تحلیل زمین ریخت شناختی فعالیتهای زمین ساختی موثر در شکل گیری دریاچه مهارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده

دریاچه مهارلو به صورت یک فرونشست زمین ساخته شده با روند شمال غرب- جنوب شرق تحت تأثیر گسلهای مهارلو و قره در جنوب شرق شهر شیراز ایجاد شده است. وجود گسل در حاشیه دریاچه و ایجاد سیماهای زمین ریختی در جبهه های کوهستانی مجاور ، زمینه مناسب برای انجام فعالیت های زمین ساخت موثر در شکل گیری آن باید انجام شود. با رویکرد کمی در تجزیه و تحلیل زمین ریخت شناسی و اندازه گیری شاخص های زمین ریختی نظریه شاخص پیچیده و خم جبهه کوهستان و شاخص نسبت پهنای دره به عمق دره ، میزان فعالیت زمین ساخت گسل های موثر در شکل گیری این دریاچه مورد نیاز قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل زمین ریختی و ریخت سنجی در امتداد جبهه کوهستان حاشیه دریاچه مهارلو حاکی از آن است که فعالیت زمین ساخت را در بخشهای شمال شرقی (گسل مهارلو) و جنوب غرب (گسل قره) این دریاچه متفاوت است. این نتایج نشان می دهد که گسل قره از لحاظ میزان فعالیت زمین ساخت ، فعال تر از گسل مهارلو باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عندلیبی. م.ج.، اویسی. ب.، 1378، سایزموتکتونیک مدرن، انتشارات تخت جمشید، شیراز، ایران، 318صفحه.
Alavi.M., 1994, Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations,Tectonophysics, Vol: 229, p:211–238.
Berberian.M., King.G.C., 1981, Towards a palaeogeography and tectonics evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, Vol: 18, p: 210265.
Burbank.D., Anderson.R., 2001, Tectonic Geomorphology. Blackwell Science, Oxford.
Cobbold.P.R.,Davy.P.,Gapais.D., Rossello.E.A., Sadybakasov.E., Thomas.J.C., Tondji.J.J., Urreiztieta.M.D., 1993, Sedimentary basins and crustal thickening. Sedimentary Geology, Vol: 86, p:77-89.
El-Hamdouni.R., Irigaray.C., Fernandez.T., Chacón.J., Keller.E.A., 2008, Assessment of relative active tectonics, southwest border of Sierra Nevada (southern Spain), Geomorphology, Vol: 96, p:150–173.
 
 
 
Faghih.A., Samani.B., Kusky.T., Khabazi.S., Roshanak.R., 2011, Geomorphologic assessment of tectonic activity in the MaharlouLakeBasin, Zagros Mountains of Iran. Geological Journal (in press).
Fayazi.F., Lak.R., Nakhaei.M., 2007, Hydrogeochemistry and brine evolution of MaharlouSalineLake ,southwest of Iran. Carbonates and Evaporites, Vol: 22, p:33-42.
Forghani.G., Moore.F., Lee.S., Qishlaqi.A., 2009, Geochemistry and speciation of metals in sediments of the MaharluSalineLake, Shiraz, SW Iran. Environmental Earth Sciences, Vol: 59, p:173–184.
Keller.E.A., Pinter.N., 2002, Active tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscapes. Prentice Hall, New Jersey, 338 pp.
Silva.P.G., Goy.J.L., Zazo.C., Bardajm.T., 2003, Fault generated mountain fronts in Southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and earthquake activity. Geomorphology, Vol: 250, p:203–226.