پتانسیل یابی منابع زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی در مقیاس 1:250000 با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در محیط GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان ایران

چکیده

در این پژوهش ، نقشه توزیع مناطق دارای پتانسیل بالاتر از سطح زمین در استان آذربایجان شرقی است که با استفاده از دو روش مختلف در مورد اطلاعات سیستم جغرافیایی ، تهیه گردیده است. هدف از این مطالعه ، معرفی مناطق دارای پتانسیل بالاتر از زمین در استان ، جهت انجام فازهای بعدی در یک برنامه سیستماتیک اکتشافی موجود است. به این منظور ، در لایه های اطلاعاتی نشانگر وجود منابع زمینی در منطقه به عنوان شواهد اکتشافی ، شناسایی و مطالعه شده است. سپس این لایه ها را در مقیاس 1: 250000 در سه گروه زمین شناسی ، ژئوفیزیک و دورسنجی آماده و مورد پردازش قرار گرفتند. موجود است با استفاده از دو روش دانش آموزی بولین و هم وزن پپوشانی وزن و نتایج حاصل از بررسی و قرار گرفتن در معرض خطر. نتایج به دست آمده ، مناطق دارای پتانسیل بالا جهت انجام مراحل بعدی اکتشاف را مشخص می کند. این مناطق که بسیار کم است از استان را در مورد تجاوز ، با اجازه و با شهادت زمینی به خوبی هم خوانی دارند. بر اساس مطالعات آماری انجام شده است بر اساس نتایج حاصل از دو روش تلفیق به کار گرفته شده و لایه واقعیت زمینی چشمه های آبگرم ساخته شده است ، روش بولین 100 درصد سطح لایه واقعیت زمینی را پوشش می دهد در حالی که این سطح پوشش در مورد روش همپوشانی وزن است به 3/81٪ گفته می شود که این باعث کاهش انحراف انعطاف پذیری می شود ، زیرا این روش نسبت به مدل بولین و کارآیی بیشتر این مدل در شرایط کمبود داده و وجود عدم قطعیت در داده های موجود است.
 

کلیدواژه‌ها


آقانباتی، س، ع، 1383، زمین شناسی ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
 درویش‌زاده، ع، 1370، زمین شناسی ایران، نشر دانش امروز (وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر)، تهران.
علیزاده ربیعی، ح، 1380، سنجش از دور(اصول و کاربرد)،تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
 نوراللهی، ی، جمال‌الدینی، م، غضبان، ف، 1377، پروژه پتانسیل سنجی انرژی زمین‌گرمایی ایران، بررسی روش‌های پتانسیل‌سنجی انرژی زمین‌گرمایی در جهان، سازمان انرژی‌های نو ایران، گروه زمین‌گرمایی، تهران.
 Agterberg, F.P., 1989, "Computer programs for mineral exploration", Science 245, pp. 76–81.
 Bonham-Carter, G.F., 1994, Geographic information systems for geoscientists: modelling with GIS, Pergamon, Ontario.
 Bonham-Carter, G.F., Agterberg, F.P. and Wright, D.F., 1988, "Integration of geological data sets for goldexploration in Nova Scotia", Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54, pp. 1585–1592.
 Cataldi, R., 2009, Review of historiographic aspects of geothermal energy in the Mediterranean andMesoamerican areas prior to the modern age, Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Oregon Institute of Technology.
 Chung, C.F., Jeoerson, C.W. and Singer, D.A., 1992, "A quantitative link among mineral deposit modeling, geoscience mapping, and exploration-resource assessment", Economic Geology 87, pp. 194–197.
 Coolbaugh, M., Lechler, P., Sladek, C. and Kratt, C., 2009, "Carbonate Tufa Columns as Exploration Guidesfor Geothermal Systems in the Great Basin", GRC Transactions, Vol. 33.
 Dewangan, P., Ramprasad, T., Ramana, M.V., Desa, M., and Shailaja, B., 2007, "Automatic interpretation ofmagnetic data using Euler Deconvolution with nonlinear background", Pure appl. geophys., 164, pp. 2359–2372.
 El Dawi, M., G., Tianyou, L., Hui, S., and Dapeng. L., 2004, "Depth estimation of 2-D magnetic anomalous sources by using Euler Deconvolution method", American Journal of Applied Sciences 1 (3), pp. 209-214.
 Huenges, E. (Ed), 2009, Geothermal energy systems, Exploration, development and utilization, WILEY-VCH, Germany.
Katz, S.S., 1991, "Emulating the prospector expert system with a raster GIS", Computers and Geosciences 17, pp. 1033–1050.
 Macleod, I.N., Jones, K., and Dai, T.F., 1994, 3-D Analytic signal in the interpretation of total magnetic fielddata at low magnetic latitudes. Exploration Geophysics, 24, 679-688.
 Qin, Q., Zhang, N., Nan, P. and Chai, L., 2011, "Geothermal area detection using Landsat ETM+ thermalinfrared data and its mechanistic analysis—A case study in Tengchong, China", International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 13, pp. 552–559.
 Raines, G.L., and Bonham-Carter, G.F., 2006, Exploratory Spatial Modelling Demonstration for Carlin- typedeposits, Central Nevada, USA, using Arc-SDM in Harris, J.R. (editor), GIS applications in earth sciences: Special Publication, Geological Association of Canada, Special Publication 45, p. 23-52.
 Sundhoro, H., Sulaeman, B. and Iim, D., 2010, "Travertine Deposits Indicated of a Medium Enthalpy for aGeothermal Reservoir, Beneath Dolok Marawa Area, Simalungun, North Sumatera Province – Indonesia", Proceedings World Geothermal Congress, Bali, Indonesia.
 Yousefi, H., Ehara and S., Noorollahi, Y., 2007, "Geothermal potential site selection using GIS in Iran", Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California.
 Yousefi, H., Noorollahi, Y., Ehara, S., Itoi, R., Yousefi, A., Fujimitsu, Y., Nishijima, J. and Sasaki, K., 2010, Developing the geothermal resources map of Iran, Geothermics 39.