الگوی زمین شناسی، دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجدداغی (شرق جلفا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشکده ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه ارومیه

3 شرکت مهندسین مشاور صمان کاو

4 گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده

     در ناحیه مسجدداغی (شرق جلفا) ، کانی سازی های مس پورفیری- طلای اپی ترمالی در پیوند با یک مجموعه آذربایجان آتشفشانی- نفوذ حدواسط روی داده است. کانسار پورفیری احتمال دارد از نوع دیوریتی است که با دگرسان پتاسیک همراه است. این دگرسانی از کانی های فلدسپار پتاسیم ثانویه ، کوارتز ، بیوتیت ثانویه و مگنتیت همراه با کانی های سولفیدی پیریت ، کالکوپیریت و بورنیت تشکیل شده است. با توجه به حضور مگنتیت در زون پتاسیک ، روش مغناطیس سنجی برای بررسی (اکتشافی) کانسار مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی در منطقه ای به وسعت 5 کیلومتر مربع و شبکه 100 × 20 انجام گرفت و تعداد 1885 را برداشت زمین مغناطیسی به دست آمد. به منظور تفکیک اثرات ناحیه ای از بی هنجاری پسماندی ، تکنیک های مختلفی از فیلترهای مختلف چون برگردان به قطب ، مشتق دوم و گسترش رو به بالا با استفاده از نرم افزارهای Magpick و Oasis montaj به کار گرفته شده و سپس مدل بی هنجاری مغناطیسی با استفاده از نرم افزار هندسه بدست آمد. نتایج گویای آن است که بی هنجاری مغناطیسی با مدل زمین شناسی کانسار و مشاهدات مستقیم حفاری های اکتشافی به ویژه موقعیت زون پتاسیک هم خوانی دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش ، کارایی روش مغناطیس سنجی را در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری نوع دیوریتی مجاز است کند.
 

کلیدواژه‌ها


قربانی، م.، 1386، زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و منابع طبیعی ایران، جلد دوم، انتشارات آرین زمین، تهران.
فرد، م.، علی اکبری، ح.، محمدی، ب. و سمایی، س.، 1385، گزارش نقشه زمین شناسی 1000/1 و حفاری های انجام گرفته در منطقه مسجدداغی (سیه رود جلفا) ، پروژه اکتشاف مس و طلا در زون ارسباران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
اکبرپور، ا.، 1384، زمین شناسی اقتصادی ناحیه کیامکی با نگرشی ویژه بر کانی سازی طلا و مس (مسجدداغی جلفا)، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 شرکت مهندسین مشاور صمان کاو،1385، گزارش مطالعات ژئوفیزیک کانسار مس مسجدداغی (جلفا) ، پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران.
عبدلی اسلاملو، ح.، بررسی ژئوشیمی، دگرسانی و منشاء کانی سازی طلا در منطقه سیه رود استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز،1388.
امامعلی پور، ع.، عبدلی اسلاملو، ح.، و حاج علیلو، بهزاد: بررسی ژئوشیمی دگرسانی های گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجدداغی،شرق جلفا، شمال باختر ایران، مجله زمین شناسی اقتصادی، سال 1389، شماره2، جلد3، صفحه 199-213.
Gustafson, L.B., and Hunt, J.P., 1975, The porphyry copper deposit at El Salvador, Chil: Economic Geology, v. 70, p. 857-912.
Corbett, G., 2009 : Anatomy of porphyry-related Au-Cu-Ag-Mo mineralized systems: Some exploration implications, in: Australian institute of geoscientists north Queensland exploration conference June 2009.
Sillitoe, R. H., 1993, Gold rich porphyry copper deposits: Geological model and exploration implications, in Kirkham, R. V., Sinclair, W. D., Thorpe, R. I. and Duke, J. M., (eds.): Mineral Deposit Modelling, Geological Association of Canada, p. 465-478.
Evans, A. M., 1993, An introduction  to  ore geology and  industrial  minerals ,   Blackwell scien pub. , 390 pp.
 Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E., 1990: Applied geophysics, Cambridge university press, 770 p.
 Milson, J., 1987, Applied Geophysics, Mir pub.