تفکیک نفوذی های گرانیتوئیدی بهره‌ور از غیربهره‌ور درکمربند مس پورفیری کرمان: نتایج مطالعات مقدماتی سنگ نگاری و کانی شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه گلستان گرگان

چکیده

مطالعه سنگنگاری بر روی نمونه های نمونه اش با حداقل دگرسانی و نادگرسان از نفوذ پورفیری درکمربند مس کرمان نشان داد که ترکیب غالب بهره های گرانودیوریت و توده های نیمه بهره تا غیربهرهور کوارتزدیوریتی یا دیوریتی بودجه است. با استفاده از بافتی ، اندازه گیری درشت بلورها و زمینه در توده های بهرهور از درشت تا متوسط ​​متغیر بود در حالیکه توده های غیربهرهور از درشت بلورهای کوچک و زمینه دانه ریزتری وجود دارد. نسبت درشت بلورها به زمینه برای توده های بهرهور از 1: 1 تا 1: 2 متغیر بودجه در شرایطی که این نسبت در توده های نیمه بهرهور تا غیربهرهور کوچکتر بود. مطالعه حاضر همچنین نشان می دهد دادگاه بهره بهرهبرداری دارای 5 تا 10 درصد کاهش وزن هورنبلند و 3 تا 5 درصد افزایش وزنی بیوتیت بوده است در حالی که در صورت بهره برداری از قدرت غیر مجاز در مقایسه با هورنبلند وجود دارد. همچنین پلاژیوکلاز توده آنها نفوذی بهرهور عمدتاً الیگوکلاز (30-10An =) و شما را نیمه ترجیح می دهید تا غیربهرهور آندزین (50-30 An =) وجود داشته باشد. ترکیب سنگ شناسی ، ویژگی های بافتی و کانیولوژی توده های بهره بردار شما را قادر می سازد تا شرایط مناسب ماگمای مادر را برای نفوذ کانی سازی مس پورفیری فراهم کند. این شرایط سازگار با فوق اشباع شدن ماگمای مولد کانسارها از آب در نتیجه تبلور کمتر کانی های تیره آبدار و اما تبلور طولانی مدت و بیشتر کانی های روشن بواسطه تفریق بیشتر این ماگماها نبودند.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
شفیعی،ب.، 1387، الگوی فلززائی کمربند مس پورفیری کرمان و رهیافت‌های اکتشافی آن. رساله دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 257 صفحه.
Burnham, C.W., 1997, Magmas and hydrothermal fluids. In: Barnes, H.L. (ed.), Geochemistry of hydrothermal ore deposits, 3nd edition: New York, John Wiley and Sons, 63–123.
Burnham, C.W., 1979, Magmas and hydrothermal fluids. In: Barnes, H.L. (ed.), Geochemistry of hydrothermal ore deposits, 2nd edition: New York, John Wiley and Sons, 71–136.
Candela, P.A., Piccoli, P.M, 1998, Magmatic contributions to hydrothermal ore deposits: An algorithm (MVPART) for calculating the composition of the magmatic volcanic phase. In: Richards, J.P., and Larson, P.B. (eds.), Techniques in hydrothermal ore deposits geology, Reviews in Economic Geology, V:10, p: 97-108.
Candela, P.A., 1997, A review of shallow, ore-related granites: textures, volatiles and ore metals. Journal of Petrology, V:38, p:1619-1633.
Cline, J.S., 1995, Genesis of porphyry copper deposits: The behavior of water, chloride, and copper in crystallizing melts. Arizona Geological Society Digest., V:20, P: 69-82.
Dilles, J.H., 1987, Petrology of the Yerington Batholith, Nevada: Evidence for evolution of porphyry copper ore fluids. Economic Geology, V:82, p:1750-1789.
Dimitrijevic, M.D., 1973, Geology of Kerman region. Geological Survey of Iran. Rep., 52: 334p.
McInnes, B.I.A., Evans, N.J., Belousova, E., Griffin, W.L., 2003, Porphyry copper deposits of the Kerman belt, Iran: timing of mineralization and exhumation processes. CSIRO Scientific Research Report, 41p.
Nedimovic R.,1973, Exploration for ore deposits in Kerman region. Geological Survey of Iran. Rep., 53: 247p.
 
Shafiei, B., Haschke, M., Shahabpour, J., 2009, Recycling of orogenic arc crust triggers porphyry Cu mineralization in Kerman Cenozoic arc rocks. MineraliumDeposita., V:44, p:265-283.
 
 
Shafiei, B., Shahabpour, J., Haschke, M., 2008, Transition from Paleogene normal calc-alkaline to Neogene adakitic-like plutonism and Cu-metallogeny in the Kerman porphyry copper belt: Response to Neogene crustal thickening. Journal of Sciences, I. R. Iran., V:19, p:67-84.
 
deposits; a global perspective.PGC Publishing, Australia, p: 441-453.
 
Whitney, J.A., 1989, Origin and evolution of silisic magmas. In: Whitney, J.A., and Naldrett, A.J. (eds.), Ore deposition associated with magmas, Reviews in Economic Geology, V:4, p:183-195.
 
Zarasvandi A., Liaghat S., Zentilli M., 2005, Porphyry copper deposits of the Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Iran. In: Porter T.M., (Ed.), Supper porphyry copper and gold deposits; a global perspective.PGC Publishing, Australia, p: 441-453.