تجزیه و تحلیل محیط رسوبی جلگه سیلابی و محیط پیرامونی رودخانه در جلگه میناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گره جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیز داری دانشگاه هرمزگان

3 کارشناس ارشد مرمتع و آبخیزداری

چکیده

یکی از بخشهای اصلی بررسی تحول جلگه میناب ، شناخت ویژگیهای رسوبی آن باشد. رسوب شناسی منطقه ای به مهمی کمک می کند تا درک منطقه تحریک منطقه و در نتیجه خصوصیات سفرهای آب زیرزمینی منطقه را داشته باشد. جیلگه میناب با وسایل کل 8/1378 کیلومتر مربع و حداکثر ارتفاع 50 متر در شمال شرقی تنگه هرمز در استان هرمزگان قرار دارد. رودخانه اصلی آن رودخانه میناب است.از آنجا که در این تحقیق محیط زیست رسوبی بعد از محل احداث سد میناب و نقش آن بر روی آب های زیرزمینی میناب هدف اصلی تحقیق وجود داشته است ، به همین دلیل جلگه میناب مورد بررسی قرار می گیرد و برای منشاءیابی رسوب های جلگه میناب ، 47 مغزه رسوبی در پایه 47 حلقه چاه اکتشافی و مشاهده ای ، از منطقه برداشته و مورد آزمایش قرار گرفته است.برای بررسی ویژگی های موجود ، بر پایه چاههای اکتشافی موجود در 6 برش زمین شناسی تهیه گردیده است. برش های تهیه شده در این نظریه هستند که در شمال شرقی جلگه ، رسوبهای مخلوط افکنه ای غالب است. همچنین این برشها نشان می دهند که یک حوضه عمیق آبرفتی در مشرق شهر فعلی میناب و جنوب قابل تشخیص است. به طور کلی نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شده است این است که آبرفت در مجله ارتقاعات مشخصات ورودی آبخانه میناب به جلگه و در محدوده مخلوط افکنه های ناحیه شمالی ، دانه درشت و کلا به صورت مخلوط از ریگ ، شن ، ماسه و کمی سیلت و رس بوده و بتدریج به سمت دریا از قطر رسوب کاسته و تبدیل به رسوبهای دانه ریز سیلتی ، ماسه ای و رسی می شود. در شمال جلگه میناب فقط بر بالا بودن نفوذ انیمیشن ، احتمال بالا بالا بون تغذیه سفرهای آب زیرزمینی باعث می شود که از گسل میناب باشد اگر در نتیجه مجاورت گسل میناب با آبرفت این منطقه صورت گرفته باشد. به طور کلی نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شده است این است که آبرفت در مجاورت ارتفاعات ویژگی ورودی آبخانه میناب به جلگه و در محدوده مخروط افکنه های ناحیه شمالی ، دانه درشت و کلا به صورت مخلوط از ریگ ، شن ، ماسه و کمی سیلت و رس بوده و بتدریج به سمت دریا از قطر رسوب کاسته و تبدیل به رسوبهای دانه ریز سیلتی ، ماسه ای و رسی می شود. در شمال جلگه میناب فقط بر بالا بودن نفوذ انیمیشن ، احتمال بالا بالا بون تغذیه سفرهای آب زیرزمینی باعث می شود از گسل میناب باشد که اگر در نتیجه مجاورت گسل میناب با آبرفت این منطقه صورت گرفته باشد. به طور کلی نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شده است این است که آبرفت در مجاورت ارتفاعات ویژگی ورودی آبخانه میناب به جلگه و در محدوده مخروط افکنه های ناحیه شمالی ، دانه درشت و کلا به صورت مخلوط از ریگ ، شن ، ماسه و کمی سیلت و رس بوده و بتدریج به سمت دریا از قطر رسوب کاسته و تبدیل به رسوبهای دانه ریز سیلتی ، ماسه ای و رسی می شود. در شمال جلگه میناب فقط بر بالا بودن نفوذ انیمیشن ، احتمال بالا بالا بون تغذیه سفرهای آب زیرزمینی باعث می شود که از گسل میناب باشد اگر در نتیجه مجاورت گسل میناب با آبرفت این منطقه صورت گرفته باشد.

