whole rock–mineral geochemistry. Econ Geol 91: 934–950.
Ronchi LH, Tauray JC, Michard A, Dardenne MA (1993) The Ribeira fluorite district, Southern Brazil: geological and geochemical (REE, Sm–Nd isotopes) characteristics. Miner Deposita 28, 240–252.
 Sasmaz A, Önal A, Sagiroglu A, Önal M, Akgul B (2005a) Origin and nature of the mineralizing fluids of thrust zone fluorites in Celikhan (Adiyaman, Eastern Turkey): A geochemical approach. Geochem Journal 39: 131–139.
 Sasmaz A, Yavuz F, Sagiroglu A, Akgul B (2005b) Geochemical patterns of the Akdagmadeni (Yozgat, Central Turkey) fluorite deposits and implications. Journal of Asian Earth Sciences 24, 469–479.
Sasmaz A, Yavuz F (2007) REE geochemistry and fluid-inclusion studies of fluorite deposits from the Yaylagozu area (Yildizeli–Sivas) in Central Turkey. N. Jb. Miner. Abh. 183: 215–226.
Schneider HJ, Möller P, Parekh PP (1975) Rare earth element distribution in fluorites and carbonate sediments of the East–Alpine Mid–Triassic sequences in the Nördliche Kalkalpen. Miner Deposita 10: 330–344.
Schwinn G, Markl G (2005) REE systematics in hydrothermal fluorite. Chem Geol 216: 225–248.
 
 
Sengör AMC (1990) A new model for the Late Paleozoic–Mesozoic tectonic evolution of Iran and implications for Oman. In: Robertson AHF, Searle MP, Ries AC (Eds) The Geology and Tectonics of the Oman region. Geological Society, London, Special Publication 49, pp 797–831. Sengör AMC (1990) A new model for the Late Paleozoic–Mesozoic tectonic evolution of Iran and implications for Oman. In: Robertson AHF, Searle MP, Ries AC (Eds) The Geology and Tectonics of the Oman region. Geological Society, London, Special Publication 49, pp 797–831.
Taylor SR, McLennan SM (1985) The continental crust: It’s composition and evolution. Oxford, Blackwell Scientific, 32p.
Williams–Jones AE, Samson IM, Olivo GR (2000) The genesis of hydrothermal fluorite–REE deposits in the Gallinas Mountains, New Mexico. Econ Geol 95: 327–342.
 
Taylor SR, McLennan SM (1985) The continental crust: It’s composition and evolution. Oxford, Blackwell Scientific, 32p.
Williams–Jones AE, Samson IM, Olivo GR (2000) The genesis of hydrothermal fluorite–REE deposits in the Gallinas Mountains, New Mexico. Econ Geol 95: 327–342.