تحلیل مکانی – زمانی اثر متقابل فعالیت گسل های لرزه زا بر یکدیگر در بخش میانی ناحیه زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان

2 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

چکیده

ناحیه مورد مطالعه در این تحقیق ، بخش میانی پهنه زمین ساخت زاگرس باشد که یکی از پویاترین پهنای لرزه زمین ساخت ایران است. گسل های سیستم گلیلی کازرون (گسل های کازرون ، برازجان و دنا) ، واقعیت در این ناحیه ، دارای مکانیزم حرکتی امتدادلغز از نوع راستالغز راستگرد بوده و به صورت راست پله نسبت به هم قرار می گیرد. برای بیان تأثیر متقابل فعالیت لرزه این گروه از گسل ها با استفاده از داده های لرزه ای دقیق به تجزیه و تحلیل زمانی - مکانیک لرزه خیزی ناحیه پرداخت شد. تجزیه و تحلیل زمانی - مکانیک لرزه خیزی و بررسی روند مهاجرت لرزه ای در محدوده مطالعاتی ، نشانگر وجود متقابل در فعالیت لرزه بین گسل های کازرون و برازجان از سیستم گزلی کازرون و همچنین بین سیستم های گزلی کازرون و کره بس است. در این تحقیق کوشش شده است بر اساس هندسه و مکانیزم گسل های مورد مطالعه ، اثر متقابل لرزه است که آنها را تحلیل و تفسیر می کند.
 

کلیدواژه‌ها


 
صفری، حجت ا...، 1379، تحلیل دگر ریختی پهنه گسل سبز پوشان، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 عندلیبی، محمد جمیل. و اویسی، بهنام، 1380 ، سایزموتکتونیک مدرن، انتشارات تخت جمشید، شیراز ، چاپ اول.
غلامی ، ابراهیم، نوگل سادات ،میر علی اکبر ، خطیب ،محمد مهدی و یساقی ، علی، 1388، شواهد ساختاری از تاثیر گسل های شمالی -  جنوبی در توسعه دگرریختی های جنوب خاوریبیرجند، پهنه سیستان، مجله علوم زمین،شماره 71، ص 13-18. 
Alavi, M., 1994, Tectonics of zagros orogenic belt of Iran: new data interpretation, Tectonophysics, vol. 229, p. 211-238.
 Aochi, H., and Fukuyama, E., 2002, Three-dimensional nonplanar simulation of the 1992 Landers earthquake", J. Geophys, Res., Vol. 107, doi10.1029/2000JB000061.
Authemayou, C., 2005, Role of the Kazerun fault system in active deformation of the Zagros fold-and-thrust belt (Iran), Geoscience, Vol. 337, P. 539 -545.
Aydin, A., and Schultz, R. A., 1990, Effect of mechanical interaction on the development of strike-slip faults with echelon pattern, J. Struct. Geol., Vol. 12, p. 123-129.
 Bektas, O., EY.Boúlu , Y. and Maden , N, 2007 , Different Modes of Stress Transfer in Strike-slip Fault Zone: an Example From the North Anatolian Fault System in Turkey , Turkish Journal of Earth Sciences , Vol. 16 , pp. 1-12.
Berberian, M., 1976, An explanatory note on the first seismotectonic map of Iran; A seismo – tectonic review of the country”, Geol. Surv. Iran, Vol. 39, p. 7-141.
 Berberian, M., 1995, Master blind thrust fault hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics”, Tectonophysics, Vol. 241, p. 193-224.
Gutenberg, B., and Richter, C.F., 1954, Seismicity of the Earth. 2nd ed., Princeton University Press, Princeton, NJ, 310 p.
 Hariss, R.A. and Day, S. M., 1993, Dynamics of fault interaction: parallel strike slip faults, J. Geophys.. Res., Vol. 98, p. 4461-4472.
Harris, R. A., and Day, S. M., (1999), Dynamic 3D simulations of earthquakes on en echelon faults, Geophys. Vol. 26, p. 2089–2092.
Kase, Y. and Day, S. M., (2006)," Spontaneous rupture processes on a bending fault", Geophys. Res., Vol. 33, doi: 10.1029 /2006GL025870.
 
 
 
 
Lacombe, O., Bellahsen, N. and Mouthereau, F., 2011, Fracture patterns in the Zagros Simply Folded Belt (Fars, Iran): constraints on early collisional tectonic history and role of basement faults, Geol. Mag. Cambridg University Press, doi10.1017/S001675681100029X.
Landgraf, A., Ballato, P., Strecker, M. R., Friedrich, A., Tabatabaei, S. H. and Shahpasandzadeh, M. ,2009, Fault-kinematic and geomorphic observations along the NorthTehran Thrust and Mosha Fasham Fault, Alborz Mountains Iran: implications for fault-system evolution and interaction in a changing tectonic regime, J. of Geophys,Res., Vol. 177, pp.676 – 690.
Oglesby, D., 2005, The Dynamics of Strike-Slip Step-Overs with Linking Dip-Slip Faults. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 95, No. 5, pp. 1604–1622.
Pollitz, F., Vergnolle, M. and Calais, E., 2000, Fault interaction and stress triggering of twentieth century earthquakes in Mongolia, J. of Geophys., Vol.108.
 Scholz, C.H. and Gupta, A., 2000, Fault interactions and seismic hazard" Journal of Geodynamics, Vol.29, pp. 459-467.
Sibson, R. H., 1985, Stopping of earthquake ruptures at dilational fault Jogs", Nature, Vol. 316, p. 248-251.
Talebian, M. and Jackson, J., 2002, A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountain of Iran, J. Geophys.Res., Vol. 156, P. 506-526.
 Tatar, M., Hatzfeld, D., and Ghafori-Ashtiany, M., 2004, Tectonics of the central Zagros (Iran) deducedfrom microearthquakes seismicity, Geophys.J. Int., Vol. 156, pp.255 – 266.
Yassaghi, A., 2006, Integration of Landsat imagery interpretation and geomagentic data on verification of deep seated transverse fault lineaments in SE Zagros, Iran, Remote Sensing, Vol. 27, p. 4529-4544.
Zhang, Q., Zhang, P. Wang, C., Yi-peng, W and Ellis, M., 2003, Earthquake triggering and delaying caused by fault interaction on Xianshuihe fault belt southwestern China, ACTA Seismologica SINIKA, Vol16, No.2, pp 156-165.