بررسی اختلاف روش‏های مختلف تحلیل آزمون پمپاژ در براورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

برای تجزیه و تحلیل و آزمون آزمون پمپاژ چاه ها جهت بارورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ، مدل های تحلیلی مختلف وجود دارد. با توجه به اختلاف در فرضیات و خصوصیات هیدرولیکی جریان آب زیرزمینی در آبخوان های آزاد و محبوب به طور اصولی نمی تواند آزمون پمپاژ چاه های موجود در آبخوان آزاد را با فرض آبخوان محبوب مورد بررسی و محاسبه قرار داد. اما محققان مختلفی با ذکر قیدهای تأکید شده اند و تحت شرایطی قرار گرفته اند که توانایی آزمون پمپاژ در آبخوان آزاد را با مدل های تحلیلی مربوط به آزمون پمپاژ در آبخوان محبوب محاسبه نمود. از سوی دیگر مدل های تحلیلی مختلف نیز برای بررسی و محاسبه آزمون پمپاژ در آبخوان آزاد وجود دارد. با اطمینان از قیدهای موجود در راستای محاسبه ضعیب هیدرودینامیک آبخوان آزاد بر اساس مدل های تحلیلی آبخوان محبوب نشان می دهد که قیدهای استالمن (1965) و همچنین اصلاحات یعقوب (1944) جهت استفاده از مدل های تحلیلی آبخوان محبوبوس در آبخوان آزاد است. ممکن است تا 1169 مورد بررسی خطا باشد. همچنین با استفاده از این مدل می توانید پیشنهاد داد که تنها در حال حاضر محاسبه هدایت هیدرولیکی آبخوان آزاد است با استفاده از مدل های تحلیلی مربوط به آبخوان محبوب خطوط کمی که مقدار (پارامتر ارائه شده توسط Neuman (1972)) کمتر از 0.001 باشد.

کلیدواژه‌ها


اکبرپور، ابولفضل، آقاحسینعلی شیرازی، محسن، عزیزی، محسن و اعتباری، بهروز، 1389، مقایسه روش‏های تایس، ژاکوب، برگشت تایس و هانتوش در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‏های آزاد (مطالعه موردی دشت مختاران در استان خراسان جنوبی)، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
بهرامی، مازیار و حسینی، سید محمود، 1389، بررسی تأثیرپذیری نتایج مدل‏های تحلیل آزمایش‏های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آن‏ها، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
بهرامی، مازیار و حسینی، سید محمود، 1389، ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم‏افزار PMWIN در پیش‏بینی جریان در آکیفرهای آزاد، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حسین‏زاده، مهدی، آزادی‏جو، امید، آل‏بهبهانی، مجتبی و مشیری، محمد، 1388، محاسبه و برآورد ضریب قابلیت انتقال با استفاده از روش پاپادوپولوس- کوپر و دانه‏سنجی (مطالعه موردی دشت بوشکان)، نخستین کنفرانس سراسری آب‏های زیرزمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان
رشیدی، محمد حسین و یوسفی، منوچهر، 1383، راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت، نشریه شماره 147- ن، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استاندارها و معیارهای فنی
Bear, j., 1979, Hydraulics of Groundwater. McGraw-Hill, New York, 569p
Cooper, H.H. and Jacob, C.E., 1946, A generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well field history, Am. Geophys. Union Trans., vol. 27, pp. 526-534.
Duffield, G.M., 2007, AQTESOLV for Windows Version 4.5 User's Guide, HydroSOLVE, Inc., Reston, VA.
Fitts, C.R., 2002, Groundwater Science. Academic Press, New York, 450p.
Freeze, R.A., Cherry, J.A., 1979, GROUNDWATER, Prentice-Hall.
Jacob, C.E., 1944, Notes on determining permeability by pumping tests under watertable conditions, USGS Open File Report, In: USGS Water Supply Paper 1536-I, 1963, pp. 245-271.
Kruseman, G.P., and de Ridder, N.A., 2000, Analysis and Evaluation of Pumping Test Data, Second Edition, International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen, The Netherlands.
Moench, A.F., 1997, Flow to a well of finite diameter in a homogeneous, anisotropic water-table aquifer, Water Resources Research, vol. 33, no. 6, pp. 1397-1407.
Neuman, S.P., 1972, Theory of flow in unconfined aquifers considering delayed gravity response of the water table, Water Resources Research, vol. 8, no. 4, pp. 1031-1045.
Rumbaugh, D.B and Rumbaugh, J.O., 2003, AquiferWin32 Version 3 Guide to Using, Environmental Simulations, Inc., New York.
Stallman, R. W., 1965, Effects of water table conditions on water level changes near pumping wells, Water Resour. Res., 1(2), 295–312, doi:10.1029/WR001i002p00295
Tartakovsky, G.D. and Neuman, S.P., 2007, Three-dimensional aturatedunsaturated flow with axial symmetry to a partially penetrating well in a compressible unconfined aquifer, Water Resources Research, W01410, doi: 1029/2006WR005153.
Theis, C.V., 1935, The lowering of the piezometric surface and the rate and discharge of a well using ground-water storage. Transactions, American Geophysical Union, 16:519-24.
Todd, D.K and Mays, L.W., 2007, Groundwater Hydrogeology, 3rd ed. John wiley & sons, New York.
Walton, W.C., 1988, Practical Aspects of Ground Water Modeling, Third edition.