استفاده ازتحلیل فرکتالى برای تعیین پویایی تکتونیک شمال منطقه لالی در شمال شرق خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ازشد تکتونیک

4 دکتری تکتونیک سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

تجزیه و تحلیل فرکتالی برخی اوقات و ساختار زمین شناسی می تواند برای تعیین پویایی تکتونیکی یک منطقه مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه ابعاد فرکتالی از تغییر تراکم شکستگی در شمال منطقه لالی واقع در شمال شرق خوزستان بیانگر افزایش بعد از فرکتالی شکستگی ها از جنوب به شمال می شود. در جنوبی ترین بخش مطالعه شده ، بعد از فرکتالی حدود 398/1 و در شمالی ترین بخش به 617/1 افزایش می یابد. افزایش بعد از فرکتالی آبراهه ها از شمال به جنوب است. در شمالی ترین بخش بعد از فرکتالی حدود 805/1 و در جنوبی ترین بخش به 862/1 افزایش یافته است. ابعاد فرکتالی مرکزسطحی زمین لرزه ها از خاور به باختر افزایش چشمگیری دارد. انطباق ابعاد فرکتالی تراکم شکستگی و مرکزسطحی زمین لرزه نشان می دهد که از جنوب شرق به سمت شمال شرق تراکم شکستگی و زلزله های منطقه افزایش می یابد .از جنوب غرب به سمت شمال شرق تراکم آبراهه های منطقه کاهش می یابد. عامل تأثیر گذار وجود راندگی است که باعث افزایش ارتفاع و تراکم شکستگی و زمینلرزه در منطقه واقع شده است.
 

کلیدواژه‌ها


 
 آقاشاهی اردستانی.س.، 1385، لرزه زمین ساخت و توان لرزه ایی گسل زاهدان و اثر آن بر گستره شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مطیعی.ه.،1374، زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی نفت زاگرس ـ 1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
Berberian. M., King.G.C.P., 1981, Toward a paleaogeography and tectonic evolution of Iran, Canadaian Journal of Earh Sciences,No:18, p: 210-265.
Cello.G., Malamud.B.D., 2006,  Fractal Analysis  for Natural Hazards, Geological  Society Special Publication, NO:261, p: 171.
Falcon.N,L., 1974, An outline of the geology of the Iranian Makran, Geographical Journal, p:284-291.
  Han.z., zhang. P., Wu.L., Hou.J., 1998, Charachcters about the modern movement of north Qilian shan block. In: Dep. Of  Geology, Peking University, Collection of  international Conference on Geological Science in Peking University. Siesmological press, Beijing.
Hovius.N., 1996, Regular spacing of drainage outlets from linear mountain belts. Basin Research. No: 8,p:29-44.
Jackson.J., Leeder.M., 1994, Drainage systems and the development of normal faults : an example from pleasant Valley Nevada. Journal of structural Geology, No:16.p:1041-1059.
 Leeder.M., Jackson.j., 1993, The interaction between normal faulting and drainage in active extensional basins, with examples from the Western united states and central Greece. Basin Research, No:5,p:79-102.
Mandeibrot.B., 1983. The Fractal Geometry of nature, W.H.Freeman New york.
 Tomkin.j.H, Braun.J., 1999, Simple models of drainage reorganization on a tectonically active ridge system,New Zealand Journal of Geology and Geophysics, Vol:42,p:1-10.
Turcotte. D.L.,1997, Fractals and Chaos in Geology and Geophysic, Cambridge Univ. Press.