تحلیل سیستم های کارست سازندهای آسماری و ایلام – سروک در جنوب غرب ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری هیدروژئولوژی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو دکتری هیدروژئولوژی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نتایج آزمایش پمپاژ مدت زمان طولانی در هفت حلقه چاه آهکی در سازند آسماری (تاقدیسهای کمردراز و چالخشک) و سازند ایلام-سروک (تاقدیسهای تنوش و شاویش) در پنج کیلومتری جنوب غرب مشخص شده است. شبیه سازی با استفاده از مدل تخلخل دوگانه برای تفسیر افتتاحیه در شکستگی ها و زمینه سنگ انجام شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده از تفسیر آزمایش های پمپاژ ، سازنده آسماری در تاقدیس کمردراز با یک مدل دو مخلوط سازی شده است. حداکثر و حداقل امکان انتقال به ترتیب در چاه 2 (21200 متر مربع بر روز) و چاه 7 (64 متر مربع در روز) به دست شما رسیده است. منحنی برازش مشتاق افتتاح در چاه های 4 ، 6 و 7 (آبخوان های کارستی ایلام - سروک) نشان دهنده رفتار تخلخل دوگانه مشابه با سیستم های سازنده سخت می باشد. در شرایط طبیعی ، سیستم کار آسماری باعث افزایش یکنواخت سطح آب در چاه های 1 و 2 (آبخوان کارستی آسماری) را نشان می دهد که منطق با تغذیه افشان و سیستم جریان زمینه غالب با قابلیت ذخیره زیاد می شود. نتایج نشان می دهد که مدل مخزن دوگانه ، نمی تواند به خوبی اثرات تاخیر تغذیه را در سیستم افشان و جریان غالب در زمینه آهک با نفوذپذیری کم و توانایی ذخیره بسیار زیاد شبیه سازی کند.
 

کلیدواژه‌ها


سازمان آب و برق خوزستان، 1389. مطالعات شناخت منابع آب کارست تاقدیس های بنگستان، چال خشک، و شیرگون. مهندسین مشاور افراز پیمایش.
ناصری، ح.ر.، علیجانی، ف.، نخعی، م.،  1389. مقایسه خصوصیات هیدرودینامیک سیستم کارست سازندهای آسماری و ایلام – سروک در تاقدیس های جنوب غرب ایذه. نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه.
ناصری، ح.ر.، نخعی، م.، علیجانی، ف. 1388. توموگرافی ژئوالکتریک سازندهای آهکی آسماری و ایلام – سروک در تاقدیس های جنوب غرب ایذه. بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران.
Kazemi, H., (1969), Pressure transient analysis of naturally fractured reservoirs with uniform fracture distribution. Soc. Pet. Eng. ., (1969). 451-62. Trans., AIME, 246.
Kruseman, G. P., and N. A. de Ridder (1991), Analysis and Evaluation of Pumping Test Data. Publ 47, ILRI, Wageningen.
Marechal, J. C., B. Ladouche, N. Dorfliger, and P. Lachassagne (2008), Interpretation of pumping tests in a mixed flow karst system, Water Resour. Res., 44, W05401, doi:10.1029/2007WR006288.
Moench, A. F., (1984), Double-porosity models for a fissured groundwater reservoir with fracture skin, Water Resources Research, vol. 20, no. 7, pp. 831-846.
Quinlan, J. F., and R. O. Ewers (1985), Ground water flow in limestone terranes: Strategy rationale and procedure for reliable, efficient monitoring of ground water quality in karst areas, in Proceedings of the National Symposium and Exposition on Aquifer Restoration and Ground Water Monitoring (5th, Columbus, Ohio), pp. 197–234, National Water Well Association, Worthington, Ohio.
Warren, J. E. and P. J. Root. (1963), The behavior of naturally fractured reservoirs. Soc. of Petrol. Engrs. J., Vol. 3, 245-255.