کلیدواژه‌ها


اجل لوئیان رسول ، جعفر غیومیان، محمود هاشمی، محمود وفائیان، حمید پاکزاد و نسرین جمی .، بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های شرق اصفهان، چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس
بریج ، جان اس .، 1387 ، رودخانه ها و دشت های سیلابی ( جلد اول : دینامیک و فرایندها ) ، محمد حسین رضائی مقدم و مهدی ثقفی ، تهران ، انتشارات سمت.
پرایس، م .، 1370 ، مقدمه ای بر آب های زیرزمینی، سعداله ولایتی و شهریار رضائی، انتشارات خراسان،چاپ اول.
تاری فتح اله, سیدمحمدرضا سیدنورانی و پریسا رفیعی.، 1385، برآورد ارزش حقیقی آب های زیرزمینی در مناطق مختلف ایران (مطالعه موردی استان های تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان پژوهشنامه اقتصادی،  تابستان; 6،2 (پیاپی) ،150-121.
رضایی، خلیل ، سوسن نوروزی و رضا صراف .، بررسی آسیب ها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوالکتریکی، چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
رقیمی مصطفی.،  1383، بررسی کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهر گرگان ، محیط شناسی پاییز; 30(35)، 77-84.
سازمان زمین شناسی ایران، نقشه زمین شناسی مقیاس 1:250000 شیت میناب.
سلطانی کوپایی سعید .، 1382 ، بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی و تغییرات مسیر زاینده رود در آن، منابع طبیعی ایران زمستان 1382; 56(4):351-364.
سنجری غلام رضا و  غلام حیدر زورقی .، 1380 ، بررسیاثر پخش سیلاب بر تغییرات سطح آب های زیرزمینی آبخوان پسکوه سراوان ، پژوهش و سازندگی، بهار; 14(1 (پی آیند 50) .
لطیف مسعود و همکاران .،1384 ، بررسی آلودگی نیترات و منشایابی آن در آب های زیرزمینی جلگه مشهد ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی خرداد - تیر، 32-21  (2) 12.
محمدی فتیده ، محمد .، 1382، شناخت منابع آب های زیرزمینی جلگه فومنات و مطالعه تغییرات کیفیآنها ، علوم کشاورزی ایرا ن ،  90-77 (1) 34 .
 مهندسین مشاور آب ورزان .، 1372 ، طرح توسعه منابع آب و آبخیزداری حوزه سد استقلال میناب ، وزارت نیرو . شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان, مطالعات زمین شناسی.
موسوی حرمی ، رضا .، 1382 ، رسوب شناسی ، مشهد ، آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر ، چاپ نهم.
نوحه گر احمد و مجتبی یمانی .، 1385، ژئومورفولوژی ساحلی شرق تنگه هرمز با تاکید بر فرسایش بادی، دانشگاه هرمزگان، صص250.
ناصری حمیدرضا و  فرشاد علی جانی .، 1386، بررسی منابع آلاینده های آب های زیرزمینی جلگه ایذه، شمال شرقخوزستان ، علوم محیطی تابستان; 4(4):33-46.
ولایتی ، سعداله .، 1383 ، جغرافیای آبها ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoelting . B ,1980 ., Hydrogeologic , Verlg . Enke . P 63.
Hosseinpoor Kooveei, H., 2000, Water Quality Analysis of the Sarchahan Plain Aquifer, Hormozgan, Iran, M.SC Thesis in Water Resources, ITC, The Netherland.
Selley. R.C .,1982 ,An Introduction to Sedimentology . 2nd ed , A Cademic Press , London , 417 p.