آلودگی مرتبط باشورابه های نفتی وحذف بیولوژیکی آرسنیک در چشمه‌های گرو (منطقه مسجدسلیمان،استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

چکیده

آثار ‌نفت رامیتوان درچشمه گرو مشاهده کرد. تعیین میزان آلودگی شش چشمه لب شور ، معروف به چشمه گرو ، مطالعه در مورد تأثیر موثر بودن احیاء بیولوژیکی به عنوان تکنولوژی پاکسازی آبهای زیرزمینی این چشمه ها هدف اصلی این بررسی است. نمونه آب چشمهها و رودخانه تمبی ، جمعآوری و یونهای اصلی بااستفاده ازروش کروماتوگرافی یونی درآمدزمایشگاه آب گروه زمین شناسی دانشگاه شهیدچمران آنالیز شد. همچنین فلزات سنگین شامل آهن ، نیکل ، وانادیم و آرسنیک نیز با روش اندازه گیری ICP قابل استفاده است. رسم نتایج به دست آوردن آنالیزشیمیایی بر روی دیاگرام پایپر نشان داد که نوع غالب آب چشمه ها ، کلرورسدیک بوده و مخلوط شده از چند منشا موجود است. با توجه به شرایط منطقه فرض اختلاط آب چشمه ها به شوراهای نفتی با استفاده از نسبت سدیم به کلراید بررسی می شود که این نسبت در چشمه های 1،3 و 4 به ترتیب 57 / 0،57 / 0 و 58/0 است و به دلیل شوری از شوراهای نفتی را نشان یافته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


اختری، ی.، 1385، ارزیابی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت‌های زویرچری و خِران با استفاده از مدل DRASTIC و GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 114 صفحه.‌
چیت­سازان، منوچهر.، رنگزن، کاظم.، درانی­نژاد، محمدصادق و تقی­زاده، الف.، 1387. پهنه­بندی هیدروژئوشیمیایی عناصرکمیاب آرسنیک، آهن و منگنز در آبخوان آبرفتی میداوود خوزستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، یازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران.
درویش زاده، ع.، 1370،زمین شناسی ایران، انتشارات نشرامروز.
رضایی، ز.، 1384، تعیین منشا H2S در نفت مخزن آسماری میدان نفتی مسجد سلیمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، 200 ص.
دورانی٬ص. ، 1387،ارزیابی هیدروشیمیایی  آبهای زیرزمینی درمنطقه میداوود ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 147 صفحه.‌
زراسوندی، ع .، 1387، بررسی اثرات زیست محیطی میدان­های هیدروکربنی بر روی کیفیت آب چشمه­های همجوار در استان خوزستان (مطالعه موردی: منطقه مسجد سلیمان)، گزارش سازمان آب و برق خوزستان، 158 صفحه.
شکیبایی، م.، خسروان، آ.، فرهمند، آ.، زارع، س.، 1387، حذف فلزات سنگین مس و روی از پسمان‌های صنعتی یکی از کارخانجات صنعتی کرمان توسط باکتری‌های مقاوم جهش یافته جذب کننده فلز، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره شانزدهم، شماره 1، ص 24-13.
Atlas, R., 2005, Media for Environmental Microbiology, second edition, 673p.B.V. L’vov., 2005, Fifty years of atomic absorption spectrometry; J. Anal. Chem, 60: 382-392.
Donald, O.W., 2007, Fate and identification of oil-brine contamination in different hydrogeologic settings, applied geochemistry, article in press.
Geogel, T., 1981, Discharge of saltwater from Permian rocks to major stream-aquifer systems in central Kansas, Kansas Geological Survey, Chemical Quality Servey 9.
Haque, S.E., Johannesson, K.H., 2006, Concentrations and speciation of arsenic along a groundwater flow-path in the Upper Floridan aquifer, Florida, USA. Environment Geology, 50, 219−228.
Islam, F., Gault, A., Boothman, C., Polya, D., Charnock, J., Chatterjee,D. and Lyond, J., 2004, Role of metal-reducing bacteria inarsenic release from Bengal delta sediments, Nature, 430, 68−71.
Leonard, A. R., Ward, P. E., 1962, Use of Na/CI ratios to distinguishoil-field from salt spring brines in western Oklahama, U. S. Geological survey professional paper, 45Q-B, P. B12-127.
Leonard, R.B., 1972, Chemical quality of water in the Walnut River basin, south-central Kansas, U.S. Geological Survey, Water Supply Papers.
Mandal, B. K., Suzuki, K. T., 2002, Arsenic round the world a review, Talanta, 58, 201-235.
Mkandavire, M. Dude, E.G.,2005, Accumulationof arsenic in Lemnagibba in tailing waters of two abandoned uranium miningsites in Saxony, Germany, Thescience of the totalEnvirionment, 336, 81-89.
National Research Council, 2001, Arsenic in drinking water, 200lupdate National Academy press, Washington, D.C.
Serigne, F., Piotr, M., Willibald, S., Peter, T., Seynabou, C., Cheikh, B.G., 2005, Groundwater salinization in the Saloum (Senegal) delta aquifer: minor elements and isotopic indicators, Science of the Total Environment 343: 243– 259.