هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIs سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

به منظور توصیف رفتار هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ، جنوب غرب ایذه ، تجزیه و تحلیل سری های زمانی هیدروگراف سطح آب در چاه های مشاهده ای و چشمه هلانیا و سیستم شبیه سازی جریان با استفاده از محیط متغیر معقول انجام شده است. تحلیل آماری سری زمانی که با روشهای همبستگی خودکار ، چگالی طیفی ، همبستگی متقاطع ، نوسان متقاطع ، و تابع وابستگی صورت گرفته است. اطلاعات پایه در یک مدل عددی تفاضل محدود ، MODFLOW ، وارد شده و مدل جریان در حالت نامندگار با پیش فرض سبک محیط متخلخل معادل مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل هیدروگراف دبی چشمه هلایجان و  عمق سطح آب دیتا لاگرها نشان می دهد که سیستم سازند آسماری در تاقدیس کمردراز دارای قابلیت ذخیره سازی بیشتر می باشد. در آبخوان سازند آسماری ایذه جریان پایه غالب می شود و جریان سریع در سیستم مجرایی نسبت به جریان پایه سهم کمی دارد. با وجود ماهیت کارستی آبخوان های سازنده های آهکی ، مدل جریان محیط متخلخل معادل می تواند در صورت نمایش بار هیدرولیکی و روابط تغذیه / تخلیه به کار گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب خوزستان، 1388، گزارش آماربرداری ماهانه منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان.
ناصری. ح.ر.، علیجانی. ف.، نخعی. م.،  1389، مقایسه خصوصیات هیدرودینامیک سیستم کارست سازندهای آسماری و ایلام – سروک در تاقدیس های جنوب غرب ایذه، نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه.
Birk. S., Bauer. S., Liedl. R., Sauter. M., 2003, Coupling a pipe-network to MODFLOW to predict the evolution of karst aquifers, in Poeter, E.P., Zheng, C., Hill, M.C., and Doherty, John, eds., MODFLOW and more 2003—Understanding through modeling, Golden, Colo., September 16–19, 2003, Proceedings: Colorado School of Mines, p:65–69.
Bonacci. O., 1993, Karst springs hydrographs as indicators of karst aquifers, Hydrological Sciences Journal, Vol:38, p:51–62.
Box. G.E.P., Jenkins. G.M., Reinsel. G.C., 1994, Time Series Analysis: Forecasting and Control, third ed. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, USA.
Bridget. R.S., Mace. R.E., Barrett. M.E., Smith. B., 2003, Can we simulate regional groundwater flow in a karst system using equivalent porous media models? Case study, Barton Springs
Edwards Aquifer, Journal of Hydrolgy, No:276, p:137-158.
Chiang. W.H., Kinzelbach. W., 1994, PMPATH: An advective transport model for Processing Modflow and Modflow, Geological Survey of Hamburg, Germany.
 
 
 
Eisenlohr. L., Bouzelboudjen. M., Kiraly. L., Rossier. Y., 1997, Numerical versus statistical modelling of natural response of a karst hydrogeological system, Journal of  Hydrology, No:202, p:244–262.
Harbaugh. A.W., 2005, MODFLOW-2005, The U.S. Geological Survey modular ground-water Model - the Ground-Water Flow Process, U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6- A16.
Hill. M.E., 2008, Conduit conceptualizations and model performance, Ph.D. diss., Department of Geology, University of South Florida, Tampa.
Jenkins. G.M., Watts. D.G., 1968, Spectral Analysis and its Applications. Holden Day, San Francisco, CA, 525 pp.
Lambrakis. N., Andreou. A.S., Polydoropoulos. P., Georgopoulos. E., Bountis. T., 2000, Non-linear analysis and forecasting of a brackish karstic spring, Water Resources Researches, Vol:36, No:4, p:875–884.
Larocque. M., Mangin. A., Razack. M., Banton. O., 1998, Contribution of correlation and spectral analyses to the regional study of a large karst aquifer (Charente, France), Journal of Hydrology, No:205, p:217–231.
McDonald. M.G., Harbaugh. A.W., 1988, A Modular Three-Dimensional Finite difference Ground-Water Flow Model, Geological Survey Techniques of Water-Resources Investigations. No: twri6a1.
Milanovic. P., 1981, Karst Hydrogeology, W.R.P., Colorado, 434pp.
Nico. G., David. D., 2007, Methods in Karst Hydrogeology, Taylor and Francis Group, London, UK., 246pp.
Padilla. A., Pulido-Bosch. A., 1995, Study of hydrographs of karstic aquifers by means of correlation and cross-spectral analysis, Journal of Hydrology, No:168, p:73–89.
Padilla. A., Pulido-Bosch. A., Mangin. A., 1994, Relative importance of baseflow and quickflow from hydrographs of karst spring, Ground Water, Vol:32, No:2, p:267–277.
Panagopoulos. G., Lambrakis. N., 2005, Groundwater responses to recharge and human-induced stresses in the Trifilia karst aquifer, Greece, In: Krasny, J., Hrkal, Z., Bruthans, J. (Eds.), Proceedings of International Conference on Groundwater in Fractured Rocks, IHP-VI, Series on Groundwater, Prague, No:7, p:167–168.
Panagopoulos. G., Lambrakis. N., 2006, The contribution of time series analysis to the study of the hydrodynamic characteristics of the karst systems: Application on two typical karst aquifers of Greece (Trifilia, Almyros Crete), Journal of Hydrology, No:329, p:368– 376.
Rani. F.M., Chen. Z.H., 2010, Numerical Modeling of Groundwater Flow in Karst Aquifer, Makeng Mining Area, American Journal of Environmental Sciences, Vol:6, No:1, p:78-82.