بررسی مسیر عبور و تاثیرات گسل پی سنگی هندیجان - بهرگانسر در فرو افتادگی دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند مطالعات زمین شناسی مخزن شرکت ملی نفت ایران

2 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارمند شرکت ملی نفت ایران

چکیده

با استفاده از شواهد لرزه ای ، ساختاری و شیمی شناسی و مطالعات صحرایی تأثیر گسل هندیجان - بهرگانسر بر روی تاقدیس های تنگو ، رگ سفید ، آغاجاری ، پازنان ، پرنج ، پارس و کوه بنگستان مورد بررسی قرار گرفته است. اگر این شواهد ، گسل هندیجان - بهرگانسر روند عربی را داشته باشد ، اگر روند عربی بتواند آن را از پی سنگی بودن این گلسر نشان دهد. در این تحقیق بر اساس مدارک موجود و بررسی به عمل آمده است ، مسیر عبور بهتری برای گل هندیجان - بهرگانسر نسبت به نقشه های گذشته بدست آمده است. شواهد چینه شناسی در میادینی که حفاری تا گروه بنگستان انجام گردیده نشان می دهد حذف و یا کم ضخامت شدن سازنده های کرتاسه بالائی در اثر این شرایط و فعالیت این گسل پی سنگی در طول تصادف زمین ساختن سابق وجود دارد. در میادین پارسی ، پرنج و کوه بنگستان که حفاری در گروه بنگستان انجام نشده است ، عملکرد آن بر اساس شواهد ساختن مورد نیاز قرار گرفته است. برای این اساس خمیده گی ساختارها ، جابجائی سطوح محوری چین در کنترل گسل های عرضی و پی سنگی است. این گسل پی سنگی باعث تغییر در شیمی درمانی و ساختاری می شود ، وضعیت تولید هیدروکرور در میادین مورد مطالعه است اگر با ایجاد رسوبی ایجاد شود در دو سوی گلس و همچنین اثر در روند و تراکم شکستگی در کنترل خود دارد. اگر شدید ضخامت و رخساره در سازندهای پابده و گورپی در سایر میادین مورد مطالعه باشد ، نقش این عوامل را در کنترل اثربخشی پوشاک این دو سازند آشکار می سازد. به دلیل وجود این بلندی قدیمه باعث کاهش ضخامت شدید سازهای پوشاک و تغییر رخساره در شکل پذیرش (رسی) به رخساره های شکننده (آهکی) شده است. بدون تناسب ضخامت رسوبی در دو سوی این گسل باعث پاسخ غیر یکنواخت ساخت به تنش های مولد چین خوردگی پلی- پلاستیک شده است که این کار را نمی تواند در صورت تأثیر در شکل و مورفولوژی چین بخورد ، در محل عبور گل های پی سنگی باشد. .

کلیدواژه‌ها


آقا نباتی. ع.،1383، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،چاپ اول ، ص30-60
ارزانی. ع .، حسینی. ع.، 1391، گزارش تفسیر لرزه ای میدان تنگو، بخش ژئوفیزیک شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب. شماره پ-7297، ص5-15
اسدی.ه.،1391،تحلیل سیستماتیک شکستگی های سازندهای ایلام وسروک درتاقدیس بنگستان، پایان نامه کارشناسی ارشدتکتونیک،دانشگاه دامغان ،ص200-223.
چلداوی. ع؛ 1386، لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی رسوبات کرتاسة بالائی در میدان رگهسفید با تأکید بر عملکرد فاز کوهزائی سابهرسینین، پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة چینه شناسی و فسیلشناسی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ص100-170.
سالاروند.ا.، 1390، مطالعه جامع مخزن آسماری میدان پازنان ،اداره مطالعات زمین شناسی مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ص 50 -60.
سالاروند.ا.، فردین.ه.، 1393، مدل سازی سه بعدی شکستگی های میدان پازنان با نرم افزار Fraca flow،اداره مطالعات زمین شناسی مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گزارش شماره پ8011،ص 50-120
علیمی.م.ا.،خطیب.م.م.، 1393،تحلیل تنش دیرین در پهنه برشی پانه ای شاه آباد(خاور ایران) به منظور مقایسه الگوهای دگرریختی درکواترنری و عهد حاضر، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته،دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره 13،ص1-10
نظر آقائی. ع.، 1365،تاثیر دگر شیبی سنومانین – تورنین در میدان رگهسفید و میادین مجاور در ارتباط با بالا آمدگی هندیجان، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب. گزارش شماره پ- 4006 ص10-55
Berberian. M., 1995, Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics.Tectonophysics,Vol:241,p:195-200
Hart.j., 1970, Tectonic frame work and paleo geography of the agreement Area, Journal of Geological Society, Vol:20 p: 20-28
James G. A., and Wynd J. G., 1965, Stratigraphic nomenclature of the Iranian oil consortium agreement area, Bulletin of the American Association of Petroleum Geologist, Vol: 49, P: 2182-2245.
Sherkati.sh.,Jean. L,. 2004, Variation of Structural Style and basin evolution in the central Zagros (Izeh  zone and Dezful Embayment),Iran, Marine and Petroleum Geology,Vol:50, p:10-20
Stoneley. R., 1981, The geology of Kuh-e- Dalneshin area of southern Iran and its bearing on the evolution of southern Tethys, Journal of Geological Society, London,Vol: 138, p:509-526.
Stoneley. R., 1990, The Arabian continental margin in Iran during the Late Cretaceous. Geological Society, London, Special Publications. Vol:49; p: 787-795
Murris. R.J., 1980, Middle East, Startigarphy evolution and oil habitat. AAPG, Bulletin, Vol:64, p:597-618.
Koop. D., and Orbell B.C., 1977, NIOC, Geological Report Vol: 1269,p:50-150.